นโยบายการประกันฯ /โครงสร้างและระบบ /แผนงาน-ปฏิทินฯ /รายงานการประเมินตนเอง /รายงานประจำปี /คู่มือประกันคุณภาพ /การดำเนินงาน EdPex /KM /บริการคอมพิวเตอร์ฯ /ข่าวสาร


แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2557

แผนการจัดการความรู้ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน (ยุทธศาสตร์ที่ 1) และ พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านบริบาลเภสัชกรรมและเป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน (ยุทธศาสตร์ที่ 2)   

องค์ความรู้ที่จำเป็น

องค์ความรู้

วิธีการสู่           ความสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. การใช้โปรแกรม Moodle ช่วยในการจัดการเรียนการสอน/ส่งเสริมการเรียนรู้ แบบออนไลน์ (E-learning) และการใช้ social media ช่วยในการจัดการเรียนการสอน
 

 

 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้โปรแกรม Moodle

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน/ส่งเสริมการเรียนรู้ แบบออนไลน์ด้วย Noodle

กลุ่มเป้าหมาย

- คณาจารย์, งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เป้าหมาย   

- คณาจารย์สามารถใช้โปรแกรม Moodle ช่วยในการจัดการเรียนการสอน/ส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีรายวิชาที่ใช้ E-learning เพิ่มขึ้น

- มีการถอดบทเรียนและแนวปฏิบัติการใช้โปรแกรม Moodle เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM

- มีรายวิชาที่ใช้ E-learning เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 รายวิชา

ต.ค.56-

ก.ย. 57

 

 

 

งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ

 

แผนการจัดการความรู้ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่ประชาชน ชุมชนและสังคม และสร้างความร่วมมือกับภาคีวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพบริการทางเภสัชกรรม (ยุทธศาสตร์ที่ 4)  

องค์ความรู้ที่จำเป็น

องค์ความรู้

วิธีการสู่           ความสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ

 

- ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ

 

กลุ่มเป้าหมาย

- คณะกรรมการ

บริการวิชาการและทำนุฯ, งานบริการวิชาการและทำนุฯ งานคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ

เป้าหมาย   

- ได้แนวทางในการพัฒนาระบบฐาน ข้อมูลบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ

 

-  มีแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ KM

 

ต.ค.56-

ก.ย. 57

 

งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ

 

แผนการจัดการความรู้ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  บริหารจัดการเชิงรุกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีสมรรถนะสูง (ยุทธศาสตร์ที่ 6)  

องค์ความรู้ที่จำเป็น

องค์ความรู้

วิธีการสู่           ความสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผน การเงิน และงบประมาณ

 

- ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผน การเงิน และงบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้บริหารและบุคลากร งานแผน งานการเงิน และงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เป้าหมาย   

- ได้แนวทางในการพัฒนาระบบฐาน ข้อมูลสารสนเทศ

-  มีแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผน การเงิน และงบประมาณ  และเผยแพร่บนเว็บไซต์ KM

 

ต.ค.56-

ก.ย. 57

 

งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ

4. การพัฒนาระบบขอเดินทางไปราชการ

- ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบขอเดินทางไปราชการ

กลุ่มเป้าหมาย

-  อาจารย์และบุคลากร

เป้าหมาย   

- ได้แนวทางในการพัฒนาระบบขอเดินทางไปราชการ

-  มีแนวทางในการพัฒนาระบบขอเดินทางไปราชการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ KM

ต.ค.56-

ก.ย. 57

 

งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ

5. ระบบและขั้นตอนการเบิกจ่ายเอกสารทางการเงิน สำหรับโครงการวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

- ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

- อาจารย์ งานการเงิน งานแผน งานวิจัย งานบริการวิชาการและทำนุฯ

เป้าหมาย   

- ได้แนวทางการพัฒนาระบบและขั้นตอนการเบิกจ่ายเอกสารทางการเงิน

-  มีแนวทางการพัฒนาระบบและขั้นตอนการเบิกจ่ายเอกสารทางการเงิน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ KM

 

ต.ค.56-

ก.ย. 57

 

1. งานบริหาร

2.งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ

งานบริการวิชาการ

6. ระเบียบงานสารบรรณ

(การรับ-ส่ง, การร่างหนังสือราชการ, ประเภทหนังสือราชการ, ลำดับการเสนอหนังสือราชการ เป็นต้น)

 

- ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

- อาจารย์และบุคลากร

เป้าหมาย   

- ได้แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ

-  มีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ KM

 

ต.ค.56-

ก.ย. 57

 

1. งานบริหาร

2.งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ

7. การพัฒนาระบบการจัดการและรวบรวมกฏระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ

- ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

- อาจารย์และบุคลากร

เป้าหมาย   

- ได้แนวปฏิบัติในการจัดการและรวบรวมกฏระเบียบ ข้อบังคับ

-  มีแนวปฏิบัติเพื่อการจัดการและรวบรวมกฏระเบียบ ข้อบังคับ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ KM

 

ต.ค.56-

ก.ย. 57

 

1. งานบริหาร

2.งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ

8. การพัฒนาระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และการสร้างความผูกพัน (สัมพันธ์)

 

- ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

งานประกัน งานกิจการนักศึกษา งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ งานบริการวิชาการ งานวิชาการ

เป้าหมาย   

ได้ระบบและแนวปฏิบัติในการรับฟังเสียงของลูกค้า (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และการสร้างความผูกพัน (สัมพันธ์)

-  มีระบบและแนวปฏิบัติในการรับฟังเสียงของลูกค้า (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และการสร้างความผูกพัน (สัมพันธ์)และเผยแพร่บนเว็บไซต์ KM

 

ต.ค.56-

ก.ย. 57

 

งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ

 

แผนการจัดการความรู้ที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงบูรณาการ และการวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ที่ 3)  

องค์ความรู้ที่จำเป็น :  

 

องค์ความรู้

วิธีการสู่           ความสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

9. ระบบ one stop service ของงานวิจัย

ปรับหัวข้อเป็น

แนวทางการจัดทำ CV นักวิจัยและการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย

 

- ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบ one stop service ของงานวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย

- อาจารย์ งานวิจัย

เป้าหมาย   

- ได้แนวทางในการใช้งานระบบ one stop service ของงานวิจัย

 

-  มีแนวทางในการใช้งานระบบ one stop service ของงานวิจัยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ KM

 

ต.ค.56-

ก.ย. 57

 

งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ ม อุบลราชธานี
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
CHE QA online
EdPEx
Baldrige EdPEx
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
TQA
QS Ranking