นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /PharMOOC@ubu /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


ยู เมดิคอล กาบแก้วบัวบานตำนานสมุนไพร

        ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร "ยู เมิคอล" ผลิตโดยคณะเภสชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการผลิตที่ี มีการควบคุมคุณภาพสมุนไพรวัตถุิบตามหลักวิชาการ "ยาทุกขวดผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมม่า" จึงม่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัย 

 

สถานที่ติดต่อ

หน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353621,045-353628

 

วิธีการชำระเงิน

โครงการจัดตั้งหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

คณะเภสัชศาสตร์ เลขที่บัญชี 869-209848-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมายัง 045-353644)