นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


เครื่องดื่มน้ำมันรำข้าว

Researcher

รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

40,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย