นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลของข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ต่อระดับต่อระดับฮอร์โมนกรีลินในเลือดในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี

Researcher

ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์, ผศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์, นางสาวกิตติ์ชญาห์ พงศ์วัฒนภาคิน, นางสาวนัทธินี กุลเกษ, นายไตรภพ ดอกไม้, ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มีนาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

60,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย