นโยบายการประกันฯ /โครงสร้างและระบบ /แผนงาน-ปฏิทินฯ /รายงานการประเมินตนเอง /รายงานประจำปี /คู่มือประกันคุณภาพ /การดำเนินงาน EdPex /KM /บริการคอมพิวเตอร์ฯ /ข่าวสาร


คณะกรรมการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้

คณะเภสัชศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  มีองค์ประกอบดังนี้

1

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ประธานกรรมการ

2

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

รองประธานกรรมการ

3

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการ

4

รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย

กรรมการ

5

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

กรรมการ

6

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

7

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

กรรมการ

8

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กรรมการ

9

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

กรรมการ

10

หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

กรรมการ

11

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

กรรมการ

12

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

กรรมการ

13

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

14

นางสาวสดใส ตะรินันท์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 โดยมีหน้าที่ ดังนี้

  • กำหนดนโยบาย สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ระบบประกันคุณภาพให้บุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์ทราบ
  • พัฒนา ตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
  • จัดทำและพัฒนาระบบสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา
  • รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
  • ทบทวน จัดทำ ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของคณะ        เภสัชศาสตร์
  • ติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้
  • พัฒนาและดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
ระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ ม อุบลราชธานี
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
CHE QA online
EdPEx
Baldrige EdPEx
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
TQA
QS Ranking