นโยบายการประกันฯ /โครงสร้างและระบบ /แผนงาน-ปฏิทินฯ /รายงานการประเมินตนเอง /รายงานประจำปี /คู่มือประกันคุณภาพ /การดำเนินงาน EdPex /KM /บริการคอมพิวเตอร์ฯ /ข่าวสาร


โครงสร้างและระบบการประกันคุณภาพ

ขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ ของการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีี่ มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปัจจัยต่างๆ เป็นกลไกให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย โครงสร้างการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แสดงเป็นแผนภาพดังนี้

QA Flow

เอกสารแนบ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเเภสัชศาสตร์

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มี 2 ส่วน คือ การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพ
ภายนอก

การประกันคุณภาพภายใน

เป็นการควบคุม การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาภายในคณะจากคณะบุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง หรือจากหน่วย งานของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่กำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าคณะได้ดำเนินการ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ


การประกันคุณภาพภายนอก

เป็นการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของวิชาชีพโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกันว่ามหาวิทยาลัยและคณะได้ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ

 

 

 

ระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ ม อุบลราชธานี
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
CHE QA online
EdPEx
Baldrige EdPEx
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
TQA
QS Ranking