นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาผลของความเข้มข้นของยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Researcher

นาย มานิตย์  แซ่เตียว ภญ. อภิญญา จำรูญทิพวรรณภญ. ศิลป์ศุภา ลิมพงศานุรักษ์พญ. กนกพร อิทธิวิศวกุล

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2558 - 9 มิถุนายน 2561

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

28,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ