นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

Researcher

ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ , ผศ.ทวนธน บุญลือ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มีนาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

53,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย