นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /PharMOOC@ubu /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


โครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ 2556

 

1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ (โครงการเดี๋ยว)

2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ (ชุดโครงการ)

3. แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ TOR

4. คู่มือการบริหารและดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและศิลปวัฒนธรรม คณะเภัสชศาสตร์ มหาวิทยา่ลัยอุบลราชธานี

5. รายนามคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการแก่ัสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภัสชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6. ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำีปีงบประมาณ 2556

   ดาวน์โหลดแผ่นพับปฏิทินกิจกรรม

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

วันที่จัดกิจกรรม

หน่วยงานที่จัด

โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตน้ำดื่มชุมชน

 

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ เข้าใจหลักการและข้อควรระวัง ในดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองและอุปกรณ์ในการผลิตให้มีคุณภาพอยู่เสมอ รวมทั้งเข้าใจแนวทางในการตรวจสอบและการทดสอบคุณภาพน้ำดื่ม ขั้นพื้นฐานที่สามารถทำการทดสอบเองได้

2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ที่ให้การบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มแก่ผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็ง รวมทั้งประชาชนที่สนใจ

เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่ม และน้ำแข็ง เจ้าหน้าที่ อบต. และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  จำนวน  100 คน

25-26 เมษายน 2556

 

ณ คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 1 : ด้านจิตเวช

1. เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางสาธารณสุขในด้านการคัดกรอง การใช้ยาและผลข้างเคียงของยาทางจิตเวช

2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพจิต

3. เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลรักษาประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตหลังภาวะวิกฤติอุทกภัย

เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรชุมชน บุคลากรสาธารณสุข  จำนวน 120 คน

 

21-22 มีนาคม 2556

 

ณ โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง ยาใหม่

 สำหรับเครือข่ายเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ด้านความก้าวหน้าทางวิชาการทางเภสัชกรรมแก่เภสัชกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

2. เพื่อเป็นเวทีวิชาการที่เปิดโอกาสให้เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรทางการแพทย์ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

 เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ

ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวน 120 คน

 

มิถุนายน – กรกฎาคม 2556

 

ณ โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (2)

1. เพื่อจัดแสดงตัวอย่างเครื่องยาพืชวัตถุ สัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ, อุปกรณ์ในการปรุงยาและการรักษาโรคตามแพทย์แผนไทย และห้องจัดแสดงโปสเตอร์พรรณไม้ พรรณไม้สมุนไพร พรรณไม้ท้องถิ่นหรือพรรณไม้หายาก

2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลพืชสมุนไพรในเขตอีสานใต้ แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในการใช้เป็นยา และฟื้นฟูให้คงอยู่สืบไป

นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจค้นคว้าศึกษา เรื่องพืชสมุนไพร

ตลอดปี

 

ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (สาขา 2)

หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี