นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /PharMOOC@ubu /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา 1

ที่ตั้งบริเวณตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ถ. พลแพน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

ปัจจุบันเปิดให้บริการทุกวัน (จันทร์- ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 20.30 น.) (เสาร์- อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 20.30 น.) เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

พันธกิจ

1.       สอนและฝึกหัดปฏิบัติงานด้านการบริการและบริหารงานเภสัชกรรมชุมชนแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์

2.       บริการจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเน้นความประหยัดและความสมเหตุสมผลในการ ใช้ยาเป็นสำคัญ ตามหลักวิชาการและหลักปฏิบัติตามกฎหมาย

3.       เป็นสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนรูปแบบตัวอย่าง ในการบริการประชาชนให้ได้รับบริการด้านเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานอันเหมาะสม

4.       พัฒนาส่งเสริมบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกรประจำสถานปฏิบัติการและบริการเภสัชกรรมชุมชนให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองผู้บริโภค

5.       ให้บริการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพแก่ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป และเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชนสนับสนุนการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม