นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากของยาไดโคลฟีแนค โซเดียม

Researcher

รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน ผศ.ดร. ชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์ ผศ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ ผศ.ดร. สุรีวัลย์  ดวงจิตต์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

300,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย