นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาอนุภาคนาโนเป็นระบบนำส่งสารสกัดว่านชักมดลูกเพื่อออกฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์

Researcher

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา, นายดำรงศักดิ์ จินารัตน์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

150,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์