นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /PharMOOC@ubu /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


คณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ธีราพร สุภาพันธุ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ หอมหวล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง จรรยาขันติกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร เมืองจันทร์ กรรมการ

นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกุล กรรมการ
นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ กรรมการ
นางสาวดารุณี นามห่อ เลขานุการ