นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแปะในช่องปากเพื่อรักษาแผลร้อนในจากสารสกัดบัวบก

Researcher

ดร.จินตนานภาพร , รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, รศ.ดร.ธีราพร ชนะกิจ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

192,700.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย