นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /PharMOOC@ubu /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
สาขา มะเร็ง

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรม

►ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- รายละเอียดโครงการ 
- หนังสือขออนุมัติเข้าฝึกอบรม 
- หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

เอกสารประกอบการอบรม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- รายละเอียดโครงการ 
- หนังสือขออนุมัติเข้าฝึกอบรม 
- หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 

 

 

 

 

  • ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.ขออนุมัติเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้นโดยไม่ถือเป็นวันลา

2.ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมด้านโรคมะเร็ง

3.รายละเอียดโครงการฯ

  • ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา

- ข้อเสนอโครงการ

- ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมฯ

  • ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา

- ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา (ด้านจิตเวช)

  • ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา

- ข้อเสนอโครงการ

 

ผู้ดูแลระบบ

- Admin Login