นโยบายการประกันฯ /โครงสร้างและระบบ /แผนงาน-ปฏิทินฯ /รายงานการประเมินตนเอง /รายงานประจำปี /คู่มือประกันคุณภาพ /การดำเนินงาน EdPex /KM /บริการคอมพิวเตอร์ฯ /ข่าวสาร


แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ประกอบด้วย 6 แผนหลัก คือ

       แผนด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (ตลอดปีการศึกษา)

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ นำข้อชี้แนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา มาปรับปรุงการดำเนินงาน พิจารณาตัวชี้วัด และตั้งค่าเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)  เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรดำเนินการและเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ตลอดปีการศึกษา

แผนการติดตามตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพและการรายงาน (รอบ 3 เดือน)

คณะกรรมการประกันคุณภาพพัฒนาระบบการรวบรวม จัดเก็บข้อมูล และสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้การเก็บข้อมูลทำได้สะดวกและเป็นระบบ โดยในปีการศึกษานี้จะได้ทำการเก็บข้อมูล, ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล ทุก 3 เดือน เพื่อสะท้อนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556

แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ (ดำเนินการ 1 ครั้งต่อปี)

เป็นการจัดการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่ได้พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  และเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้

แผนการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (ช่วง มิถุนายน – กรกฎาคม 2557)

เป็นการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบระดับคณะดำเนินการปีละ 1 ครั้ง

แผนการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

เป็นการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  โดยคณะกรรมการจากภายนอกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ ม อุบลราชธานี
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
CHE QA online
EdPEx
Baldrige EdPEx
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
TQA
QS Ranking