นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /PharMOOC@ubu /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร
เอกสารทุกประเภท
1. คู่มืองานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [493]
2. คำสั่งเเต่งตั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ เเละหัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุืกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Please click to open) [512]
3. แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน “ค่าบริการ” ให้แก่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [477]
4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (Please click to open) [477]
5. แบบฟอร์มการสั่งซื้อ/จ้าง สำหรับใช้ในโครงการวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Please click to open) [477]
6. (ร่าง) โครงสร้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ (Please click to open) [477]
7. (ร่าง) โครงสร้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [477]
8. คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 (Please click to open) [498]
9. แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561 (Please click to open) [500]
10. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (Please click to open) [495]
11. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Please click to open) [494]
12. คู่มือการบริหารและดำเนินการโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 2557) (Please click to open) [477]
13. คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) (Please click to open) [501]
14. คู่มือการบริหารและดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและศิลปวัฒนธรรม คณะเภัสชศาสตร์ มหาวิทยา่ลัย (Please click to open) [505]
15. สถาบันวิัจัยและพัฒนาฯ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ ร่วมโครงการประชุมฯ วันที่ 25-27 ม.ค. 2555 (Please click to open) [502]
16. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ (Please click to open) [500]
17. สำนักวิทยบริการขอเิชิญร่วมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Please click to open) [498]
18. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมประชุม วัคซีนแห่งชาติ (Please click to open) [504]
19. ว.แพทย์ ม.อบ. ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้กับการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วันที่ 5 ก.ค. 2554 (Please click to open) [497]
20. สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุม ปอมท. ปี 2554 (Please click to open) [508]
21. ศจย.ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพครั้งที่ 10 (Please click to open) [502]
22. กรมวิทยาศาสตร์ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 19 / 2554 (Please click to open) [501]
23. กรมอนามัย ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการร่วมการประชุมฯ (Please click to open) [500]
24. กรมอนามัย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพฯ (Please click to open) [499]
25. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่นขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ COPS ครั้งที่ 4 (Please click to open) [501]
26. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (Please click to open) [500]
27. ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาิติ Paccon 2012 (Please click to open) [500]
28. คณะเภสัชฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ GMP (Please click to open) [501]
29. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (Please click to open) [501]
30. วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Please click to open) [503]
31. คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ TSP 2011ฃ (Please click to open) [510]
32. สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ 2553-2554 (Please click to open) [502]
33. สวรส.ขอเชิญร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R (Please click to open) [502]
34. สวรส.ขอเชิญร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนร (Please click to open) [497]
35. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวรขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ (Please click to open) [503]
36. สภากาชาดไทย จ.อุบลฯ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่8 ก.ค. 2554 ณ เภสัชฯ ม.อบ. (Please click to open) [505]
37. กรมควบคุมโรค ขอเชิญร่วมประชุม วันที่ 13-14 ต.ค. 2554 (Please click to open) [512]
38. มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศขอเชิญสมัครนโยบายส่งเสริมสุขภาพ (Please click to open) [507]
39. ไบโอเทค ขอเชิญร่วมการสัมมนา วันที่ 6-8 ก.ค. 2554 (Please click to open) [499]
40. สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Please click to open) [502]
41. สนง.กก.อาหารและยา ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2554 (Please click to open) [501]
42. สนง.กก.วิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นฯ (Please click to open) [501]
43. โคงรการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (Please click to open) [499]
44. คณะเกษตรศาสตร ม.อบ.ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ (Please click to open) [498]
45. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือ ปชส.การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ i-create 2011 ครั่งที่ 5 ในวันที่ 21-23 ก.ค. 2554 ณรร.สวิสโซเทล กทม. (Please click to open) [497]
46. สภาเภสัชกรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพร้านยา ครั้งที่ 1 และสัปดาห์เภสัชกรรม 2554 วันที่ 26 มิ.ย - 2 ก.ค. 2554 (Please click to open) [501]
47. สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ขอเชิญร่วมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา วันที่ 17-21 ต.ค. 2554 ณ กทม. (Please click to open) [497]
48. วิทยาลัยเภสัขบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ พัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรม ปี 2554 (Please click to open) [495]
49. สถาบันรหัสสากล ขอเชิญร่วมประชุมรหัสบ่งชี้ยาตามมาตรฐานสากลสำหรับประเทศไทย ในวันที่ 14 มิ.ย 2554 (Please click to open) [500]
50. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ Workshop: Healthy Management for Non-human Primates ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ค.54 (Please click to open) [504]
51. ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 5 (Please click to open) [495]
52. ขอเิชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 (Please click to open) [490]
53. สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเิชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ (Please click to open) [493]
54. ปชส.ทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Please click to open) [491]
55. สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2554 เรื่อง ศาสตร์การพัฒนาความเหลื่อมล้ำในสังคม วันที่ 1 เม.ย 2554 (Please click to open) [493]
56. ศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Long-Term Preservation and Mangement of Microbiat Resources with Agriculution Importance วันที่ 23-27 พ.ค. 2554 (Please click to open) [493]
57. ม.แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมประชุม The IFSCC 2011 วันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2554 (Please click to open) [499]
58. สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง การวัดคุณภาพบัณฑิต วันที่ 22 เม.ย. 2554 ณ กทม. (Please click to open) [492]
59. เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมประชุมเรื่อง อนาคตระบบสุขภาพไทย กับบทบาทของเภสัชกร วันที่ 22-23 เม.ย 2554 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กทม. (Please click to open) [499]
60. HITAP ขอเชิญร่วมการอบรม การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 7 วันที่ 4-8 ก.ค. 2554 (Please click to open) [493]
61. ขอเชิญชวนส่ง Nomination (Please click to open) [493]
62. ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ปี 96 ปี (Please click to open) [495]
63. มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลฯ (Please click to open) [495]
64. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมขอเชิญร่วมสัมมนา (Please click to open) [497]
65. เภสัชฯ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลีนิก ครั้งทีี่6/2554 (Please click to open) [499]
66. เภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 28-29 เม.ย 2554 (Please click to open) [493]
67. สนง.นโยบายและแผนฯ ขอเชิญร่วมประุชุมเผยแพร่และผสานวิธีการเข้าถึงการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ วันที่ 24 ก.พ 2554 (Please click to open) [493]
68. ขอเชิญ่ร่วมฝึกอบรม (Please click to open) [492]
69. สำนักวิทยบริการ ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันแห่งสติ วันที่ 19 ม.ค. 2554 (Please click to open) [496]
70. คณะบริหารศาสตร์ ม.อบ. ขอเชิญร่วมอบรมบาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล (Please click to open) [493]
71. สถาบันพระราชชนกขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ วิธีปฏิบัติงานที่ดี Good Practice (Please click to open) [489]
72. ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2554 หัวข้อ อนาคตชนบทไทยฯ (Please click to open) [494]
73. สำนักงานคณะกรรมการยวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรวิจัยเชิืงปริมาณแบบสหวิทยาการสำหรับบุคคลทั่วไป ปี 2554 (Please click to open) [502]
74. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางเกษตรฯ ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ (Please click to open) [491]
75. สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญร่วมฝึกอบรม (Please click to open) [492]
76. สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 4 ในวันที่ 19-21 ม.ค. 2554 (Please click to open) [491]
77. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมอบรม (Please click to open) [492]
78. คณะศิลปประยุกต์ ม.อบ.ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติฯ วันที่ 9-10 กพ. 2554 (Please click to open) [491]
79. ที่ประชุม ปขมท. ขอเชิญประชุมวิชาการ 2554 ในวันที่ 20-21 ม.ค 2553 ณ ม.ราม (Please click to open) [494]
80. สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ Research Zone:PHase 34-36 (Please click to open) [497]
81. คณะเภสัชฯ ม.รังสิต ขอเิชิญร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 วันที่ 27-28 ม.ค. 2553 (Please click to open) [489]
82. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม Going Golbal Conferrence (Please click to open) [490]
83. วิทยาลัยบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรผู้มีความรุ้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด ปี 2554 (Please click to open) [496]
84. ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อประกวดงานวิจัยเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 1/2553 (Please click to open) [493]
85. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่นขอเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี (Please click to open) [493]
86. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุมโครงการวิชาการ ฯวันที่ 28-29 เม.ย 2554 (Please click to open) [518]
87. ฝ่ายเทคโนโลยี สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ UBU Photo Camp (Please click to open) [493]
88. ขอให้พิจารณามอบหมายบุคคลเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง ทิศทางการศึกษไทย:เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 (Please click to open) [507]
89. สมุนไพรในพิกัดเทียน ตอนที่ 2 เทียนแดง (ปักษ์แรก ตุลาคม 2553) (Please click to open) [520]
90. สมุนไพรในพิกัดเทียน ตอนที่ 1 เทียนดำ (ปักษ์หลัง กันยายน 2553) (Please click to open) [513]
91. บัว สมุนไพรในตำรับยาหอม ตอนที่2 บัวเผื่อนและบัวขม (ปักษ์แรก กันยายน 2553) (Please click to open) [514]
92. บัวสมุนไพรในตำรับยาหอม ตอนที่1 บัวหลวง (ปักษ์หลัง สิงหาคม 2553) (Please click to open) [508]
93. มะลิ ดอกไม้เป็นยา (ปักษ์แรก สิงหาคม 2553) (Please click to open) [515]
94. เกลือในสูตรตำรับยา (ปักษ์หลัง กรกฎาคม 2553) (Please click to open) [1601]
95. ปลาไหลเผือก สมุนไพรไทยที่ไม่ควรมองข้าม (ปักษ์แรกกรกฎาคม 2553) (Please click to open) [509]
96. กระวาน ไม้หอมคู่ครัวคู่บ้าน (ปักษ์หลัง มิถุนายน 2553) (Please click to open) [519]
97. สีเสียด สมุนไพรแก้ท้องร่วง (ปักษ์แรก มิถุนายน 2553) (Please click to open) [683]
98. อบเชย (ปักษ์หลังพฤษภาคม 2553) (Please click to open) [513]
99. พิกุล ดอกไม้ในยาไทย (ปักษ์แรกพฤษภาคม 2553) (Please click to open) [503]
100. ยาในตำรับ ที่มาจากยาในตำนาน (ปักษ์หลัง เมษายน 2553) (Please click to open) [585]
101. ยาสมุนไพร ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ (ปักษ์แรก เมษายน 2553) (Please click to open) [681]
102. สมุนไพรไม้ริมรั้ว (ปักษ์หลัง มีนาคม 2553) (Please click to open) [506]
103. หญ้าเทวดา (ปักษ์แรก มีนาคม 2553) (Please click to open) [507]
104. กระเจี๊ยบแดง (ปักษ์ หลังกุมภาพันธ์ 2553) (Please click to open) [511]
105. สมุนไพรไทยในการทับหม้อเกลือ (ปักษ์แรกกุมภาพันธ์ 2553) (Please click to open) [523]
106. ขิง สมุนไพรในครัวเรือน (ปักษ์หลัง มกราคม 2553) (Please click to open) [1532]
107. เห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปี (ปักษ์แรก มกราคม 2553) (Please click to open) [518]
108. ขมเป็นยาตอนที่ 1 บอระเพ็ด (ปักษ์หลัง ธันวาคม 2552) (Please click to open) [506]
109. ส้มเสี้ยว (ปักษ์แรก ธันวาคม 2552) (Please click to open) [544]
110. โสม ความจริงในความเชื่อเรื่องยาอายุวัฒนะ (ปักษ์หลังพฤศจิกายน 2552) (Please click to open) [511]
111. ต้นสาลาะลังกา ไม่ใช่ต้นไม้ในพุทธประวัติ (ปักษ์แรก พฤศจิกายน 2552) (Please click to open) [507]
112. กลอย พืชที่น่าสนใจ (ปักษ์หลัง ตุลาคม 2552) (Please click to open) [553]
113. มะรุม ผักพื้นบ้านมหัศจรรย์ (ปักษ์แรก ตุลาคม 2552) (Please click to open) [510]
114. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง Scientific Procedures on Animals and Quality Reporting (Please click to open) [489]
115. สมาคมโภชนาการบำบัดนานาชาติ ขอเชิญประชุม วันที่ 5-9 มิ.ย.2554 ณ กทม. (Please click to open) [494]
116. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2554 (Please click to open) [491]
117. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ (วว.) ขอเชิญส่งบุคลากรร่วมฝึกอบรมฯ (Please click to open) [494]
118. คณะบริหารศาสตร์ ม.อบ.ขอเชิญร่วมโครงการสอบ TOEFL (Please click to open) [488]
119. คณะพยาบาล ม.อบ.ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สัมผัสกาย คลายปวดด้วยนวดไทย (Please click to open) [495]
120. คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Systematic Review (Please click to open) [499]
121. เภสัชกรรมสมาคมขอเชิญร่วมการประชุมสมาพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย 2010 (Please click to open) [494]
122. บ.ฮอลลีวู๊ด ขอเชิญร่วมงานสัมมนากล้องจุลทัศน์ฯ (Please click to open) [489]
123. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอ ปชส.การประชุม บทบาทของเภสัชกรในการบรรเทาปวด (Please click to open) [489]
124. สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย วันที่ 24-26 พ.ย 2553 (Please click to open) [491]
125. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมการอบรมและขอ ปชส. วันปิยมหาราชรำลึก (Please click to open) [488]
126. สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมเสนอผลงานวิชาการพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 3 วันที่ 25-26 พ.ย 2553 ณ จ.นนทบุรี (Please click to open) [493]
127. บ.เอ็น.ซี.ซี.ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยการทุจริต ครั้งที่ 14 (Please click to open) [493]
128. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเืพื่อสังคม ขอเชิญร่วมฝึกอบรม (Please click to open) [490]
129. สถาบันวิจัยวิิทยาศาสตร์ฯแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญร่วมฝึกอบรม (Please click to open) [492]
130. สนง.สสจ.อุบลฯ ขอเชิญร่วมประชุมฯ วันที่ 20-21 ก.ย 2553 (Please click to open) [490]
131. เภสัชฯจุฬาฯ ขอเชฺิญประชุมฯ (Please click to open) [492]
132. ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Please click to open) [497]
133. ม.วลัยลักษณ์ (Please click to open) [481]
134. ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายวิชาการ วันที 20 ก.ย 2553 (Please click to open) [495]
135. ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประเด็น ฅน ค้า ข้าว ในลุ่มน้ำโขง" ในวันที่ 23-25 ธ.ค.2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [494]
136. ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ "มาทำความรู้จักกับการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น" วันที่ 23 ก.ย.53 เวลา 09.00-13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [491]
137. สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ วันที่ 13-15 ต.ค. 2553 ณ จ.นนทบุรี (Please click to open) [489]
138. สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย (Please click to open) [481]
139. สนง.สาธารณสุขเขต 13 ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการสมุนไพร วันที่ 13 ก.ย 2553 ณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (Please click to open) [492]
140. สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมฯ วันที่ 13-15 ต.ค. 2553 ณ จ.นนทบุรี (Please click to open) [496]
141. ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ปี 2554 วันที่ 27-29 ม.ค 2554 ณ จ.ขอนแก่น (Please click to open) [493]
142. ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (Please click to open) [497]
143. ที่ประชุม ACEM ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาิติ วันที่ 15-18 ธ.ค 2553 (Please click to open) [493]
144. สนง.เลขานุการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอ ปชส. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 18 (Please click to open) [495]
145. ม.สารคามฯ ขอ ปชส. โคงรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผลทางสถิติ รุ่นที่ 1 (Please click to open) [495]
146. เภสัชฯ ม.บูรพา (Please click to open) [481]
147. สมาคมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ นาโนไทยแลนด์ 2010 วันที่ 18-20 พ.ย 2553 ณ สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [492]
148. สนง. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมประชุมในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 ในวันที่ 26-30 ส.ค 2553 ณ เซ็นทรัลเวิล กทม. (Please click to open) [490]
149. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน (Please click to open) [489]
150. ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและสัมมนา Trade Exhibition & Seminar on Laboratory Animal Facilities 2010 (Please click to open) [491]
151. สำนักบริหารการสาธารณสุข ขอเชิญร่วมประชุม (Please click to open) [497]
152. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ลาดกระบัง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาตฯ (Please click to open) [492]
153. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [491]
154. คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [495]
155. คณะเทคนิคการแพทย์? ม (Please click to open) [481]
156. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 18 ปี 2553 (Please click to open) [489]
157. สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการสร้าง แบบสอบถาม ทีมีคุณภาพ วันที่ 18-20 ส.ค 2553 ณ จ.นนทบุรี (Please click to open) [493]
158. คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ RGJ Seminar Series LXXV (Please click to open) [494]
159. สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ APSN 2010 (Please click to open) [491]
160. เภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการ (Please click to open) [490]
161. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเิชิญร่วมประชุมวิชาการ COPS ครั้งที่ 3 (Please click to open) [493]
162. คณะเภสัชฯ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Cardiovascilar Diseases ครั้งที่ 2 (Please click to open) [490]
163. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น 3 หลักสูตร (Please click to open) [488]
164. เภสัชฯ ม.สงขลาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISPOR 4 Asia-Pacific วันที่ 5-7 ก.ย 2553 ณ จ.ภูเก็ต (Please click to open) [496]
165. สำนักวิจัย สถาบันวิจัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนักวิจัย ปี 2553 วันที่ 6 ส.ค .2553 (Please click to open) [492]
166. สำนักวิจัย สถาบันบัณ (Please click to open) [482]
167. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการราชภัฎวิชาการเฉลิมพระเกียรติและสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18-20 สิงหาคม 2553 (Please click to open) [493]
168. ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2554 (Please click to open) [490]
169. สนง.กก.อาหารและยา ขอแจ้งเลื่อนประชุมวิชาการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2553 เป็น 28-29 มิ.ย. 2553 ณ รร.อิมพีเรียล กทม. (Please click to open) [496]
170. คณะ้เภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการ วันที่ 28-30 ก.ค. 2553 เรื่อง การรู้เท่าทันขบวนการผลิตอาหารและภาชนะที่บรรจุอาหาร (Please click to open) [495]
171. เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ FAPA ครั้งที่ 23 ภายในวันที่ 5-8 พ.ค. 2553 ณ ประเทศใต้หวัน (Please click to open) [491]
172. คณะเภสัชฯ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติฯ วันที่ 17-23 ต.ค 2553 ณ จ.ภูเก็ต (Please click to open) [498]
173. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ วันที่ 15-16 ก.ค. 2553 (Please click to open) [492]
174. เลื่อนกำหนดการจัดประชุม U.S.Thai Pharmacy Consortium 2010 (Please click to open) [493]
175. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ขอเชิญฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนฯ (Please click to open) [493]
176. สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพพึ่งตนเองตามวิธีพุทธ ในวันจันทร์ที่ 5 ก.ค. 2553 (Please click to open) [490]
177. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 8 ก.ค.53 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร (Please click to open) [492]
178. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อฟังประชาสัมพันธ์การดำเนินงานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (IBC) (Please click to open) [489]
179. ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อจัดแสดงในงานประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 4 (Please click to open) [490]
180. ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อรับรางวัลในงานประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 4 (Please click to open) [495]
181. ฝ่ายเทคโนโลยี สำนักวิทยาบริการขอแจ้งการดำเนินโครงการ (Please click to open) [491]
182. ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมฯ ขอเชิญร่วมอบรม ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ วันที่ 19 มิ.ย.2553 ณ จ.อุบลฯ (Please click to open) [494]
183. สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือศิลปากร วันที่ 19-21 ม.ค. 2554 (Please click to open) [493]
184. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุมเรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชเคมี 3 ฯ วันที่ 29-30 ก.ค. 2553 (Please click to open) [499]
185. วิทยาลัยแพทย์ฯ ม.อบ.ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ วันที่ 24 มิ.ย 2553 เวลา 13.00-16.00 น. (Please click to open) [490]
186. ที่ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ วันที่ 26-28 ต.ค. 2553 ณ ศูนย์ไบเทค กทม. (Please click to open) [491]
187. คณะเภสัชฯ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 12/2553 วันที่ 3-7 พ.ค. 2553 ณ โรงแรมดิเอ็มพรส (Please click to open) [489]
188. คณะเภสัชฯ ม.สงขลาฯ (Please click to open) [481]
189. คณะเภสัชฯ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 12/2553 วันที่ 3-7 พ.ค. 2553 ณ โรงแรมดิเอ็มพรส (Please click to open) [487]
190. โปสการ์ด งานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ U.S. Thai Pharmacy Consotium 2010 (Please click to open) [489]
191. ม.สุรนารี ขอเชิญร่วมประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 24-30 ก.ค. 2553 (Please click to open) [494]
192. คณะเภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Thai Fruit-Functional Fruit วันที่ 12-16 พ.ย 2553 ณ ม.มหิดล (Please click to open) [491]
193. ม.ขอนแก่นขอเิชิญร่วมประชุมวิชาการฯ (Please click to open) [496]
194. คณะเ้ภสัชฯ ม.สงขลาฯขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy วันที่ 5-9 เม.ย 2553 ณ โรงแรมเดอะทวิน กทม. (Please click to open) [494]
195. ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนางานวิจัยประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยในเวชสำอาง วันที่ 1-2 เม.ย. 2553 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. (Please click to open) [490]
196. ขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี 2553 (Please click to open) [493]
197. คณะเภสัชฯ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง เข้าใจระบบยา ครั้งที่ วันที่ 29-30 มี.ค. 2553 (Please click to open) [492]
198. สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ Rexearch Zone : Phase 11-20 (Please click to open) [489]
199. คณะเภสัชฯ ม.สงขลาฯ ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาิติ U.S.Thai Pharmacy Consortium 2010 วันที่ 23-25 มิ.ย 2553 ณ จ.ภูเก็ต (Please click to open) [492]
200. สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ขอเชิญอบรม วันที่ 22-25 มี.ค 2553 ณ กทม. (Please click to open) [488]
201. คณะเภสัขฯ ม.สงขลาฯ ขอเชิญร่วมประุชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับเภสัชกร วันที่ 24-28 พ.ค. 2553 ณ รร.เอเชีย กทม. (Please click to open) [487]
202. ชมรมเครือข่ายวิจัย รพ.เขตภาคเหนือ ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ RNNRHS Applied Applied Medical Statistics Series Seriesฯ (Please click to open) [489]
203. คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทหารลาดกระบัง ขอ ปชส. ประชุมนานาชาติ วันที่ 4-6 ต.ค. 2553 ณ จ.ชลบุรี (Please click to open) [488]
204. คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น ขอ ปชส.โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Please click to open) [493]
205. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ งานพัฒนาหลักสูตร ม.อบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เรื่อง การเรียนรู้เคลื่อนที่ ของ ม.อบ. (Please click to open) [493]
206. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการร่วมประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 2 จามจุรีวิชาการ 53 วันที่ 30-31 มี.ค. 2553 (Please click to open) [493]
207. ม.รังสิต ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเภสัชฯ ครั้งที่ 8 เรื่องมิติใหม่ของการใช้ยาในโรคติดเชื้อ วันที่ 25-26 ก.พ. 2553 (Please click to open) [487]
208. ม.สุรนารี ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีระดับแนวหน้าทางด้านเชลล์ต้นกำเนิด วันที่ 22-26 มี.ค. 2553 (Please click to open) [488]
209. เภสัชฯ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2553 ในวันที่ 29 มี.ค. - 2 เม.ย 2553 ณ จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [489]
210. เภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่องอาวุธทำลายล้างสูง วันที่ 19 มี.ค. 2553 ณ อาคารเทพรัตน์ (Please click to open) [497]
211. คณะเภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 10 เรือง เภสัชวิทยาของยาใหม่ ในวันที่ 22-23 เม.ย 2553 ณ อาคารเทพรัตน์ (Please click to open) [500]
212. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย ฯ วันที่ 6-7 พ.ค. 2553 ณ โรงแรมนาราย กทม. (Please click to open) [490]
213. เภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง อาวุธทำลายล้างสูง ฯ วันที่ 19 มี.ค. 2553 (Please click to open) [490]
214. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ขอ ปชส. งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 วันที่ 7 มี.ค. 2553 ณ ไบเทคบางนา กทม. (Please click to open) [490]
215. ขอ ปชส.ร่วมงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ม.อุบลฯ ปี 2553 (Please click to open) [493]
216. ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ ขอเชิญร่วมอบรมฯ (Please click to open) [488]
217. คณะเภสัชฯ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 15-19 มี.ค. 2553 (Please click to open) [492]
218. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ วันที่ 8 กพ.2553 (Please click to open) [492]
219. สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ (สวทช.) ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 29-31 มี.ค. 2553 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Please click to open) [495]
220. ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2553 (Please click to open) [494]
221. สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง Pathogen and Animal Toxin Act:B.E. 2525 ฯ วันที่ 25-26 ก.พ. 2553 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กทม (Please click to open) [494]
222. การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นขอรับรางวัลปี 2554 (Please click to open) [490]
223. ปชส.การประชุม IAEA Annual Conference ครั้งที่ 36 (Please click to open) [490]
224. สนง.วิจัยแห่งชาติแจ้งการเสนอโครงการเืพือขอรับการสนับสนุนตามโครงการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าแก่ผลผลิตจากการวิจัยและส่งิประดิษฐ์ (Please click to open) [489]
225. ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมชาการทาง สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 24 (Please click to open) [495]
226. ขอ ปชส. การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา ครั้งที่ 32 ในวันที่ 25-26 มี.ค. 2553 ณ ม.ธรรมศาสตร์ (Please click to open) [502]
227. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัย ประจำปี พ.ศ.2553 (Please click to open) [489]
228. คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการด้านสูงวัย และผู้สุงอายุ วันที่ 9-12 ก.พ. 2553 ณ จุฬาฯ (Please click to open) [489]
229. สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมโครงการเสริมการรู้สารสนเทศของนักศึกษา วันที่ 11-29 ม.ค. 2553 (Please click to open) [490]
230. สำนักงานสภา ม.อบ.ขอเชิญร่วมประชุม ปขมท. ปี งปม. 2553 วันที่ 11-12 ก.พ.2553 ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล (Please click to open) [491]
231. ภาควิชาสรีรวิทยา ศิริราช ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประสาทวิทยาศาสตร์ วันที่ 27 ม.ค. - 2 ก.พ. 2553 ณ ศิริราช (Please click to open) [490]
232. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 30-31 มี.ค. - 1 เม.ย 2553 ณ กทม. (Please click to open) [491]
233. สำนักงานแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ"การนำโฮมีโอพาธีย์ไปใช้เพื่อการรักษา" วันที่ 29-30 ม.ค. 2553 ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี (Please click to open) [510]
234. มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมงานประชุึมวิชาการนานาชาติ ปี 2553 ในหัวข้อ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนครั้งที่ 2 ในวันที่ 21-23 ม.ค. 2553 (Please click to open) [494]
235. สนง.กก.วิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง วช.เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ วันที่ 21-22 ม.ค. 2553 สมัครก่อน 11 ม.ค. 2553 (Please click to open) [490]
236. ขอเชิญเข้าร่วม เวทีนำเสนอผลการวิจัยชุดการศึกษากับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Please click to open) [493]
237. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Research Zone ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย (Please click to open) [490]
238. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และขอ ปชส. ในวันที่ 18-21 ม.ค. 2553 (Please click to open) [490]
239. วิทยาลัยบำบัดแห่งชาติไทย สภาเภสัชกรรม ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้ัมีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด ปี 2553 วันที่ 1-31 ธ.ค 2552 (Please click to open) [500]
240. คณะเภสัชฯ ม.สารคามฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ The 2 International Conference of Northeast Pharmacy Research 2010 ในวันที่ 13-14 ก.พ. 2553 ณ ม.สารคามฯ (Please click to open) [489]
241. ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรเรื่อง แนวทางปฏิบัติเพือความปบลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุ์วิศวกรรม วันที่ 17-18 ธ.ค. 2552 ณ อาคารไบโอเทค กทม. (Please click to open) [490]
242. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่นขอเชิญร่วมประัชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 96 ปี วันที่ 8 ธ.ค. 2552 ณ เภสัชฯ จุฬา ฯ (Please click to open) [493]
243. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่นขอเชิญร่วมประัชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 96 ปี วันที่ 8 ธ.ค. 2552 ณ เภสัชฯ จุฬา ฯ (Please click to open) [481]
244. คณะเภสัชฯ ม.สยาม ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ครั้่งที่ 2 วันที่ 22 ม.ค. 2553 (Please click to open) [518]
245. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน วันที่ 3-4 ธ.ค. 2552 ณ จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [491]
246. คณะเภสัชฯม.ศิลปากร ขอเิชิญร่วมโครงการประชุม การบริหารงานบริการสุขภาพ วันที่ 21-25 ธ.ค. 2552 (Please click to open) [493]
247. คณะเภสัชฯม.ศิลปากร (Please click to open) [481]
248. สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 ธ.ค. 2552 (Please click to open) [489]
249. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอ ปชส. การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านสาธารณสุข ฯ วันที่ 14-25 ธ.ค. 2552 (Please click to open) [489]
250. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ ในวันที่ 17-18 ธ.ค 2552 ณ โรงแรมเซ็นจูลี่ กทม. (Please click to open) [492]
251. สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ วันที่ 10 พ.ย 2552 (Please click to open) [492]
252. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอ ปชส.โครงการฝึกอบรม (Please click to open) [493]
253. เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยขอเเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมประชุม เภสัชกรรมแห่งชาติครั้งที่ 5 วันที่ 27-28 พ.ย 2552 ณ ไบเทค กทม. (Please click to open) [496]
254. สมาคมสถานการณ์จำลองฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการและเสนอผลงานวิชาการปะจำปี ครั้งที่ 2 (Please click to open) [508]
255. สนง.กก.แห่งชาติเพื่อการพัฒนางานเลี้ยงสัตว์ฯ ขอเชิญร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์และร่วมร่าง พรบ.เลี้ยงสัตว์ (Please click to open) [491]
256. สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (Please click to open) [490]
257. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ (วว.) ขอเชิญส่งบุคลากรร่วมรับการฝึกอบรม (Please click to open) [502]
258. คณะเภสัชฯจุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 4 ธ.ค. 2552 ณเ เภสัชฯ จุฬาฯ (Please click to open) [493]
259. คณะเภสัชฯ ม.สงขลาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ISPOR 4 วันที่ 5-7 ก.ย 2553 ณ จ.ภูเก็ต (Please click to open) [489]
260. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์และร่วมร่างพระราชบัญญัติการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ..... (Please click to open) [490]
261. คณะเภสัชฯ ม.สงขลาฯ ขอเชิญเ้สนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ นานาชาติ วันที่ 6-8 พ.ย. 2552 ณ จ.ภูเก็ต (Please click to open) [492]
262. บ.เซเรบอส ประเทศไทย ขอเิชิญร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 12-13 พ.ย. 2552 (Please click to open) [491]
263. คณะเภสัชฯ ม.สงขลาฯ (Please click to open) [481]
264. บ.เซเรบอส ประเทศไทย ขอเิชิญร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 12-13 พ.ย. 2552 (Please click to open) [489]
265. คณะสัตวแพทย์ฯ ม.มหิดล ขอเรียนเชิญร่วมประุชุมวิชาการประจำปี วันที่ 15-16 ต.ค. 2552 (Please click to open) [491]
266. เภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการ (Please click to open) [489]
267. เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญรว่มประชุม เภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 27-28 พ.ย 2552 ณ กทม. (Please click to open) [492]
268. คณะเภสัชฯ ม.สงขลาฯ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I วันที่ 5-9 ต.ค. 2552 ณ จ.กระบี่่ (Please click to open) [489]
269. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ( รายละเอียดติดต่อที่งานธุรการ ) (Please click to open) [494]
270. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนา การจัดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาวะวิกฤต วันที่ 24-25 ก.ย. 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. (Please click to open) [496]
271. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเิชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ก้าวหน้าอย่างไร ภายใต้ระบบแท่งในสถาบันอุดมศึักษาหรือการเป็น ม.ในกำกับ วันที่ 2-3 พ.ย. 2552 ณ จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [488]
272. นำเสนอผลงานวิชาการ และวิพากษ์ผลงานวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 14-15 พ.ย 2552 ณ เขื่อนสิรินธร (Please click to open) [492]
273. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอ ปชส. การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 12-23 ต.ค. 2552 (Please click to open) [489]
274. สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเ้ชิญร่วมเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น วันนักประดิษฐ์ (Please click to open) [492]
275. สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมหังการบรรยายธรรม ธรรมะฝึกจิตปรับชีวิตในการทำงาน วันที่ 4 ก.ย 2552 (Please click to open) [499]
276. สนง.วิจัยแห่งชาติ ขอเ้ชิญร่วมสัมมนาเรื่อง วช.เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ วันที่ 28-29 ก.ย 2552 ณ มิราเคิล กททม. (Please click to open) [491]
277. ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่นน้ำโขง ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ วันที่ 19-20 พ.ย. 2552 (Please click to open) [493]
278. ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี 2552: วิเทศสัมพันธ์กับประชาคมอาเซียนในปี 2558 วันที่ 14-16 ต.ค. 2552 ณ ม.เกษตร (Please click to open) [489]
279. ไบโอเทค ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง International Bio Business Partnering Forum วันที่ 23 ก.ย. 2552 ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ กร (Please click to open) [489]
280. ไบโอเทค ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง International Bio Business Partnering Forum วันที่ 23 ก.ย. 2552 ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ กร (Please click to open) [481]
281. ไบ (Please click to open) [481]
282. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง เสวนาจริยธรรมสำหรับนักศึกษา วันที่ 9 ก.ย 2552 (Please click to open) [492]
283. คณะรัฐศาสตร์ ม.อบ.ขอ ปชส.งานเสวนาทางวิชาการและการส่งเรียงความเข้าประกวด วันที่ 16 ก.ย 2552 (Please click to open) [490]
284. คณะเกษตรศาสตร์ ม.อบ.ขอเชิญร่วมฝึกอบรมการเลี้ยงเนื้อเยี้อกล้่วยไม้ วันที่ 29-30 ส.ค. 2552 (Please click to open) [489]
285. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเรื่อง Advanced Science and Education in Japan ในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009) ในวันที่ 29 ส.ค. 2552 ณ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กทม. (Please click to open) [489]
286. สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสำนักวิจัย ประจำปี 2552 วันที่ 10 ก.ย 2552 (Please click to open) [488]
287. สนง.กก.อาหารและยา ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเ้ข้าร่วมประชุมสัมมนา การจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในภาวะวิกฤต วันที่ 24-25 ก.ย 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. (Please click to open) [490]
288. สนง.คณะกรรรมการอาหารและยา ขอเชิญส่งผลงานวิชาการร่วมประชุมสัมมนา การจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาวะวิกฤต วันที่ 24-25 ก.ย 2552 (Please click to open) [492]
289. คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร ขอ ปชส.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 3-4 ก.ย 2552 (Please click to open) [488]
290. คณะเภสัชฯ จุฬาฯ ขอเชิญประชุมวิชาการ (Please click to open) [481]
291. ฝ่ายหอสมุด ขอ ปชส. อบรมการรู้สารสนเทศ วันที่ 3 ส.ค - 11 ก.ย 2552 (Please click to open) [490]
292. ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัย โรคติดเชื้อระบาดใหม่ จ.ขอนแก่น เรื่อง การยกเว้นค่าลงทะเบียนการอบรมเรื่อง เทคนิคการโคลนนิ่งระดับโมเลกุล วันที่ 3-4 ก.ย 2552 ณ ม.ขอนแก่น (Please click to open) [493]
293. คณะศิลปศาสตร์ ม.อบ.ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การประชุมเครือข่ายและนำเสนอผลงานทางวิชาการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้นลุ่มน้ำโขงฯ วันที่ 27-28 ส.ค. 2552 (Please click to open) [488]
294. ที่ประชุม ปอมท. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง วันที่ 20-21 ส.ค 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. (Please click to open) [491]
295. รพ.สุรินทร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการศัลยแพทย์นานาชาติ วันที่ 12-14 ส.ค 2552 ณ รพ.สุรินทร์ (Please click to open) [494]
296. ไบโอเทค ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมต่อสิ่งแวดล้อม วันที่ 6-7 ส.ค 2552 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี (Please click to open) [500]
297. ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Implantable and Wearable Bionics and Other Tall Research Tales in Biomedical Engineering วันที่ 14 ส.ค 2552 ณ ม.เชียงใหม่ (Please click to open) [491]
298. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ" (Thailand Research Expo 2009) (Please click to open) [503]
299. เชิญร่วมการสัมมนา The Key to Success: Strategic Management of Intellectual Property Asset (Please click to open) [488]
300. ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์ เรื่อง "เทคโนโลยีสุญญากาศเพื่ออุตสาหกรรมไทย" วันที่ 24 ก.ค.52 เวลา 13.00-15.30 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [490]
301. ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา "นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร...กลุ่มอีสานใต้" วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 (Please click to open) [493]
302. ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ในหัวข้อ "การพัฒนาชนบทที่ยึ่งยืน ครั้งที่ 2" (Please click to open) [488]
303. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี (Please click to open) [488]
304. สำนักงานสภาอาจารย์ ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนผลงานสำหรับข้าราชการยุคใหม่ ฯ วันที่ 9-11 ส.ค. 2552 (Please click to open) [492]
305. ศูนย์วิจัยควบคุมยาสูบ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 24-25 ส.ค. 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลฯ กทม. (Please click to open) [502]
306. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและการทำผลงงานทางวิชาการ สายสนับสนุน วันที่่ 26-28 ส.ค. 2552 (Please click to open) [492]
307. สนง.พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงนโยบาย เรื่อง ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจไทย วันที่ 24-27 ก.ค. 2552 (Please click to open) [490]
308. ม.สารคามฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิัจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 10-11 ก.ย 2552 (Please click to open) [490]
309. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 7-9 ธ.ค. 2552 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (Please click to open) [488]
310. ม.เทคโนโลยีพระจองเกล้าฯ ขอเชิญร่วมฝึกอบรมคอมฯ ปี งปม. 2552 (Please click to open) [491]
311. สำนักพัฒนาระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญสมัครร่วมประชุม (Please click to open) [490]
312. คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการโคลนนิ่งระดับโมเลกุล วันที 2-4 ก.ย. 2552 ณ ม.ขอนแก่น (Please click to open) [488]
313. คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4 วันทีี 27-29 ก.ค. 2552 (Please click to open) [493]
314. หนังสือจากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประกวดแผนการตลาด โครการประกวดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 4 (Please click to open) [489]
315. ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ "การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 5" (Please click to open) [498]
316. ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือส่วนบนฐานความรู้ (Please click to open) [490]
317. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนา cluster การวิจัยและหัวข้อการวิจัย (Please click to open) [493]
318. ขยายเวลาเสนอผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อรับรางวัลในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 3 (Please click to open) [489]
319. ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อรับรางวัลในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 3 (Please click to open) [489]
320. ศูนย์ ไบโอเทค ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง A Cutting-edge Concept to Wellness - Astaxanthin วันที 17 ก.ค. 2552 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล กทม. (Please click to open) [491]
321. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ สัปดาห์นิทรรศการภาพถ่ายจังหวัดอุบลราชธานี : มองน้ำโขงผ่านคมเลนส์ (Please click to open) [491]
322. สนง.พัฒนางานวิจัย รพ.พระมงกุฎเกล้า ขอ ปชส.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่29 มิ.ย 25552 (Please click to open) [492]
323. สนง.พัฒนางานวิจัย รพ.พระมงกุฎเกล้า ขอ ปชส. (Please click to open) [482]
324. สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักวิจัย ขอเชิญร่วมประชุมนำเสนอบทความในการประชุมสัมมนาวิชาการสำนักวิจัย ประจำปี 2552 วันที่ 10 ก.ย 2552 (Please click to open) [493]
325. ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมสัมมนวิชาการเรื่อง การประยุกต์ใช้สเต็มเซลล์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ วันที่ 25-26 มิ.ย 2552 (Please click to open) [489]
326. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอ ปชส. บุคลากรร่วมประชุม โครงการสัปดาห์เภสัชวิชาการ วันที่ 24-26 มิ.ย 2552 (Please click to open) [493]
327. คณะศิลปศาสตร์ ม.อบ.ขอเชิญฝึกโยคะ สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ (Please click to open) [486]
328. ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อรับรางวัลในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 3 (Please click to open) [488]
329. คณะเภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ชีวสมมูล : หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ Bioequivalence : Regulatory and Practical Aspects วันที่ 22-23 มิ.ย 2552 ณ อาคารเทพรัตน์ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 10 มิ.ย 2552 (Please click to open) [587]
330. วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ วิกฤติสุขภาพและจุดเปลี่ยน วันที่17-19 ส.ค. 2552 ณ โรงแรมเมโทร จ.ภูเก็ต (Please click to open) [489]
331. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 2 วันที่ 20-21 ส.ค. 2552 ณ รพ.ราชวิธี (Please click to open) [489]
332. สนง.กก.อาหารและยาร่วมกับสมาคมไทยอุตสาหกรรมจัดสัมมนาเรื่อง Qualification วันที่ 12-13 พ.ค. 2552 และ 3-4 มิ.ย. 2552 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. (Please click to open) [493]
333. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุม การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) ครั้งที่ 8 เป็น วันที่ 20-21 พ.ค. 2552 (Please click to open) [493]
334. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุม การพัฒนาหลักเกณ (Please click to open) [481]
335. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาตินักเศษรฐศาสตร์ ครั้งที่ 5 (Please click to open) [494]
336. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญร่วมฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2552 (Please click to open) [492]
337. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่ืวมฝึกอบรมระยะสั้นฯ รุ่นที่ 5 (Please click to open) [494]
338. ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ (ไบโอเทค) ขอเชิญร่วมงานฝึกอบรม วันที่ 18-19 พ.ค. 2552 (Please click to open) [487]
339. เภสัชฯ ม.นเรศวร ขอเชิญร่วมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรหน่วยประสานงานฝึกงานฯ วันที่ 28-29 พ.ค. 2552 ณ วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลก (Please click to open) [492]
340. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 15-19 มิ.ย 2552 ณ ราชาออคิด จ.ขอนแก่น (Please click to open) [489]
341. สนง.อาหารและยาขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการเฝ้าระวังความปลอดภัยถ้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2552 วันที่ 1-2 ก.ค. 2552 (Please click to open) [490]
342. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ ม.เกษตรขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ วันที่ 7-16 พย 2552 ณ รร.อมารี วอเตอร์เกท กทม. (Please click to open) [490]
343. คณะแพทย์ศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต (Please click to open) [481]
344. บ.ไบ (Please click to open) [481]
345. วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดลขอเชิญประุชุมวิชาการนานาชาติฯ (Please click to open) [488]
346. เภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุมโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Please click to open) [495]
347. กรมควบคุมโรค ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ วันที่ 18-22 พ.ค. 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. (Please click to open) [494]
348. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ขอเชิญร่วมอบรมความประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ครั้งที่ 5 วันที่ 13-14 ก.ค. 2552 และหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ 15-17 ก.ค. 2552 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ กทม. (Please click to open) [491]
349. เภสัชฯ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [488]
350. โครงการ iTap ม.อุบลฯ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญ เบื้องต้น (Please click to open) [489]
351. ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคคลเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 13-15 พ.ค. 2552 (Please click to open) [489]
352. สภาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ขอเชิญประชุมวิชาการบริการปฐมภูมิ เรื่อง การเชื่อมต่อและเสริมประสิทธิภาพระบบดูแลและปกป้องกันเบาหวานแบบบูรณาการ วันที่ 21-22 พ.ค. 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. (Please click to open) [489]
353. คณะเภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 9 เรื่อง เภสัชวิทยาของยาใหม่ วันที่ 14-15 พ.ค. 2552 (Please click to open) [495]
354. คณะเภสัชฯ ม.มหิดล (Please click to open) [481]
355. คณะเ้ภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 9 เรื่อง เภสัชวิทยาของยาใหม่ วันที่ 14-15 พ.ค. 2552 (Please click to open) [489]
356. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน เสนอผลงาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 วันที่ 10 ก.ค. 2552 (Please click to open) [495]
357. คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมอบรม ฤดูร้อนสอนน้องให้ว่ายน้ำ (Please click to open) [495]
358. คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลาฯ ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับเภสัชกร วันที่ 25-29 เม.ย. 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. (Please click to open) [501]
359. สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการและโปสเตอร์ เพื่อเสนอในการสัมมนาวิชาการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 24-26 ส.ค. 2552 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น (Please click to open) [491]
360. สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการและโปสเตอร์ เพื่อเสนอในการสัมมนาวิชาการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 24-26 ส.ค. 2552 ณ โร (Please click to open) [481]
361. สำนักพิมพ์จุฬาฯ ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มคุณภาพตำรา หนังสือวชาการระดับอุดมศึกษา วันที่ 2-4 พ.ค. 2552 (Please click to open) [493]
362. สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2552 เรื่องฝ่าวิกฤตประเทศำไทย:ทางเลือกสู่สังคมไทย วันที่ 1 เม.ย 2552 (Please click to open) [489]
363. คณะเภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญรว่มประชุมและขอ ปชส. โครงการฯ ระหว่างวันที่ 6-7 พ.ค. 2552 (Please click to open) [488]
364. คณะุเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุมและขอ ปชส.โครง (Please click to open) [481]
365. คณะเภสัชฯ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 12/2552 วันที่ 4-8 พ.ค. 2552 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [489]
366. สนง.กก.วิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ILAS 2009 ;yomuj 26-29 เม.ย 2552 ณ กองทัพเรือ กทม. (Please click to open) [488]
367. สนง. ข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 25-26 มิ.ย 2552 (Please click to open) [490]
368. คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมอบรมเรื่อง Standard Course in Clinical Trals 2009 วันที่ 30-31 มี.ค.- 1 เม.ย. 2552 (Please click to open) [488]
369. สำนักสัตว์ทดลองฯ ม.มหิดล ขอเชิญส่งบุคลากรร่วมการอบรมพนักงานสัตว์ทดลอง วันที่ 20-24 เม.ย 2552 (Please click to open) [487]
370. ฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยฯ เรื่อง การพัีฒนายาจากงูจงอาง วันที่ 17 มี.ค. 2552 (Please click to open) [501]
371. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ม.ขอนแก่นขอเชิญส่งบุคลากรร่วมอบการบริหารสุขภาพ วันที่ 3 มิ.ย - 1 ก.ค. 2552 (Please click to open) [496]
372. มูลนิธิเสริมวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีัเด่นปี 2552 (Please click to open) [491]
373. สถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทำอย่่างไรเครื่องมือทางการแพทย์จึงจะได้มาตรฐานสาก, วันที่ 24 มี.ค. 2552 ณ กทม. (Please click to open) [491]
374. คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญร่วมอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ วันที่ 16 มี.ค. 2552 (Please click to open) [489]
375. เภสัชฯ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Pharmaceutical Product Demelopment II: Traget Formulation Desing for Poorly Water Soluble Drugs วันที่ 31 มี.ค. 2552 ณ จุฬาฯ (Please click to open) [492]
376. สนง.กก.วิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมประชุมระดับโลก ครั้งที่ 4 เรื่อง การปลูกสร้างเชลล์ใหม่ทางการแพทย์ วันที่ 12-14 มี.ค. 2552 ณ กทม. (Please click to open) [492]
377. คณะเภสัชฯ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญประชุมเิชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2552 วันที่ 30 มี.ค. - 3 เม.ย 2552 ณ โรงแรมอโมรา จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [493]
378. คณะเภสัชฯ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2552 วันที่ 30 มี.ค. 3 เม.ย 2552 ณ โร (Please click to open) [481]
379. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประุชุมและขอความอนุเคราะห์ ปชส.โครงการเรื่อง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของลูกค้าในองค์กรสุขภา่พ วันที่ 20-24 เมงย 2552 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กทม. (Please click to open) [498]
380. ขอเชิญฟังการบรรยายและการสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ วันที่ 10-12 มี.ค. 2552 (Please click to open) [489]
381. วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Please click to open) [489]
382. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ สวทช.ขอเชิญสัมมนาเรื่อง Biotechnology Business and Regulation วันที่ 1-3 เม.ย 2552 ณ อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี (Please click to open) [495]
383. คณะเภสัชฯ ม.สงขลาฯ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy วันที่ 6-10 เม.ย. 2552 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กทม. (Please click to open) [490]
384. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2552 วันที่ 27 เม.ย - 1 พ.ค. 2552 (Please click to open) [504]
385. คณะบริหารศาสตร์ ม.อบ.ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 9-11 เม.ย. 2552 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี (Please click to open) [505]
386. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.ปชส.โครงการ (Please click to open) [498]
387. คณะรัฐศาสตร์ ม.อบ. รับสมัครบุคคลเ้ข้าศึกษาต่อ (Please click to open) [495]
388. ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2552 เร่อง CHANGE: อุดมศึกษาไทย วันที่ 20-21 มี.ค. 2552 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [496]
389. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อบ.ขอเชิญร่วมการอบรมภาคฤดูร้อน ปี 2552 (Please click to open) [493]
390. เภสัชฯ ม.นเรศวร ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม ประจำปี 2552 วันที่ 1-3 เม.ย 2552 ณ จ.พิษณุโลก (Please click to open) [498]
391. เภสัชฯ ม.นเรศวร (Please click to open) [489]
392. คณะวิทยาศาสต์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ วิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึักษา วันที่ 2-3 เม.ย 2552 ณ ม.เชียงใหม่ (Please click to open) [493]
393. ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมฯ ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 9-11 ก.ค 2552 (Please click to open) [493]
394. มูลนิธิ สนง.อาหารและยาขอเชิญร่วมการประชุม เรื่อง Community Research Forum:Achieving Quality and GCP Complience at the Clinical Research Site วันที่ 10 มี.ค. 2552 ณ จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [490]
395. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการประชุม เสนอบทคัดย่อผลบงานทางวิชาการและร่วมจัดนิทรรศการ วันที่ 12-14 มี.ค. 2552 ณ กทม. (Please click to open) [487]
396. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง เส้้นทางสู่มาตรฐานและการนำไปใช้: คู่มือการประัเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ณ โรงแรมวิเซอร์สวีทส์ สุขุมวิท 18-20 กทม. วันที่ 12-13 มี.ค. 2552 (Please click to open) [488]
397. คณะเภสัชฯ ม.สงขลาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ปี 2552 เรื่อง การจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย วันที่ 9-11 ก.พ. 2552 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ ม.สงขลาฯ (Please click to open) [491]
398. ขอเชิญร่วมประุชุมสัมมนาและนำโครงการ กาจัดประชุมระดมสมองเพื่อหาโจทย์วิจัยที่เหมาะสมกับภาคเอกชน วันที่ 20 ก.พ. 2552 ณ ห้องสัตตบงกช โรงแรมอุบลบุรี จ.อุบลฯ (Please click to open) [487]
399. คณะเภสัชฯ ม.สงขลาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ปี 2552 เรื่อง การจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยของ (Please click to open) [482]
400. ขอเชิญร่วมประุชุมสัมมนาและนำโครงการ กาจัดประชุมระดมสมองเพื่อหาโจทย์วิจัยที่เหมาะสมกับภาคเอกชน วันที่ 20 ก.พ. 2552 ณ ห้องสัตตบงกช โรงแรมอุบลบุรี จ.อุบลฯ (Please click to open) [490]
401. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "วช.กับการวิจัยและพัฒนาเพรียงทราย สู่การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม" (Please click to open) [496]
402. ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Research Expo 2009 : Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Please click to open) [487]
403. ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ "โปรตีนสารพิษจากแบคทีเรีย จากงานวิจัยพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ (Bacterial Protein Toxins : From Basic Research to Applications)" (Please click to open) [496]
404. ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน วันที่ 5-6 กพ. 2552 ณ ม.เชียงใหม่ (Please click to open) [491]
405. ขอเชิญร่วมงาน Thailand Research EXpo 2009 วันที่ 11 ก.พ. 2552 ณ โรงแรงลายทอง จ.อุบลฯ (Please click to open) [498]
406. ปชส. การประชุมวิชาการ ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย วันที่ 22-23 ม.ค. 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลเแกรด กทม. (Please click to open) [493]
407. ขอ ปชส. การรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด ปี พ.ศ. 2552 เริ่มรับสมัคร 1 ธ.ค. 2551 - 15 ม.ค. 2552 (Please click to open) [496]
408. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Higher Education Research and Development : Looking Beyond Globalization (Please click to open) [493]
409. สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Photo Camp วันที่ 14-16 ม.ค. 2552 (Please click to open) [490]
410. ขอ ปชส. งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 เรื่องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกับกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค และจัดนิทรรศการฯ (Please click to open) [488]
411. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ขอเชิญร่วมประชุม สัมมนาวิชาการด้านโฮมีโอพาธีย์ วันที่ 7 ม.ค. 2552 ณ อาคารกรมการแพทย์ (Please click to open) [490]
412. ขอเชิญประชุมวิชาการ ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย (Please click to open) [489]
413. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 25-27 มี.ค. 2552 ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (Please click to open) [490]
414. เภสัชฯ ม.สยาม ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmaceutical Diagnosis I : The New Frontier in Pharmaceutical Care วันที่ 23 ม.ค 2552 ณ รร.เอเชีย กทม. (Please click to open) [493]
415. ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สานต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบทาง Animal model วันที่ 27-28 ธ.ค 2551 (Please click to open) [496]
416. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม สมัชชา 95 ปีเภสัชกรรมไทย 95 มู่งสู่ศตวรรษใหม่ วันที 8 ธ.ค. 2551 ณ เภสัชฯ จุฬาฯ (Please click to open) [494]
417. สนง.เลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ ขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุม International Symposium on Laboratory Animal Science 2009 (ILAS 2009) วันที่ 26-29 เม.ย. 2552 ณ หอประชุมกองทับเรือ กทม. (Please click to open) [491]
418. ขอเรียนเชิญร่วมการอบรม การตลาดเชิงรุก สำหรับสถาบันการศึกษา ในวันที่ 28 พ.ย 2551 ณ คณะบริหารศาสตร์ (Please click to open) [490]
419. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพครั้งที่ 1 (Please click to open) [487]
420. เภสัชฯ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ เรื่อง Innovative Research in Natural Products for Sustainable Development ในวันพุธที่ 3 ธ.ค .2551 ณ เภสัชฯ จุฬาฯ (Please click to open) [506]
421. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ วันที่ 8-11 ธ.ค. 2551 ณ เมืองทองธานี (Please click to open) [495]
422. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 เรื่อง การเตรียมเอกสารเพื่อขี้นทะเบียนตำรับยาแบบ ACTD วันที่ 19 พ.ย 2551 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. ( ไม่เสียค่าใช้จ่ายหน่วยงานและไม่เกิน 2 ท่าน ) (Please click to open) [491]
423. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ม.อบ.ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการ วิจัย และการเรียนการสอน วันที่ 17 ธ.ค. 2551 (Please click to open) [492]
424. คณะแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเวทีวิจัยธรรมศาสตร์ 2551 : รักษ์คน รักษ์สังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 12-13 พ.ญ 25551 (Please click to open) [489]
425. การให้คำปรึกษาของ กก.สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ( ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ) (Please click to open) [496]
426. การให้คำปรึกษาของ กก.สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (Please click to open) [482]
427. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญร่วมประชุม วิชาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ครั้งที่ 2 วันที่ 7-8 พ.ย. 2551 ณ ม.ขอนแก่น (Please click to open) [491]
428. ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Aissisted Technologies in Embryo Production วันที่ 11-12 ธ.ค 2551 (Please click to open) [512]
429. เภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Bioactive Compounds from Natural Resources วันที่ 18 พ.ย 2551 (แจ้งชื่อเข้าร่วมภายในวันที่ 10 พ.ย. 2551 ) (Please click to open) [494]
430. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญร่วมฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2552 (รายละเอียดที่งานธุรการครับ...) (Please click to open) [497]
431. สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุึมและนำ้เสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2552 เรีื่อง ฝ่าวิกฤตประเ้ทศไทย : ทางเลือกสู่สังคมใหม่ วันที่ 1 เม.ย 2551 (Please click to open) [494]
432. ขอเชิญประชุม เรื่องการทดลองทำวิจัยทางคลินิกในคณะแพทธศาสตร์ วันที่ 19 พ.ย. 2551 ณ ม.เชียงใหม่ (Please click to open) [496]
433. คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมสัมมนาการวิจัย วัดประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 วันที่ 29-30 ม.ค. 2552 (Please click to open) [501]
434. คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมอบรม การแพทย์ในอนาคต:อิทธิพลผลกระทบของภาวะโลกร้อน ฯ วันที่ 29 ต.ค. 2551 ณ จฬาฯ (Please click to open) [491]
435. คณะบริหารศาสตร์ ม.อบ. ขอเชิญร่วมการอบรม หัวข้อ เทคนิคและจิตวิทยาในการสอน ในวันที่ 30 ต.ค. 2551 (Please click to open) [492]
436. สนง.กก.วิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 4 World Congress on Regenerative Medicine วันที่ 12-14 มี.ค. 2552 ณ กทม. (Please click to open) [491]
437. เภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ The First Annual Notheast Pharmacy Research Conference 2009 วันที่ 9-10 ก.พ.2552 ณ ม.ขอนแก่น (Please click to open) [489]
438. ขอ ปชส. การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการสร้างภาพระดับโมเลกุล ครั้งที่ 1 วันที่ 9-12 พ.ย. 2551 ณ ม.เชี่ยงใหม่ (Please click to open) [492]
439. ปชส. โครงการและเชิญร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [482]
440. ขอ ปชส. และเ้ชิญเข้าร่วม" เสวนาวิจัยยอดเยี่ยม บวท." วันที่ 1 พ.ย. 2551 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ (Please click to open) [495]
441. ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิจัย/วิชาการ ในการประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พ.ย. 2551 (Please click to open) [491]
442. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานร่วมเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชฯ ประจำปี 2551 (ครั้งที่ 25 ) (Please click to open) [492]
443. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ (Please click to open) [496]
444. สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2551 (Please click to open) [496]
445. สนง.คณะอนุกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง พัฒนาศาสตร์แห่งบูรณาการผ่านเครือข่ายบัณฑิตอุดมศึกษา : สู่การตกผลึกทางปัญญา วันที่ 6-7 พ.ย. 2551 ณ โีรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. (Please click to open) [496]
446. สมาคมพิษวิทยาแห่งประเ ทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (Please click to open) [508]
447. ขอ ปชส. เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ NETDAY 2008 (Please click to open) [495]
448. คณะเภสัชฯ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้แบคทีเรียจากทะเลและราเอนโดไฟต์ ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 ต.ค. 2551 (Please click to open) [491]
449. คณะเภสัชฯ จุฬาฯ ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Update Pharmacotherapy in Infectious Diseases วันที่ 25-28 พ.ย. 2551 ณ จุฬาฯ (Please click to open) [495]
450. ขอความอนุเคราะห์ ปชส. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [499]
451. บ.เซเรบาส (ประเทศไทย) จำกัด ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุึม เรื่อง Food & Nutrition Research for Opitmal Health วันที่ 18-19 ก.ย. 2551 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (Please click to open) [489]
452. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสุขภาพดี..ชีวีสดใส" วันที่ 23-24 พ.ค.51 ณ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (Please click to open) [488]
453. ขอเชิญเข้าร่วมงานชมนิทรรศการและเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการ ในงาน"วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2551 วันที่ 2-5 ก.พ. 2551 (Please click to open) [488]
454. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "การศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาบัณฑิตแบบองค์รวม" ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2551 ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (Please click to open) [489]
455. ขอเชิญประชุมพิษวิทยาหัวข้อ "นักพิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยง" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ในวันที่ 22-23 พ.ย. 2550 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. (Please click to open) [490]
456. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ "ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย (ICTEd 2007) ในวันที่ 7 พ.ย.2550 ณ ม.เกษตรศาสตร์ (Please click to open) [492]
457. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "University Executive Networking" (Please click to open) [488]
458. ประชุมวิชาการ"ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะชุมชน" วันที่ 5-6 ก.ย. 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กทม. (Please click to open) [489]
459. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" ในวันที่ 6 กันยายน 2550 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Please click to open) [490]
460. ขอเชิญนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งทีี่ 3" (Please click to open) [492]
461. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เจาะประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง:องค์ความรู้จากงานวิจัย" (Please click to open) [492]
462. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Protein Modeling & Protein Drug Desing (Please click to open) [489]
463. ปชส. โครงการอบรม "การผลิตวีดีทัศน์ระบบนันลิเนียร์ รุ่นที่ 8" (Please click to open) [490]
464. ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ส่งเสริมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์ รุ่นที่ 3 (Please click to open) [497]
465. ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้เบื้องต้นทรัพย์สินทางปัญญาและการร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Please click to open) [490]
466. ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน "บุญดูนลาน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา" ในวันที่ 8 ก.พ.2550 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องเรียนรวม 4101 (Please click to open) [490]
467. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2550 (Please click to open) [492]
468. Workshop&Conference on Service Excellence 2006 and Drive Performance Excellence through KPIs and Scorecards 2006 (Please click to open) [490]
469. ขอเชิญชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2550 (Please click to open) [477]
470. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "การผลิตรายการวีดีทัศน์ระบบนันลิเนียร์ รุ่นที่ 7" (Please click to open) [488]
471. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ "ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย (ICTED 2006) (Please click to open) [498]
472. ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ "แม่นำโขง-แม่น้ำสาะวิน:ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์" (Please click to open) [491]
473. ขอ ปชส. งาน Asia Pacific EMB Network Conference " Constraints and Solution" วันที่ 8-10 ธันวาคม 2549 ณ ประเทศฮองกง (Please click to open) [491]
474. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี" (Please click to open) [489]
475. ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม "Training course on Systems Biology: Post-genomic Integrative Analyses" (Please click to open) [489]
476. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัแห่งชาติ 2549" (Thailand Research Expo 2006) (Please click to open) [489]
477. ขอเรียนเชิญร่วมประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านสมุนไพร ใน "งานสัชชาเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3" (Please click to open) [487]
478. ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง Animal Facility Design and Equipment for Decontamination & Biosafety วันที่ 17-18 สิงหาคม 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Please click to open) [490]
479. บ.เซเรบาส (ประเทศไทย) จำกัด ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุึม เรื่อง Food & Nutrition Research for Opitmal Health วันที่ 18-19 ก.ย. 2551 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (Please click to open) [493]
480. ม.แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุม 10 ปี วิชาการแม่ฟ้าหลวง วันที่ 26-28 พ.ย 2551 (Please click to open) [489]
481. สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ กลางปี ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 ก.ย 2551 (Please click to open) [507]
482. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง Standard Laboratory Animal Care and Use Program ในวันที่ 2-5 ก.ย 2551 ณ ม.มหิดล (Please click to open) [495]
483. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล (Please click to open) [481]
484. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ National (Research Project-NRPM) (Please click to open) [492]
485. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี โครงการ BRT ครั้งที่ 12 (Please click to open) [494]
486. ขอ ปชส.ร่วมอบรม หัวข้อ กฏหมายแรงงานเพื่อสันติ ในวันที่ 23-24 ส.ค. 2551 ณ คณะบริหารศาสตร๋์ ม.อบ. (Please click to open) [490]
487. ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครืองกำเหนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมสัมมนา วันที่ 2 ก.ย. 2551 (Please click to open) [502]
488. ปชส.งานประชุมวิชาการฯ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม จุฬาฯ 15 ส.ค. 2551 (Please click to open) [503]
489. ผลการพิจารณารางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2551 (Please click to open) [490]
490. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนา (Please click to open) [493]
491. ขอ ปชส.และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 11 ส.ค. 2551 (Please click to open) [487]
492. ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในการการนำเสนอผลงานวิัจัยแห่งชาติ 2551 วันที่ 12-16 ก.ย 2551 (Please click to open) [493]
493. ขอเิชิญเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ FAPA ครั้งที่ 22 วันที่ 7-10 พ.ย. 2551 ณ ประเทศสิงคโปร์ สมัครภายในวันที่ 8 ส.ค. 2551 (Please click to open) [491]
494. ขอปชส. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ( ปอมท.) เรื่อง กอบกู้สังคมด้วย อุดมศึกษา วันที่ 1-2 ก.ญ 2551 ณ ม.รามคำแหง กทม. (Please click to open) [506]
495. ขอเชิญร่วมแสดงนิทรรศการและขอเชิญชมนิทรรศการงาน วันนักประดิษฐ์ และ วันนักประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2552 (Please click to open) [488]
496. ขอเรียนเชิญส่งบุคคลเข้าร่วมการสัมมนา เครื่อข่ายวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี 2551 วิเทศสัมพันธ์กับการพัฒนาชีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Please click to open) [489]
497. ขอเชิญร่วมประชุมโครงการสัมมนา เรื่อง Application of Synchrotron and Neutron in Life Sciences วันที่ 22 ส.ค. 2551 ณ ห้องอเนกประสงค์ไตรสิกขา ม.ศิลปากร (Please click to open) [510]
498. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2551 เรื่อง _Pharmacy Counseling Pharmacist,s Role in Ambulatory Care Setting ในวันที่ 4-8 ส.ค. 2551 ณ รร.โซฟิเทล จ.ขอนแก่น (Please click to open) [496]
499. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมฯ วันที่ 14-15 ส.ค. 2551 ณ ม.เชียงใหม่ (Please click to open) [489]
500. การประชุมในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 วันที่ 12-16 ก.ย 2551 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กทม. (Please click to open) [498]
501. ปชส.การประชุมวิชาการ Pure and Appioed Chemistry International `วันที่ 14-16 ม.ค. 2552 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล จ.พิษณุโลก (Please click to open) [498]
502. ปชส.โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประะเทศไทยครั้งที่ 8 (2551) (Please click to open) [492]
503. ขอเชิญสัมมนาวิชาการนานาชาติและเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง New Frontier in Health Servece and Mangement วันที่ 8-9 ก.ย. 2551 ณ โรงแรมเอเชีย กทม. (Please click to open) [491]
504. ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ วาระครบรอบ 15 ปี สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 29 ก.ค. 2551 ณ เมืองทองธานี กทม. (Please click to open) [503]
505. ปชส.การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 Sino -Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Product วันที่ 30-31 ต.ค 2551 ณ ประเทศจีน (Please click to open) [491]
506. ขอเชิญร่วมเสวนากับกับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ในวันที่ 29 ก.ค. 2551 ณ อาคารรัฐสภา กทม. (Please click to open) [492]
507. ปชส.โครงการประชุมวิชาการนานาชาติสหพันธ์สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 (Please click to open) [489]
508. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 วันที่ 12-18 ก.ย. 2551 ณ กทม. (Please click to open) [489]
509. ขอเผยแพร่แบบสอบถามการเข้าอบรม หจก.บางกอกเคมาร์ท (Please click to open) [486]
510. ปชส.การขยายเวลาส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2 วันที่ 19 ก.ย.2551 ณ ม.ศิลปากร (Please click to open) [497]
511. ขอความอนุเคราะห์ ปชส.ส่งผลงานวิจัยเพื่อเสนอในการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ ปี 2551 ระหว่างวันที่ 7-8 ส.ค. 2551 ณ จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [491]
512. ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง กระบวนการทัศนใหม่ของการเรียนรู้การสอนระดับอุดมศึกษา วันที่ 24-25 ก.ค. 2551 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม. (Please click to open) [492]
513. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ International Conference on Health Promotion and Quality in Health Services (IHPQS) วันที่ 19-21 พ.ย 2551 ณ กทม. (Please click to open) [493]
514. ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยวและโครงการวิจัยแบบบูรณาการ วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม. (Please click to open) [489]
515. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2551 เรื่อง การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิจัย (Please click to open) [489]
516. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 (Please click to open) [489]
517. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2551 วันที่ 12-13 มิ.ย. 2551 ณ เมืองทองธานี (Please click to open) [490]
518. ขอเชิญส่งบทคัดย่อและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 EDU-COM 2008 วันที่ 19-21 พ.ย. 2551 ณ รร.ราชาออคิด กทม. (Please click to open) [489]
519. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการฯ วันที่ 7-16 พ.ย. 2551 ณ กทม. (Please click to open) [493]
520. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทยครั้งที่ 1 วันที่ 10-11 ก.ค. 2551 ณ กทม. (Please click to open) [506]
521. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มธ.ประจำปี 2551 วันที่ 8-11 ก.ค. 2551 ณ ม.ธรรมศาสตร์ (Please click to open) [494]
522. ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการ วันที่ 10-11 พ.ย 2551 ณ กทม. (Please click to open) [489]
523. ขอเชิญอบรมคอมฯ ประจำปีงบประมาณ 2551 (Please click to open) [503]
524. ขอ ปชส. ในการประชุม เรื่องเภสัชเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2551 ณ กทม. (Please click to open) [490]
525. ขอเชิญร่วมสัมมนาและส่งบทคัดย่อร่วมเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ วันที่ 13-15 ส.ค. 2551 ณ จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [492]
526. ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 5 วันที่ 3-5 ก.ย. 2551 ณ ศูน์อิมแพคเมืองทองธานี (Please click to open) [492]
527. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 3-5 ก.ย. 2551 ณ เมืองทองธานี (Please click to open) [492]
528. ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร Training for Trainers รุ่นที่ 2 วันที่ 25 พ.ค.51 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซนทารา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (Please click to open) [490]
529. ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ความสำคัญ คุณภาพและดัชนีวัดคุณภาพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ วันที่ 6 มิ.ย.51 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น (Please click to open) [494]
530. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุม เรื่องการควบคุมคุณภาพมาตรฐานยาทางจุลชีววิทยา ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในวันที่ 20-21 มิ.ย. 2551 ณ จ.นครปฐม (Please click to open) [489]
531. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติ The Second Asia-Pacific Oncology Pharmacy Congress (APOPC 2008) ในวันที่ 11-13 ก.ย. 2551 ณ Sofites Centara Bangkok (Please click to open) [490]
532. โครงการ PPTS Programs คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเชิงกลยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 25-27 ก.ค. 2551 (Please click to open) [493]
533. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2551 ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต วันที่ 12-13 มิ.ย. 2551 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี (Please click to open) [498]
534. เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ขอส่งข่าว ปชส. (Please click to open) [493]
535. สนง. คณะ กก.อาหารและยา ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการงานเฝ้าระวังความปรอดภัยจากการใช้ยา ปี 2551 ในวันที่ 2-3 ก.ค. 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. (Please click to open) [494]
536. ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง การสร้างงานวิจัยจากงานประจำได้อย่างไร วันที่ 2-4 ก.ค. 2551 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม (Please click to open) [491]
537. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนาเรื่อง Electing a New President วันที่ 13 มิ.ย. 2551 ณ คณะรัฐศาสตร์ ม.อบ. (Please click to open) [489]
538. ขอความอนุเคราะห์ ปชส.ศุนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ของ สำนักวิทยบริการ ม.อบ. (Please click to open) [497]
539. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Please click to open) [493]
540. ประชาสัมพันธ์งาน Nano Thailand Sympobium 2008 วันที่ 6-8 พ.ย. 2551 ณ ศูนย์สิริกิติ์ กทม. (Please click to open) [489]
541. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสุขภาพดี..ชีวีสดใส" วันที่ 23-24 พ.ค.51 ณ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (Please click to open) [499]
542. ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง ร่วมแก้วิกฤตพลังงานชาติ:ด้วยงานวิจัย วช. วันที่ 30 เม.ย. 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. (Please click to open) [491]
543. ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและพลังงานหารสอง ( 28-30 เม.ย.2551) ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อบ. (Please click to open) [491]
544. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Good Laboratory Practice (GLP) and Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Biomedical Research (Please click to open) [489]
545. ขอเชิญร่วมประชุม และ ปชส. ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ส.ค. 2551 ณ ม.ศิลปากร (Please click to open) [477]
546. ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชกรรมประจำปี 2551 เรื่อง บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมในระบบสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 25-26 เม.ย. 2551 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ กทม. (Please click to open) [477]
547. ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิจัย (Please click to open) [502]
548. ขอเชิญเข้ารว่มการอบรม และขอ ปชส. (Please click to open) [477]
549. ขอเชิญประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2551 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Please click to open) [477]
550. ขอเชิญร่วมประชุมการประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพเพื่อการคัดเลือก และการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 28-29 เม.ย. 2551 (Please click to open) [477]
551. ขอเชิญประชุม การบริหารโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล วันที่ 30 เม.ย. 2551 (Please click to open) [477]
552. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโคงรการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารระบบสุขภาพ วันที่ 7 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2551 ณ ม.ขอนแก่น (Please click to open) [477]
553. ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ วันที่ 28 มี.ค. 2551 (Please click to open) [477]
554. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เทคนิคเมตาจีโนมิคไลบรารีย์ฯ วันที่ 13-16 พ.ค. 2551 (Please click to open) [477]
555. ประชุมระดมสมอง การบริโภคยาสูบ วันที่ 1 เม.ย. 2551 ณ กทม. (Please click to open) [477]
556. ขอแจ้งสถานที่การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRN ครั้งที่ 1/2551 ณ จ.ขอนแก่น (Please click to open) [477]
557. ขอเชิญร่วมงานอบรมโคงรการบริการวิชาการเรื่อง การแปรผลข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ วันที่ 22 มี.ค. 2551 ณ คณะบริหารศาสตร์ (Please click to open) [477]
558. ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ พุทธเทคนิคกับการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในวันที่ 17 มี.ค. 2551 (Please click to open) [477]
559. ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบมาตรฐานสากล ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 8-11 มี.ค. 2551 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ (Please click to open) [495]
560. ปชส.งาน 8th Asian Conference on Clinical Pharmacy วันที่ 1-4 ก.ค. 2551 ณ ประเทศอินโดนีเซีย (Please click to open) [493]
561. ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยพรรณพืชป่าไม่ของประเทศไทย ครั้งที่ 1 วันที่ 10-11 ก.ค.2551 ณ ม.เกษตรศาสตร์ (Please click to open) [477]
562. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 วันที่ 3-4 เม.ย. 2551 ณ ม.เชียงใหม่ (Please click to open) [477]
563. ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ แปล ทฤษฎีและเทคนิค วันที่ 24-25 พ.ค. 2551 คณะศิลปศาสตร์ ม.อบ. (Please click to open) [493]
564. ขอเรียนเชิญร่วประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2551 (Please click to open) [477]
565. ขออนุเคราะห์สนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรม อบรมพัฒนาจิตใจ สร้างชีวิตและการทำงานที่เป็นสุข คณะบริหารศาสตร์ ม.อบ. (Please click to open) [496]
566. ขอ ปชส.โครงการอบรม เทคนิคการจัดรายการวิทยุ และผลิตสปอร์ตฯ สำนักวิทยบริการ ม.อบ. (Please click to open) [493]
567. สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [477]
568. สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (Please click to open) [477]
569. ขอส่งผลงานเข้ารว่มประชุมวิชาการระดับภูมิภาคอาเซียน3 ณ กทม. (Please click to open) [489]
570. ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10/2551 วันที่ 28 เม.ย. -2 พ.ค. 2551 ณ จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [477]
571. ขอความอนุเคราะห์ ปชส.โครงการ การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มผลผลิตในธุรกิจขนาดกลาง วิศวฯ ม.อุบลฯ (Please click to open) [477]
572. ขอ ปชส.และขอเชิญประชุม เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตกับงานด้านสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ วันที่ 31 มี.ค. และ 1-2 เม.ย. 2551 ณ คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร (Please click to open) [477]
573. ขอ ปชส.และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมาประชุมและเสนอผลงานวิจัย วันที่24-25 เม.ย. 2551 ณ โรงแรมเอเซีย กทม. (Please click to open) [477]
574. ขอเชิญร่วมประชุมและขอ ปชส.การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRN ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 20 มี.ค. 2551 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น (Please click to open) [477]
575. โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง (Please click to open) [477]
576. ขอเชิญร่วมรับฟั้งการประชาสัมพันธ์โครงการ IRPUS ประจำปี 2551 (Please click to open) [477]
577. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2551 วันที่ 13-14 มี.ค. 2551 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น (Please click to open) [477]
578. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ ปชส. เสวนาวิชาการเรื่อง การเชื่อมต่อและบูรณาการงานวิจัย: กรณี่ศึกษาการวิจัยเพื่อการเกษตร ในวันที่ 22 ก.พ. 2551 ณ คณะเภสัชฯ ศิลปากร (Please click to open) [477]
579. ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 37 สมาคมสรีรวิทยาแห่งประเทศไทย วันที่ 7-9 พ.ค. 2551 ณ จ.ชลบุรี (Please click to open) [477]
580. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาบัณฑิตแบบองค์รวม ในวันที่ 18-19 มี.ค. 2551 ณ ห้องป่าสักหลวง จ.เชื่องใหม่ (Please click to open) [477]
581. ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ ในวันที่ 28-29 ก.พ. 2551 ณ เภสัชฯ ม.ขก. (Please click to open) [477]
582. ขอเชิญเภสัชกรเข้ารว่มประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม ในวันที่ 8-9 มี.ค. 2551 ณ จ.พิษณุโลก (Please click to open) [477]
583. ขอเชิญอบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรอง ณ สำนักฝึกอบรม วันที่ 25-28 ก.พ. 2551 (Please click to open) [477]
584. ขอ ปชส.โครงการและขอเชิญประชุม เรื่อง สถิติเบื้องต้นกับการจิจัยสุขภาพ ในวันที่ 3-5 มี.ค. 2551 ณ เภสัชฯ ม.ศิลปากร (Please click to open) [477]
585. ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่องความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยไทย ในวันที่ 19 ก.พ. 2551 ณ จุฬาฯ (Please click to open) [477]
586. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (Please click to open) [477]
587. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Clinical Psychopharmacology for Pharmacists วันที่ 24-26 มี.ค. 2551 ณ เภสัชฯ จุฬาฯ (Please click to open) [477]
588. ขอเชิญร่วมประชุม RGJ Seminar Series LIX : Nanotechnology in Drug Delivery วันที่ 20 มี.ค. 2551 แจ้งชื่อ ก่อน 19 กพ.2551 (Please click to open) [477]
589. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ (Please click to open) [477]
590. ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการในงาน วันนักประดิษฐ์ นานาชาติ IIDC ปี 2551 วันที่ 2-4 ก.พ. 2551 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี (Please click to open) [477]
591. ประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2551 ณ เภสัชฯ ม.สงขลาฯ วันที่ 8-10 ก.พ. 2551 จ.สงขลา (Please click to open) [477]
592. ขอเชิญร่วมประชุม วิชาการเรื่อง อารมณ์ อำนาจ ความรุ้ ความรุ้สึก วันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2551 ณ คณะศิลปศาสตร์ ม.อบ. (Please click to open) [477]
593. ปชส.อบรม เสริมสร้างพื่้้นฐานความรู้ มุ่งสู่งานวิจัยเืพื่อชุมชน ในวันที่ 11-12 ก.พ. 2551 ม.อบ. (Please click to open) [477]
594. ขอ ปชส.การประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานด้านวิศวกรรม วันที่ 13-15 ก.พ. 2551 ม.อบ. (Please click to open) [477]
595. ขอเชิญอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ณ สำนักวิทยบริการ ม.อบ. (Please click to open) [477]
596. ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Contemporary Reviews in Pharmacotherapy 2008 วันที่ 14-16 พ.ค. 2551 ณ จุฬาฯ (Please click to open) [489]
597. การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552 (Please click to open) [477]
598. ขอเชิญเข้าร่วมงานชมนิทรรศการและเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการ ในงาน"วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2551 วันที่ 2-5 ก.พ. 2551 (Please click to open) [489]
599. ขอเชิญเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Please click to open) [477]
600. ขยายเวลาในการรับบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2551 (Please click to open) [477]
601. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2551 (Please click to open) [492]
602. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย ครั้งที่ 1 (Please click to open) [487]
603. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "การศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาบัณฑิตแบบองค์รวม" ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2551 ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (Please click to open) [495]
604. ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Please click to open) [492]
605. คณะบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง จากงานวิจัย....สู่การเขียนบทความในวารสารวิชาการ..วันที่ 8-9 ธ.ค. 2550 ณ คณะบริหารศาสตร์ ม.อบ. (Please click to open) [489]
606. ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสิรมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพพนักงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 4 วันที่ 18-28 มี.ค. 2551 ณ ม.เกษตรศาสตร์ (Please click to open) [500]
607. ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชกฤษฎีกาฯใหม่ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-27 ธ.ค. 2550 ณ อาคารชินวัตร กทม. (Please click to open) [491]
608. ขออนุมัติในการสนับสนุนให้เภสัชกร และบุคลากรเข้าร่วมประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค. 2550 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (Please click to open) [492]
609. การจัด SATU Summit on Industry - Academia Collaboration and Business Plan Competition ในวันที่ 19-21 พ.ย. 2550 ณ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา กทม (Please click to open) [489]
610. ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง ปัจจุบันและอนาคตเกษตรไทย (Please click to open) [489]
611. การจัดประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ย. 2550 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ (Please click to open) [488]
612. ขอเชิญสัมมนาเรื่อง 120 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ในวันที่ 23 พ.ย. 2550 ณ โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ (Please click to open) [494]
613. สัมมนาเรื่อง 1 Thai German Symposium on Regenerative Medicine วันที่ 8-10 พ.ย 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. (Please click to open) [486]
614. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2551 (Please click to open) [491]
615. ปชส.โครงการประชุมวิชาการวาระครบรอบ 15 ปี คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร วันที่ 28-30 พ.ย.2550 ณ จ.พิษณุโลก (Please click to open) [489]
616. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การใช้สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยฯ ณ จุฬาฯ วันที่ 24-26 ต.ค. 2550 (Please click to open) [489]
617. ประชุม เรื่อง การประเมินและการจัดการความเสี่ยงจากสารพิษ:กรณีศึกษาจากส้มตำ อาหารยอดนิยมประจำชาติ ในวันที่ 12-14 ธ.ค. 2550 ณ เภสัชฯ ม.ขอนแก่น (Please click to open) [489]
618. ขอเชิญประชุมพิษวิทยาหัวข้อ "นักพิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยง" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ในวันที่ 22-23 พ.ย. 2550 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. (Please click to open) [492]
619. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ "ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย (ICTEd 2007) ในวันที่ 7 พ.ย.2550 ณ ม.เกษตรศาสตร์ (Please click to open) [496]
620. ขอแจ้งกำหนดการโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2550 ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดของ สกอ. วันที่ 10-12 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม จ.อุบลฯ (Please click to open) [477]
621. ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ โดย Dr.Kevin FF Quigley (Please click to open) [498]
622. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไป ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (Please click to open) [492]
623. สัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง Global summit no medicinal and aromatic plants (Gosmap-3) ครั้งที่ 3 วันที่ 21-24 พ.ย. 2550 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [502]
624. ขอเชิญประชุม และ ปชส.การประชุมวิชาการเรื่อง โฮมีโอพาธีย์: ทางเลือกรักษาโรค วันที่ 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2550 ณ โรงแรม เอเชีย กทม. (Please click to open) [501]
625. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการชั้นแนวหน้า วันที่ 22 ก.ย. 2550 (Please click to open) [490]
626. อบรมผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ในวันที่ 7 ก.ย. 2550 คณะบริหารศาสตร์ (Please click to open) [494]
627. ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง พัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ วันที่ 30 ส.ค. 2550 ณ วิทยาลัยแพทย์ ฯ ม.อบ. (Please click to open) [489]
628. ปชส.งาน 8th Asian Conference on Clinical Pharmacy วันที่ 1-4 ก.ค. 2551 ณ ประเทศอินโดนีเซีย (Please click to open) [492]
629. ขอเชิญรว่มประชุมวิชาการ และ ปชส.การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 วันที่ 10 ก.ย. 25580 ณ ม.ศิลปากร กทม. (Please click to open) [506]
630. ปชส. การประชุมวิชาการนานาชาติ The2 Sino-Thai International conference on Traditional Medicine and Natural Health Products วันที่ 2-6 ธ.ค. 2550 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น (Please click to open) [494]
631. ขอเชิญฝึกอบรมและ ของ ปชส. โครงการ Khon Kacn MCPD for web Developer วันที่ 29 ก.ย. 2550 ณ สำนักคอมฯ ม.อบ. (Please click to open) [494]
632. การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปี 2551 (Please click to open) [493]
633. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการที่ประชุม ปอมท. ประจำปี 2550 วันที่ 6-7 ก.ย. 2550 ณ กทม. (Please click to open) [498]
634. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "University Executive Networking" (Please click to open) [491]
635. ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภ้ณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2550 วันที่ 19-20 ก.ย. 2550 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม. (Please click to open) [500]
636. เข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 วันที่ 7-11 ก.ย. 2550 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. (Please click to open) [489]
637. ประชุมวิชาการ"ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะชุมชน" วันที่ 5-6 ก.ย. 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กทม. (Please click to open) [492]
638. ขอเชิญประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2550 วันที่ 27-29 ส.ค. 2550 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กทม. (Please click to open) [493]
639. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์นานชาติ (Please click to open) [496]
640. ประชุม The Fifth Indechina Conference on Pharmaceuticel Sciences วันที่ 21-24 พ.ย. 2550 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กทม. และขอ ปชส. (Please click to open) [491]
641. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง Contemporary Approaches for the Screening of Bioactive Natural Products ระหว่างวันที่ 27-29 ส.ค. 2550 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กทม. (Please click to open) [495]
642. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษาครั้งที่ 1 วันที่ 23-24 ส.ค. 2550 ณ ม.ธรรมศาสตร์ (Please click to open) [489]
643. ปชส.ประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษา ครั้งที่ 8 และเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16-17 ส.ค. 2550 ณ ม.ธรรมศาสตร์ (Please click to open) [487]
644. ปชส. โครงการประชุมเรื่อง Quality Management in the Pharmaceutical Production วันที่ 27-28 ส.ค.2550 ณ เภสัชฯ ม.ศิลปากร (Please click to open) [497]
645. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบประสิทธิศักย์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ในวันที่ 6-7 ก.ย. 2550 ณ คณะเภสัชฯ จุฬาลงกรณ์ (Please click to open) [489]
646. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" ในวันที่ 6 กันยายน 2550 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Please click to open) [492]
647. ขอเชิญร่วมรับฟังแนวทางในการขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ วันที่ 10 ส.ค.50 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (Please click to open) [491]
648. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา (Please click to open) [494]
649. การเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 (Please click to open) [491]
650. ขอเชิญร่วมอบรม (Please click to open) [489]
651. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มิดล ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง Animal Models Cokmmonly Used in Cancer Research,Workshop on Basic Rodent Anesthesia and Euthanasia and Basic IACUC Training วันที่ 5-7 ก.ย. 2550 ณ ม.มหิดล (Please click to open) [494]
652. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา ขอเชิญประชุมตามโครงการก การพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา ครั้งที่ 5 วันที่ 8-10 ส.ค. 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. (Please click to open) [495]
653. ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง นิทรรศการสืบสานศิลปะพื้นบ้านชนเผ่าในลาวตอนใต้ด้วยภาคถ่าย วันที่ 27-31 ก.ค. 2550 ณ คณะศิลปประยุกต์ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 (Please click to open) [491]
654. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 (Thailand Research Expo 2007) (Please click to open) [492]
655. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร การใช้และการดูแลเครื่องวิเคราะห์ไขมัน/โปรตีน ตู้ควบคุมอุณหภูมิ การบดเตรียมตัวอย่างและการคัดขนาดอนุภาคและเครื่องชั่งความละเอียดสูง สำหรับห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [492]
656. ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในประเทศไทยเพื่อจัดทำแผนที่วัฒนธรรม 4 ภูมิภาค ระยะที่ 2 (Please click to open) [488]
657. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Please click to open) [495]
658. ปชส.โคงรการประชุมวิชาการ เรื่อง Polyamines and Brain Research-From Bench to Bedside ในวันที่ 23 ก.ค. 2550 ณ คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร (หมดเขตรับสมัคร 19 ก.ค. 2550 ) (Please click to open) [488]
659. อบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ครั้งที่ 3 (Please click to open) [527]
660. ประชุมวิชาการ เรื่องการจัดการการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ วันที่ 30-31 ส.ค. 2550 ณ เภสัชฯจุฬาฯ (Please click to open) [489]
661. ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Pulmonary Drug Delivery Technology:Recent Advances and Future Trends วันที่ 17-18 ก.ค. 2550 (Please click to open) [490]
662. ปชส. โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 (2550) (Please click to open) [485]
663. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา ISOPOW Practicum ครั้งที่ 3 (Please click to open) [490]
664. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารระบบสุขภาพ (Please click to open) [491]
665. ขอเชิญร่วมงานวิทยาการ-วิชาการ (Please click to open) [490]
666. ปชส.งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2550 (Please click to open) [488]
667. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรืื่ือง ความก้าวหน้าทางเภสัชเคมี 2:การพัฒนาและวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2550 (Please click to open) [494]
668. ขอ ปชส.และขอเิชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Making Sense of the Science and Practice วันที่ 15-17 ส.ค. 2550 ณ โรงแรมเรดิสัน กทม. (Please click to open) [499]
669. ขอเชิญเข้าร่วมสอบ JAVA Certified Programmer (รอบพิเศษ) (Please click to open) [491]
670. การประชุมนานาชาติด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 ณ ประเทศอินเดีย (Please click to open) [491]
671. การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (Please click to open) [492]
672. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 Thailand research Expo 2007 (Please click to open) [485]
673. ขอเชิญฝึกอบรม คอมฯ หลักสูตร Basic 3 D Animation รายละเอียดที่ www.ubu.ac.th (Please click to open) [488]
674. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ โรคติดเชื้อจาก ปรสิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (Please click to open) [495]
675. ขอเชิญร่วมงานและขอ ปชส.การจัดงาน E-Saan ICT Festival 2007 (Please click to open) [487]
676. ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2550 (Please click to open) [490]
677. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Please click to open) [489]
678. ขอเชิญประชุมวิชาการ Emerging Roles of Pharmacoeconomics in Decision making in Thailand (Please click to open) [489]
679. ขอเชิญร่วมงาน วันสหกรณ์สากล (ครั้งที่ 85) ประจำปี 2550 ภายใต้แนวคิด มหกรรมพลังงานทดแทน พลังงานแห่งอนาคต ในวันที่ 6-8 ก.ค. 2550 ณ ศูนย์รัชนีแจ่มจรัส กรมส่งเสริมสหกรณ์ กทม. (Please click to open) [489]
680. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2550 กลุ่มเภสัชกรการตลาด (Please click to open) [491]
681. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Future Trend of Human Resource Development in Asia วันที่ 3 ส.ค.50 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (Please click to open) [493]
682. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้า่รับการอบรมหลักสูตรสำคัญ 4 ชื่อ ด้วยเทคนิค 4 ส. ในวันที่ 7 ก.ค. 2550 ณ โรงแรมเนวาด้า อุบลฯ (Please click to open) [491]
683. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง แพทย์ทางเสริมและการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 21 มิ.ย. 2550 ณ คณะแพทย์ ม.อบ. (Please click to open) [488]
684. ประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มธ.ประจำปี 2550 (Please click to open) [488]
685. ร่วมสัมมนาหัวข้อเรื่อง Next Generation GC and GC/MS ในวันที่ 6 ก.ค. 2550 ณ โรงแรมโซฟิเทล จ.ขอนแก่น (Please click to open) [489]
686. ปชส.โครงการประชุม เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชเคมี2:การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วันที่ 26-27 ก.ค. 2550 (Please click to open) [494]
687. ประชุม The Fifth Induchina Conference on Pharmaceutical Sciences (Please click to open) [499]
688. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน (Please click to open) [491]
689. ขอเชิญนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งทีี่ 3" (Please click to open) [491]
690. ขอเชิญเป็นภาคีและร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ.... (Please click to open) [495]
691. ขอเชิญร่วมการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการควบคุมคุณภาพของสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม (Please click to open) [502]
692. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง สถานการณ์ความปลอดภัยในอาหาร:ผักและผลไม้ (Please click to open) [488]
693. การจัดสัมมนาและเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงนิทรรศการ เรื่อง การวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (Please click to open) [487]
694. ขอเชิญประชุมวิชาการและ ปชส. การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 (Please click to open) [488]
695. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [493]
696. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Clinical Oncology Symposium (COPS) (Please click to open) [490]
697. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (Please click to open) [493]
698. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา (Please click to open) [488]
699. สัมมนาวิชาการเรื่อง แนวโน้มและเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและระบบกริด (Please click to open) [489]
700. ประชุมเชิงวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (Please click to open) [495]
701. มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และ เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ (Please click to open) [494]
702. ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร การศึกษาวิจัทางประชากรและสังคม รุ่นที่ 33 เรื่อง การวิจัยเชิงปริมาณ วันที่ 8-19 ตุลาคม 2550 มหาวิทยาลัยมหิดล (Please click to open) [489]
703. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3 และนำเสนอผลงาน (Please click to open) [493]
704. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย (Symposium) (Please click to open) [487]
705. ปชส.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมคลินิก (Please click to open) [495]
706. ขอเชิญเข้าร่วมและเสนอผลงานในการประุชุมวิชาการนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (Please click to open) [489]
707. ปชส.ร่วมประุชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มธ.ประจำปี พ.ศ. 2550 (Please click to open) [490]
708. ปชส.ประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งชาติครั้งที่ 5 (Please click to open) [489]
709. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในวันที่ 8-12 สิงหาคม 2550 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [487]
710. ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ (Please click to open) [493]
711. ขอเชิญร่วมประชุมในห้วข้อ Policy and the Public:Involving citizens and Civil society in policy making (Please click to open) [491]
712. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 4 Congress of the Asian Medical Education Association (AMEA 2007) (Please click to open) [492]
713. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2550 และขอความอนุเคราะห์ ปชส. (Please click to open) [498]
714. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เจาะประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง:องค์ความรู้จากงานวิจัย" (Please click to open) [493]
715. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Protein Modeling & Protein Drug Desing (Please click to open) [489]
716. ปชส. โครงการอบรม "การผลิตวีดีทัศน์ระบบนันลิเนียร์ รุ่นที่ 8" (Please click to open) [488]
717. ???.???????????????? ??????? 2550 (Please click to open) [498]
718. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเพิ่มคุณภาพตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา (Please click to open) [489]
719. ปชส.ประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ (Please click to open) [491]
720. ขอเชิญสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทย (Please click to open) [490]
721. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2550 (Please click to open) [492]
722. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โคงรการพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง (Please click to open) [492]
723. ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2550 (Please click to open) [495]
724. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 6 (Please click to open) [499]
725. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (Please click to open) [492]
726. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2550 (Please click to open) [491]
727. ขอเชิญเข้ารับการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ รุ่นที่ 62 และ รุ่นที่ 63 (Please click to open) [494]
728. ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ส่งเสริมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์ รุ่นที่ 3 (Please click to open) [489]
729. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น : อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต (Please click to open) [493]
730. ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิด กรอบการวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพของประเทศไทย (Please click to open) [492]
731. ขอเชิญร่วมการประชุมนานาชาติในหัวข้อ University-Industry-Government (Please click to open) [492]
732. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Industrial Pharmaceutical Technology ครั้งที่ 9 (Please click to open) [491]
733. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Industrial Pharmaceutical Technology ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 21-23 มี.ค. 2550 ณ คณะเภสัชฯ ม.มหิดล (Please click to open) [489]
734. ขอเชิญเข้ารับการอบรมฯ (Please click to open) [493]
735. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Contemporary Reviews in Pharmacotherapy 2007 ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ค. 2550 ณ ตึก อปร.คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ (Please click to open) [491]
736. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Clean air for Pharmaceutical ระหว่างวันที่ 15-16 มี.ค. 2550 ณ คณะเภสัชฯ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Please click to open) [496]
737. ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้เบื้องต้นทรัพย์สินทางปัญญาและการร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Please click to open) [486]
738. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา (Please click to open) [490]
739. ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิชาการ (Please click to open) [488]
740. ขอเชิญร่วมประชุม The 5th ASEAD/Asian Symposium on Educational Management and Leadership (ASEMAL5) (Please click to open) [491]
741. ปชส.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 2th Biochemistry KKU Workshop;Proteomics:Past Present and Future on Protein Structure and Function วันที่ 10-11 พ.ค. 2550 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ้นเซส จ.ขอนแก่น (Please click to open) [493]
742. ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน "บุญดูนลาน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา" ในวันที่ 8 ก.พ.2550 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องเรียนรวม 4101 (Please click to open) [488]
743. เชิญเข้าร่วมงาน 12th International Conference on Education - ICE 2007 (Please click to open) [486]
744. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน (Please click to open) [489]
745. ขอเชิญส่งบทความในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (Please click to open) [490]
746. ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร (Please click to open) [492]
747. ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [490]
748. ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ/งานวิจัย เพื่อลงวารสารการพัฒนาท้องถิ่น (Please click to open) [495]
749. ขอเชิญเข้าร่วมประชุม The Role of Education in Building an ASEAN Socio-Cultural Community (Please click to open) [498]
750. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2550 (Please click to open) [490]
751. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 Neurology and Neuroscience for Non-Neurologist ในวันที่ 14-16 ก.พ. 2550 ณ คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น (Please click to open) [491]
752. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย ในวันที่ 5 ก.พ.2550 ณ คณะเภสัชฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (Please click to open) [491]
753. ประชุมวิชาการ เรื่อง Medicinal and Natural Product Chemistry in China วันที่ 23 ม.ค. 2550 (Please click to open) [501]
754. ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Nanomedicine:A Challenge to Diseases ในวันที่ 7-9 ก.พ. 2550 ณ เภสัชฯ จุฬาฯ (Please click to open) [492]
755. ขอแก้ไขวันการจัดประชุมเพื่อ ปชส.เครือข่ายฯ (Please click to open) [492]
756. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ (Please click to open) [491]
757. ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [506]
758. ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาพิเศษ เรื่อง จะไล่ล่าหรือตามหา...ความเป็นสากล ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2550 โดยผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) (Please click to open) [491]
759. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดสายรกและไขกระดูก (Please click to open) [488]
760. ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Recent Advances in Drug Delivery and Regulatory Issues ในวันที่ 10 ม.ค. 2550 ณ คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร (Please click to open) [491]
761. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2550 (Please click to open) [499]
762. การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551 (Please click to open) [488]
763. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง มหาวิทยาลัยกับการกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค.50 (Please click to open) [487]
764. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่ง่ชาติ ครั้งที่ 7 (Please click to open) [489]
765. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่องผ้าและวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ระหว่างวันที่ 18-24 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Please click to open) [492]
766. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประเมินผลโครงการ (Please click to open) [489]
767. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2550 (Please click to open) [490]
768. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการประชุม Universiade Bangkok 2007 Conference (Please click to open) [487]
769. ปชส.เชิญชวนบุคลากรใหม่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ (Please click to open) [500]
770. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 20 ปี เภสัชฯ ม.รังสิต (Please click to open) [492]
771. ปชส.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [499]
772. มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงาน เรื่อง การจัดการความรู้และการนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและผลงานนักศึกษาของเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (Please click to open) [491]
773. ขอเชิญเภสัชกรประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ ประจำปี 2549 (Please click to open) [501]
774. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจความรู้ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา (Please click to open) [489]
775. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การบริหารธุรกิจ-ชูมัคเคอร์ ด้วยพุทธเศรษฐศาสตร์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Beyond Schumacher: alternatives appreaches to economics and sustainability perspectives for the 21 th century (Please click to open) [489]
776. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Regional Workshop on Food Traceability and Food Safety under the Thai-French Trilateral Cooperation (Please click to open) [492]
777. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 2 (Please click to open) [485]
778. เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Strategies for Stem Cell Research and Nuclear Transfer Techniques (Please click to open) [490]
779. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยพัฒนายาสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริม (Please click to open) [491]
780. ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Recent Advances in Drug Delivery and Regulatory Issues (Please click to open) [499]
781. ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การทดสอบชีวสมมูลของยา:หลักการใช้ LC-MS-MS และเตรียมตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์ ในวันที่ 23 พ.ย. 2549 ณ ห้องไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร (Please click to open) [489]
782. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 9 (Please click to open) [492]
783. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษาในประเทศอินเดีย ครั้งที่ 54 (Please click to open) [491]
784. ขอเชิญร่วมงานของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (Please click to open) [492]
785. ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ Malaysia IBS International Exhibition 2006 (Please click to open) [509]
786. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ NETDAY 2006 (Please click to open) [477]
787. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรามคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I (Please click to open) [477]
788. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 21-22 ธันวาคม 2549 (Please click to open) [495]
789. Workshop&Conference on Service Excellence 2006 and Drive Performance Excellence through KPIs and Scorecards 2006 (Please click to open) [485]
790. ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร Advanced Refresher Course on Immunology, Vaccinology and Biotechnology Applied to Infectious Diseases (Please click to open) [493]
791. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง WRITING SCIENTIFIC ARTICLES FOR PUBLICATION วันที่ 11-12 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรม Windsor Suites กรุงเทพฯ (Please click to open) [488]
792. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The Global University Network for Innovaiton - Asia and the Pacific (GUNI-AP 2006) (Please click to open) [491]
793. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 หัวข้อเรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Please click to open) [490]
794. ประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 (Please click to open) [477]
795. ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา (Please click to open) [477]
796. ปชส.การประชุมนานาชาติ GUNI-AP 2006 (Please click to open) [477]
797. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชฯประจำปี 2549 (ครั้งที่ 23) (Please click to open) [477]
798. ขอเชิญนำผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและขอเชิญชมนิทรรศการเนื่องในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2550 (Please click to open) [495]
799. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (Please click to open) [503]
800. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ The 1 Pharmacy research Conference และกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 26 ปี (Please click to open) [490]
801. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (Please click to open) [490]
802. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม (Please click to open) [494]
803. ขอเชิญชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2550 (Please click to open) [477]
804. ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรประจำปี 2550 (Please click to open) [502]
805. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "การผลิตรายการวีดีทัศน์ระบบนันลิเนียร์ รุ่นที่ 7" (Please click to open) [491]
806. ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 (Please click to open) [489]
807. ปชส.และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 (Please click to open) [492]
808. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [487]
809. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ "ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย (ICTED 2006) (Please click to open) [494]
810. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการและทัศนศึกษา เยือนถิ่นคนไทในเวียดนามเหนือ : ซาปาและฮายาง (Please click to open) [486]
811. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2549 (Please click to open) [492]
812. ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Chiangmai Panda Conferance 2006 (Please click to open) [495]
813. ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ (Please click to open) [488]
814. ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร Techniques of Writing Social Science Researches in English (Please click to open) [491]
815. International Conference on Educational Leadership titled Leadership in A Global Context: Perspectives and Challenges in Higher Education (Please click to open) [496]
816. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความกรุณาส่งผู้แทนทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 17 (Please click to open) [493]
817. ขออนุมัติให้ข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆ เข้าอบรมสัมมนาทางวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ (Please click to open) [492]
818. ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทางการศีลธรรมของสังคมไทย (Please click to open) [492]
819. นิทรรศการการอุดมศึกษาของยุโรป ครั้งที่ 7 (Please click to open) [492]
820. ขอเชิญอบรมหลักสูตรส่งเสริมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 วันที่ 4-12 ต.ค.49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (Please click to open) [494]
821. ขอเชิญอบรมหลักสูตรส่งเสริมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 วันที่ 4-12 ต.ค.49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (Please click to open) [492]
822. ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏบิติการเรื่อง สู่มาตรฐานการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสระบาดใหม่ระดับอณู ( Toward Standardization for Molecular Diagnosis of Viral Emerging Diseases) (Please click to open) [494]
823. ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ "แม่นำโขง-แม่น้ำสาะวิน:ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์" (Please click to open) [494]
824. ขอ ปชส. งาน Asia Pacific EMB Network Conference " Constraints and Solution" วันที่ 8-10 ธันวาคม 2549 ณ ประเทศฮองกง (Please click to open) [495]
825. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาโภชนาการชุมชน ประจำปี 2549/2550 (Please click to open) [492]
826. ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ สุราระดับชาติ ครั้งที่ 2 (Please click to open) [490]
827. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 2 (Please click to open) [477]
828. ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549 Thailand Research Expo 2006 (Please click to open) [490]
829. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี" (Please click to open) [490]
830. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับกระแสโลกาภิวัฒน์ วันที่ 26-28 ตุลาคม 2549 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (Please click to open) [490]
831. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 25-26 กันยายน 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Please click to open) [493]
832. ขอเชิญสัมมนา เรื่อง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ (Please click to open) [488]
833. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เทคนิคการสุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2549 ณ โรงแรมอลิซาเบท กรุงเทพฯ (Please click to open) [493]
834. Invitation for Participation in training course on management of moderm biotechnology from 9-13 october 2006 (Please click to open) [492]
835. ปชส.แผ่นพับการประชุมวิชาการนานาชาติ ISOPOW ครั้งที่ 10 (Please click to open) [494]
836. ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม (Please click to open) [505]
837. ขอเชิอเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและ /หรือส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2549 (ครั้งที่ 23) (Please click to open) [496]
838. ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมพิจารณารับรางวัล Nagai Award Thailand 2006 (Please click to open) [487]
839. ปชส.การจัดประชุมวิชาการนานาชาติสาขาเชื้อราและสารพิษจากเชื้อรา (Please click to open) [494]
840. ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม "Training course on Systems Biology: Post-genomic Integrative Analyses" (Please click to open) [491]
841. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 4 หลักสูตร (Please click to open) [492]
842. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ Drug Promotion: What and to Referm (Please click to open) [497]
843. ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม (Please click to open) [492]
844. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีระดับชาติ (Please click to open) [491]
845. ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สมาธิสั้น และออริซึม (Please click to open) [496]
846. การนำเสนอโครงการวิจัยร่วมไทย - ผรั่งเศษ ประจำปี 2550 (Please click to open) [490]
847. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัแห่งชาติ 2549" (Thailand Research Expo 2006) (Please click to open) [491]
848. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีกริด (Please click to open) [493]
849. ขอเรียนเชิญร่วมประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านสมุนไพร ใน "งานสัชชาเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3" (Please click to open) [491]
850. ชอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2549 วันที่ 17 ส.ค.49 (Please click to open) [490]
851. โครงการอบรมหลักสูตรการสอนแบบ Active Learning ณ Montana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (Please click to open) [494]
852. อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล Proquest Medical (ทดลองใช้ฟรี) (Please click to open) [499]
853. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ที่คณะเกษตรศาสตร์ ม.อบ. (Please click to open) [493]
854. ขอเชิญเข้ารว่มและขอความอนุเคราะห์ ปชส.การประชุมนานาชาติ GUNI - AP 2006 (Please click to open) [496]
855. ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในงาน IEEE-NEMS (Please click to open) [489]
856. ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติ GUNI - AP 2006 วันที่ 9-11 พ.ย.49 กรุงเทพฯ (Please click to open) [477]
857. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ด่วนที่สุด (Please click to open) [491]
858. ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง Monitoring and Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs (Please click to open) [503]
859. ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง Animal Facility Design and Equipment for Decontamination & Biosafety วันที่ 17-18 สิงหาคม 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Please click to open) [490]
860. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย (Please click to open) [488]
861. ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [491]
862. เลื่อนระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 2 (Please click to open) [489]
863. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 (Please click to open) [553]
864. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Please click to open) [489]
865. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชการวิจัยสถาบันและนำเสนองานวิจัยในที่ประชุม (Please click to open) [503]
866. ขอเชิญร่วมงาน Tech Education Asia 2006 ณ ประเทศปากีสถาน (Please click to open) [495]
867. เชิญประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Skilk Protein : from Cocon to Medicine (Please click to open) [492]
868. แจ้งเพื่อขอความร่วมมือจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2549 (Please click to open) [502]
869. ของดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับเภสัชกร (Please click to open) [492]
870. ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบันและนำเสนองานวิจัยในที่ประชุม (Please click to open) [493]
871. ขอควมร่วมมือ ปชส.โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 (2549) (Please click to open) [494]
872. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Nanotechnology for peptide and nucleic acid drug delivery (Please click to open) [494]
873. ปชส.โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (2549) (Please click to open) [502]
874. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ เอกสารเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (Please click to open) [492]
875. ขอเสนอผลงานวิจัยในงาน IEEE-NEMS (Please click to open) [489]
876. ปชส.เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชเคมี:การพัฒนาและวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Please click to open) [490]
877. การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (Please click to open) [493]
878. ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2551เรื่องการพัฒนาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงฯ (Please click to open) [489]
879. ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 เรื่องการบริหารการพัฒนาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงฯ วันที่ 25 ก.ย 2551 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (Please click to open) [492]
880. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2551 (Please click to open) [488]
881. ปชส.ประชุมวิชาการนานาชาติ The 3 Sino - Thai Conference on Treditional Medicne and Products (Please click to open) [497]
882. ขอเชิญร่วมประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ่การพัฒนา ครั้งที่ 7 วันที่ 17 ก.ย 2551 ณ เมืองทองธานี (Please click to open) [489]
883. ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ The 8 NRCT-JSPS Joint Seminar และพระราชทานปาฐกถาพิเ้ศษ ในวันที่ 3 ธ.ค. 2551 ณ คณะเภสัชฯ จุฬาฯ (Please click to open) [488]
884. ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการสัมมนาเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ว่าด้วยการพัฒนาสัตว์เลี้ยงและใช้สัตว์น้ำเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และกำหนดการสัมมนา วันที่ 18 ก.ย. 2551 ณ ห้องแกรนด์รัชดา บอลรูม (Please click to open) [492]
885. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม 11th Pacific Science Inter-Congress และ 2nd Symposium on French Research in the Pacific วันที่ 2-6 มีนาคม 2552 (Please click to open) [477]
886. วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สถาเภสัชกรรม ขอ ปชส. งาน Asian Conference on Clinical Pharmcy วันที่ 25-26 ก.ย 2551 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี่ (Please click to open) [477]
887. บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ ขอเชิญฟังการสัมมนาเรื่อง กาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ วันที่ 11 ก.ย 2551 (Please click to open) [493]
888. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม 11th Pacific Science Inter-Congress และ 2nd Symposium on French Research in the Pacific วันที่ 2-6 มีนาคม 2552 (Please click to open) [477]