นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /PharMOOC@ubu /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
สาขา อายุรศาสตร์

 

เอกสารประกอบการอบรม

►ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- รายละเอียดโครงการ 
- หนังสือขออนุมัติเข้าฝึกอบรม 
- หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

เอกสารประกอบการอบรม

►ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- รายละเอียดโครงการ 
- หนังสือขออนุมัติเข้าฝึกอบรม 
- หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 

ผู้ดูแลระบบ

- Admin Login