นโยบายการประกันฯ /โครงสร้างและระบบ /แผนงาน-ปฏิทินฯ /รายงานการประเมินตนเอง /รายงานประจำปี /คู่มือประกันคุณภาพ /การดำเนินงาน EdPex /KM /บริการคอมพิวเตอร์ฯ /ข่าวสาร


รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

         
         
         
      รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
         
         
         
    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานตามภาระกิจด้านต่างๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 41ตัวบ่งชี้  และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพกการศึกษา (สมศ.)และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวมทั้งสิ้น 63 ตัวบ่งชี้ โดยทำการประเมินตนเองตามค่าเป้าหมายของคณะ  ผลการประเมินตนเองนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรคณะเภัชศาสตร์ทุกท่าน จักได้นำไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

 
         
         
         
    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2551 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานตามภาระกิจด้านต่างๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 41ตัวบ่งชี้  และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพกการศึกษา (สมศ.)และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวมทั้งสิ้น 63 ตัวบ่งชี้ โดยทำการประเมินตนเองตามค่าเป้าหมายของคณะ  ผลการประเมินตนเองนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรคณะเภัชศาสตร์ทุกท่าน จักได้นำไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

   
         
         
         
    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2550 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2550) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานตามภาระกิจด้านต่างๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 41ตัวบ่งชี้  สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพกการศึกษา (สมศ.) จำนวน 19 ตัวบ่งชี้  และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) จำนวน 7 ตัวบ่งชี้  รวมทั้งสิ้น 67 ตัวบ่งชี้ โดยทำการประเมินตนเองตามค่าเป้าหมายของคณะ  ผลการประเมินตนเองนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรคณะเภัชศาสตร์ทุกท่าน จักได้นำไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

 
         
         
         
    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2549 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2549 (1 มิถุนายน 2549 - 31 พฤษภาคม 2550) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของคณะเภสัชศาสตร์  โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดให้้ใช้สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ประจำปีการศึกษา 2549 เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง  ทั้งนี้คณะได้มีการปรับค่าเป้าหมายตามแผน โดยคำนึงถึงศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัีนด้วย ผลการประเมินตนเองนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ทุกท่าน  จักได้นำไปใช้ในการพัฒนาการตำเนินงานต่อไป

 
         
         
         

 

ระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ ม อุบลราชธานี
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
CHE QA online
EdPEx
Baldrige EdPEx
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
TQA
QS Ranking