นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


SeZame _ TesNet

Researcher

บัญชา ยิ่งงาม

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

8 มกราคม 2561 - 3 สิงหาคม 2563

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

670,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์