นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /PharMOOC@ubu /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม

VDO แนะนำหลักสูตรหลังการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 

 

Download

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565enlightened

1.หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ

2.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

3.ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

1.1โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (1)

1.2โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (2)