นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์

หอมหวล

ประธานกรรมการ

2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา

บุญจูง

กรรมการ

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราพร

ชนะกิจ

กรรมการ

4.

นางสาวอุษณา

พัวเพิ่มพูลศิริ

กรรมการ

5.

นางสาวจรรยา

อินทรหนองไผ่

กรรมการ

6.

นายณรงค์ชัย

จักษุพา

กรรมการ

7.

นางสาวกุสุมา

จิตแสง

กรรมการ

8.

นางสาวสดใส

ตะรินันท์

เลขานุการ