นโยบายการประกันฯ /โครงสร้างและระบบ /แผนงาน-ปฏิทินฯ /รายงานการประเมินตนเอง /รายงานประจำปี /คู่มือประกันคุณภาพ /การดำเนินงาน EdPex /KM /บริการคอมพิวเตอร์ฯ /ข่าวสาร


รายงานประจำปี (Annual report)

   

รายงานประจำปี 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปีฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติจำนวน 50 เรื่อง และระดับนานาชาติจำนวน 16 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 66 เรื่อง นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัย การจัดประชุมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านงานวิจัย เช่น โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเภสัชศาสตร์ การส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับชาติและนานาชาติ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักวิจัย การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบันมาอย่างต่อเนื่อง ด้านงานบริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิชาชีพ มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนในชุมชน จำนวน 10  โครงการ นอกจากนี้ยังทำนุบำรุงและส่งเสริมภูมิปัญญาไทย โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านยาและสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ รายงานประจำปีฉบับนี้จักเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนทั่วไปในการติดตามผลการดำเนินงานของคณะ

 
         
   

รายงานประจำปี 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปีฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติจำนวน  15 เรื่อง และระดับนานาชาติจำนวน 15 เรื่อง แลผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองต์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ จำนวน 4 เรื่อง งานบริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิชาชีพ จำนวน 9  โครงการ นอกจากนี้ยังทำนุบำรุงและส่งเสริมภูมิปัญญาไทย โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านยาและสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ รายงานประจำปีฉบับนี้จักเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนทั่วไปในการติดตามผลการดำเนินงานของคณะ

 

 

 
         
   

รายงานประจำปี 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปีฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติจำนวน  18 เรื่อง และระดับนานาชาติจำนวน 18 เรื่อง งานบริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิชาชีพ จำนวน 14 โครงการ นอกจากนี้ยังมีโครงการทำนุบำรุงและส่งเสริมภูมิปัญญาไทย โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านยาและสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ รายงานประจำปีฉบับนี้จักเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนทั่วไปในการติดตามผลการดำเนินงานของคณะ

 
   

รายงานประจำปี 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปีฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติจำนวน  27 เรื่อง และระดับนานาชาติจำนวน 15 เรื่อง งานบริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิชาชีพ จำนวน 23 โครงการ นอกจากนี้ยังมีโครงการทำนุบำรุงและส่งเสริมภูมิปัญญาไทย โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านยาและสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ รายงานประจำปีฉบับนี้จักเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนทั่วไปในการติดตามผลการดำเนินงานของคณะ

 
         
   

รายงานประจำปี 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปีฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยคณะมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติจำนวน 19 เรื่อง และระดับนานาชาติจำนวน 9 เรื่อง นอกจากนี้ยังให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทางด้านสุขภาพ ทำนุบำรุงและส่งเสริมภูมิปัญญาไทย รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านยาและสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ  รายงานประจำปีฉบับนี้จักเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนทั่วไปในการติดตามผลการดำเนินงานของคณะ

 
         
         
   

รายงานประจำปี 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปีฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ตามพันธกิจหลักในปีงบประมาณ 2558 และปีการศึกษา 2557 โดยมีผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติจำนวน 29 เรื่อง และระดับนานาชาติจำนวน 14 เรื่อง โครงการบริการวิชาการ ซึ่งคณะได้ดำเนินการจัดอบรม สัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 8 โครงการ และการบริการวิชาการในลักษณะหน่วยบริการอีก 4 หน่วยบริการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปีฉบับนี้จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในกิจการและการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
         
         
   

รายงานประจำปี 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปีฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ตามพันธกิจหลักในปีงบประมาณ 2557 และปีการศึกษา 2556  ซึ่งคณะมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติจำนวน 20 เรื่อง และระดับนานาชาติจำนวน 8 เรื่อง มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อจัดอบรม สัมมนาวิชาการ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนที่สนใจ จำนวน 6 โครงการ  นอกจากนี้ ยังมีการบริการวิชาการในลักษณะหน่วยบริการเพื่อให้บริการวิชาการในด้านการให้คำแนะนำ บริการข้อมูลความรู้ด้านยา บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ต่างๆจำนวน 5 หน่วยบริการ และมีโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 6 โครงการ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปีฉบับนี้จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในกิจการและการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
         
         
   

รายงานประจำปี 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปีฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ อาทิ ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2555 ความร่วมมือทางวิชาการกับ Lawrence Memorial Hospital และชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค งานวิจัยที่คณะดำเนินการ ตลอดโครงการบริการวิชาการที่คณะได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 รายงานประจำปีฉบับนี้จักเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนทั่วไปในการติดตามผลการดำเนินงานของคณะ

 
         
         
   

รายงานประจำปี 2555 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปีฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ อาทิ ข้อมูลการดำเนินด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 ความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Pharmacy, University of Florida และเครือข่ายเภสัชกร จ.อุบลราชธานี กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา งานวิจัยที่คณะดำเนินการ ตลอดโครงการบริการวิชาการที่คณะได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555 รายงานประจำปีฉบับนี้จักเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนทั่วไปในการติดตามผลการดำเนินงานของคณะ

 
         
         
    รายงานประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปีฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยได้รวบรวมข้อมูลตามพันธกิจหลักของคณะ อาทิ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Department of Pharmaceutical Outcomes and Policy University of Florida พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง Patient Safety : Product to Patient Care and Translational Research เป็นต้น รายงานประจำปีฉบับนี้จักเป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนทั่วไปในการติดตามผลการดำเนินงานของคณะ

 
         
         
    รายงานประจำปี 2553 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปีฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยได้รวบรวมข้อมูลตามภารกิจของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่คณะดำเนินการ อาทิ การรับรอง Mr.Kong Ming Chai, Senior Principal Clinical Pharmacist จาก Singapore General Hospital (SGH) ในการทำข้อตกลงความร่วมมือ การประชุมวิชาการเรื่อง ยาใหม่ สำหรับเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 เป็นต้น รายงานประจำปีฉบับนี้จักเป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนทั่วไปในการติดตามผลการดำเนินงานของคณะ

 
         
         
 

  รายงานประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปีฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยได้รวบรวมข้อมูลตามภารกิจของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่คณะดำเนินการ อาทิ การต้อนรับ Dr.Andrew Brown Senior,Lecturer in Pharmacy Discipline, Faculty of Health, University of Canberra  การฝึกอบรมการผลิตและวิเคราะห์ยาให้แก่เจ้าหน้าที่จากกระทรวง สาธารณสุข ประเทศบุรุนดี เป็นต้น รายงานประจำปีฉบับนี้จักเป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนทั่วไปในการติดตามผลการดำเนินงานของคณะ

 
         
         
    รายงานประจำปี 2551 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปีฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยได้รวบรวมข้อมูลตามภารกิจของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่คณะดำเนินการ อาทิ กีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 21  การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Letai Pharmaceuticals Co.,LTD. เป็นต้น รายงานประจำปีฉบับนี้จักเป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนทั่วไปในการติดตามผลการดำเนินงานของคณะ

 
         
         
       รายงานประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำปีฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2550 โดยได้รวบรวมข้อมูลตามภารกิจต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่คณะดำเนินการ อาทิ โครงการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น รายงานประจำปีฉบับนี้จักเป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนทั่วไปในการติดตามผลการดำเนินงานของคณะ

                     
         
         

 

 

ระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ ม อุบลราชธานี
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
CHE QA online
EdPEx
Baldrige EdPEx
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
TQA
QS Ranking