นโยบายการประกันฯ /โครงสร้างและระบบ /แผนงาน-ปฏิทินฯ /รายงานการประเมินตนเอง /รายงานประจำปี /คู่มือประกันคุณภาพ /การดำเนินงาน EdPex /KM /บริการคอมพิวเตอร์ฯ /ข่าวสาร


ปฏิทินกิจกรรมการจัดการความรู้

ปฏิทินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2563

ปฏิทินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562

ปฏิทินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2561

ปฏิทินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2560

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562

ที่

รายการ

วันที่จัด

1

การพิจารณาจัดทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังเสียงลูกค้า

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

2

การเขียนบทความการศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 19 ธันวาคม 2559

3

ความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ Monash University

ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

4

แนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1  

(งานบริหาร/ธุรการ งานบุคคล งานประกันคุณภาพการศึกษา

และงานนโยบายและแผน)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

5

แนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 2

(งานวิจัย งานบริการวิชาการ ธุรการกลุ่มวิชา)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

6

แนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 3

(งานปฏิบัติการ หน่วยวทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ)

วันที่ 5 มิถุนายน 2560

7

การจัดเรียนการสอนโปรแกรม Google Classroom และ Features ใหม่ๆ

ที่น่าสนใจ

 

วันที่ 11 กันยายน 2560 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2561

ที่

รายการ

วันที่จัด

1

การพิจารณาจัดทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังเสียงลูกค้า

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

2

การเขียนบทความการศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 19 ธันวาคม 2559

3

ความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ Monash University

ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

4

แนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1  

(งานบริหาร/ธุรการ งานบุคคล งานประกันคุณภาพการศึกษา

และงานนโยบายและแผน)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

5

แนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 2

(งานวิจัย งานบริการวิชาการ ธุรการกลุ่มวิชา)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

6

แนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 3

(งานปฏิบัติการ หน่วยวทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ)

วันที่ 5 มิถุนายน 2560

7

การจัดเรียนการสอนโปรแกรม Google Classroom และ Features ใหม่ๆ

ที่น่าสนใจ

 

วันที่ 11 กันยายน 2560 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2560

ที่

รายการ

วันที่จัด

1

การพิจารณาจัดทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังเสียงลูกค้า

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

2

การเขียนบทความการศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 19 ธันวาคม 2559

3

ความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ Monash University

ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

4

แนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1  

(งานบริหาร/ธุรการ งานบุคคล งานประกันคุณภาพการศึกษา

และงานนโยบายและแผน)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

5

แนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 2

(งานวิจัย งานบริการวิชาการ ธุรการกลุ่มวิชา)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

6

แนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 3

(งานปฏิบัติการ หน่วยวทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ)

วันที่ 5 มิถุนายน 2560

7

การจัดเรียนการสอนโปรแกรม Google Classroom และ Features ใหม่ๆ

ที่น่าสนใจ

 

วันที่ 11 กันยายน 2560 

 

ระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ ม อุบลราชธานี
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
CHE QA online
EdPEx
Baldrige EdPEx
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
TQA
QS Ranking