นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /PharMOOC@ubu /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
สาขา โรคหลอดเลือดสมอง

 

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรม

►ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- รายละเอียดโครงการ 
- หนังสือขออนุมัติเข้าฝึกอบรม 
- หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

ดาวน์โหลดเอกสาร ปี 2564

1.รายละเอียดโครงการ

2.หนังสือขออนุมัติเข้าฝึกอบรมจากผู้บังคับบัญชาโดยไม่ถือเป็นวันลา

3.หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ดาวน์โหลดเอกสาร ปี 2563 

1.ขออนุมัติเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้นโดยไม่ถือเป็นวันลา

2.ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมด้านโรคหลอดเลือดสมอง

3.รายละเอียดโครงการฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร ปี 2562

- ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา

- ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมฯ

- การรับรองหลักสูตรจากสภาเภสัชกรรม

 

 

ผู้ดูแลระบบ

- Admin Login