นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /PharMOOC@ubu /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็ง

 

การส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทางกายภาพเคมีและจุลชีววิทยา  จำนวน ๑๓ รายการ

ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทุกด้าน  ตัวอย่างละ ๔,๘๐๐ บาท   มีดังนี้

๑) ความเป็นกรด – ด่าง                             อัตราละ  ๒๐๐ บาท

๒) ปริมาณของแข็งทั้งหมด                        อัตราละ  ๒๕๐ บาท

๓) ความกระด้างทั้งหมด                            อัตราละ  ๓๐๐ บาท

๔) ปริมาณคลอไรด์                                   อัตราละ  ๓๐๐ บาท

๕) ปริมาณซัลเฟต                                     อัตราละ  ๒๕๐ บาท

๖) ปริมาณไนเตรต                                    อัตราละ  ๓๐๐ บาท

๗) ปริมาณเหล็ก                                       อัตราละ  ๔๐๐ บาท

๘) ปริมาณตะกั่ว                                       อัตราละ  ๔๐๐ บาท

๙) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย                              อัตราละ  ๔๐๐ บาท

๑๐) อี โคไล                                             อัตราละ  ๕๐๐ บาท

๑๑) แซลโมเนลลา                                    อัตราละ  ๕๐๐ บาท

๑๒) สแตฟฟิลโลค็อกคัส ออเรียส              อัตราละ  ๕๐๐ บาท

๑๓) คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์             อัตราละ  ๕๐๐ บาท

                                                          

กรณีการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์วิธีใดวิธีหนึ่ง

การตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี

๑) ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดื่มหรือน้ำแข็งเฉพาะด้านเคมี จำนวน ๘  รายการ   

ตัวอย่างละ ๒,๔๐๐ บาท

๒) กรณีแยกตรวจแต่ละพารามิเตอร์ จำนวน ๘  รายการ มีดังนี้

- ความเป็นกรด – ด่าง                      อัตราละ  ๒๐๐ บาท

- ปริมาณของแข็งทั้งหมด                 อัตราละ  ๒๕๐ บาท

- ความกระด้างทั้งหมด                     อัตราละ  ๓๐๐ บาท

- ปริมาณคลอไรด์                            อัตราละ  ๓๐๐ บาท

- ปริมาณซัลเฟต                              อัตราละ  ๒๕๐ บาท

- ปริมาณไนเตรท                             อัตราละ  ๓๐๐ บาท

- ปริมาณเหล็ก                                อัตราละ  ๔๐๐ บาท

- ปริมาณตะกั่ว                                อัตราละ  ๔๐๐ บาท

 

การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 

๑) การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดื่มหรือน้ำแข็ง จำนวน  ๕ รายการ  ตัวอย่างละ ๒,๔๐๐ บาท

๒) กรณีแยกตรวจแต่ละพารามิเตอร์  จำนวน  ๕ รายการ  มีดังนี้

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย                           อัตราละ ๔๐๐ บาท

อี โคไล                                             อัตราละ ๕๐๐ บาท

- แซลโมเนลลา                                    อัตราละ ๕๐๐ บาท

- สแตฟฟิลโลค็อกคัส ออเรียส               อัตราละ ๕๐๐ บาท

- คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์             อัตราละ ๕๐๐ บาท

 

อัตราค่าบริการตรวจคุณภาพน้ำประปาดื่มได้

๑) ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ด้านกายภาพเคมีและด้านจุลชีววิทยา จำนวน ๙ รายการ มีดังนี้ 

๑.๑) ความเป็นกรด – ด่าง                       อัตราละ  ๒๐๐ บาท

๑.๒) ปริมาณของแข็งทั้งหมด                  อัตราละ  ๒๕๐ บาท

๑.๓) ความกระด้างทั้งหมด                      อัตราละ  ๓๐๐ บาท

๑.๔) ปริมาณคลอไรด์                             อัตราละ  ๓๐๐ บาท

๑.๕) ปริมาณซัลเฟต                              อัตราละ  ๒๕๐ บาท

๑.๖) ปริมาณไนเตรต                              อัตราละ  ๓๐๐ บาท

๑.๗) ปริมาณเหล็ก                                 อัตราละ  ๔๐๐ บาท                                                           

๑.๘) ปริมาณตะกั่ว                                 อัตราละ  ๔๐๐ บาท

๑.๙) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย                       อัตราละ ๔๐๐  บาท

 

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพ

- สี                                         อัตราละ  ๑๗๐   บาท

ความขุ่น                               อัตราละ  ๒๗๐   บาท

 

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางด้านเคมี (โลหะหนัก)  จำนวน ๒๖ รายการ 

ตัวอย่างละ   ๘๕๐ บาท  (ลูกค้าต้องส่งตัวอย่าง จำนวน ๑๐  ตัวอย่างขึ้นไป)

เงิน  อลูมิเนียม  สารหนู  แบเรียม  เบริลเลียม  แคลเซียม

แคดเมียม  โคบอลต์  โครเมียม  ทองแดง  เหล็ก  โพแทสเซียม

แมกนีเซียม  แมงกานีส  โมลิบดีนัม  โซเดียม  นิกเกิล  ตะกั่ว  พลวง

ซีลีเนียม  ดีบุก  สตรอนเทียม  ไทเทเนียม  ทาลเลียม  วาเนเดียม  สังกะสี

 

กรณีที่ต้องการผลตรวจวิเคราะห์ด่วนเพิ่มค่าบริการ ตัวอย่างละ ๑,๐๐๐ บาท

 อัตราค่าจำหน่วยชุดทดสอบน้ำกระด้าง            อัตราชุดละ       ๓๐๐    บาท    

 

 

ประกาศอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

คลิกเพื่อเปิดอ่าน Service fees.pdf

สถานที่ติดต่อ:

 

หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ)   

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ชั้น 1 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถ. สถลมาร์ค ต. เมืองศรีไค

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  34190

 

http://www.phar.ubu.ac.th/water

โทรศัพท์: 045-353644

                045-353645

 

Facebook: