นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Hair Tonic จากสารสกัดบัวบกเพื่อบำรุงเส้นผม

Researcher

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ, รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา, ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์, ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

10 มกราคม 2561 - 9 มิถุนายน 2564

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

192,700.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์