นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ที่มีส่วนผสมของสารสกัดบัวบกเพื่อชะลอการหลั่งและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชาย

Researcher

ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภาผศ.จีริสุดา คำสีเขียว

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2561 - 6 กันยายน 2564

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

481,600.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์