นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /PharMOOC@ubu /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
สาขา การตรวจติดตามระดับยาในเลือด

 

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรม

►ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- รายละเอียดโครงการ 
- หนังสือขออนุมัติเข้าฝึกอบรม 
- หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ปี 2563

ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ

- รายละเอียดโครงการฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร ปี 2562

- ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา

- ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมฯ

- การรับรองหลักสูตรจากสภาเภสัชกรรม

 

ผู้ดูแลระบบ

- Admin Login