นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาระบบการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากบัวบกเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

Researcher

นายบัญชา ยิ่งงาม

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

1,200,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์