นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /PharMOOC@ubu /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา 2

ที่ตั้งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

เปิดบริการวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 น. – 20.30 น. เว้นวันอาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

พันธกิจ

1.   สอนและฝึกหัดปฏิบัติงานด้านการบริการและบริหารงานเภสัชกรรมชุมชนแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์

2. บริการจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเน้นความประหยัดและความสมเหตุสมผลในการ ใช้ยาเป็นสำคัญ ตามหลักวิชาการและหลักปฏิบัติตามกฎหมาย

3. เป็นสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนรูปแบบตัวอย่าง ในการบริการประชาชนให้ได้รับบริการด้านเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานอันเหมาะสม

4. พัฒนาส่งเสริมบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกรประจำสถานปฏิบัติการและบริการเภสัชกรรมชุมชนให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองผู้บริโภค

5.   ให้บริการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพแก่ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป และเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชนสนับสนุนการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม