นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /PharMOOC@ubu /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


สวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์

สวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์

“ สวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ แหล่งรวบรวมสมุนไพรไทยอีสาน

เพื่อการเรียนรู้ และการวิจัย

 

สวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ จัดตั้งขึ้นบริเวณพื้นที่รอบอาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดให้บริการในวัน เวลาราชการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพรไทยอีสาน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการวิชาการ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
  3. เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร

ภายในสวนสมุนไพรประกอบด้วย

พืชสมุนไพรประจำท้องถิ่นอีสานมากกว่า 200 ชนิด และมี สมุนไพรที่หาชมได้ยากหลายชนิด เช่น กำแพงเจ็ดชั้น(ตาไก้) กำลังเสือโคร่ง โลดทะนงแดง โคคลาน  ปลาไหลเผือก เป็นต้น รวมทั้งพืชสมุนไพรอื่นๆอีกหลายหลายชนิด

ขอเชิญเข้าชมเวปไซต์

ฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้  www.phargarden.com

ฐานข้อมูลเครื่องยาไทย  www.thaicrudedrug.com

ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง www.thaiherbarium.com

ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  www.thai-remedy.com

 (ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)