นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การผลิตสเปรย์เพิ่มความสดชื่นสำหรับผู้ขับรถที่มีส่วนผสมของเมนทอลบรรจุนาโนแคปซูลด้วยวิธีตกตะกอนร่วมกับการออกแบบบอก-เบห์นกิ้นและการวิเคราะห์ทางสถิติพหุตัวแปร

Researcher

นายบัญชา ยิ่งงาม, นางสาววิราวนันท์ กนกนิษฐ์หิรัญ, Prof. Dr. Adelheid H. Brantner 

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ธันวาคม 2561 - 9 มิถุนายน 2565

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

150,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์