นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาผงซินไบโอติกที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพก่อโรคในทางเดินอาหาร

Researcher

ผศ.ดร.ศิริมาสุวรรณกูฏ จันต๊ะมา, รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา, นางสาวปายลักษณ์ สุดชารี

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

150,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ