นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Researcher

ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล, ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย, ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

50,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ