นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /PharMOOC@ubu /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


คณะกรรมการดำเนินงานหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 

ดร. ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

(ที่ปรึกษา)

รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและห้องปฏิบัติการ

(ที่ปรึกษา)

                                                       

ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ 

หัวหน้าหน่วยทดสอบฯ

(ผู้จัดการคุณภาพ 1 / ผู้จัดการวิชาการด้านจุลชีววิทยา 1)

 

                                                            

ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์                                               นางเย็นฤดี  แม่นมั่น

(ผู้จัดการคุณภาพ 2)                                                   (เจ้าหน้าที่วิชาการ/ธุรการ)

 

คณะกรรมการดำเนินงานทางด้านกายภาพและเคมี

                                                            

ผศ.ดร.ปรีช  บุญจูง                                                              ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง

(ผู้จัดการวิชาการด้านกายภาพและเคมี 1)                                              (ผู้จัดการวิชาการด้านกายภาพและเคมี 2)

                                                          

นางแวว ถนอมวงค์                                                      นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์

(ผู้จัดการวิชาการด้านกายภาพและเคมี3/                                         (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์รองด้านกายภาพและเคมี)

                                   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักด้านกายภาพและเคมี)

 

คณะกรรมดำเนินงานทางด้านจุลชีววิทยา

                                                           

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา                               ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

(ผู้จัดการวิชาการด้านจุลชีววิทยา 2)                                                        (ผู้จัดการวิชาการด้านจุลชีววิทยา 3)    

                                                                      

นางกรชนก  แก่นคำ                           นางสาวทิพย์มณฑา  ฤกษ์ใหญ่                 นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์

(ผู้จัดการวิชาการด้านจุลชีววิทยา 4)                                (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักด้านจุลชีววิทยา)                      (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์รองด้านจุลชีววิทยา)

         

คณะกรรมการหน่วยทดสอบฯ

                                                                                                          

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์                                 นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง

(กรรมการ)                                                                   (กรรมการ)   

 

           

 

 

  

 

       

 

         

 

 

        

 

  

 

      

 

 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 


สถานที่ติดต่อ:

 

หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ)   

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ชั้น 1 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถ. สถลมาร์ค ต. เมืองศรีไค

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  34190

 

http://www.phar.ubu.ac.th/water

โทรศัพท์: 045-353644

                045-353645

 

Facebook: