นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /PharMOOC@ubu /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2557

ระเบียบ/ ประกาศ/ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 คลิก

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 คลิก

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ คลิก

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550  คลิก

ประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2557 คลิก

สรุปประเด็๋นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย คลิก