นโยบายการประกันฯ /โครงสร้างและระบบ /แผนงาน-ปฏิทินฯ /รายงานการประเมินตนเอง /รายงานประจำปี /คู่มือประกันคุณภาพ /การดำเนินงาน EdPex /KM /บริการคอมพิวเตอร์ฯ /ข่าวสาร


การให้บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คณะเภสัชศาสตร์

Notebook No. รุ่น/ยี่ห้อ รหัสครุภัณฑ์
1 Hp Pavillion DV2000 ภส.05-368-003/50
2 Compaq Presario V3500 ภส.05-453-001.3.1/51 (1/2)
3 Compaq Presario CQ40 ภส.(ฮ)05-368-010/52
4 Compaq Presario CQ40 ภส 05-368-0191/53
5 Acer Aspire 5590  
6 Compaq Presario CQ40 ภส.(ฮ)05-368-011/52
7 Compaq Presario V3500 ภส.05-453-001.3.2/51 (2/2)
8 Compaq Presario CQ40 ภส.05-368-017/53
     
     
Laser Pointer No. รุ่น/ยี่ห้อ  
1 Targus AMP16AP  
2 Targus AMP16AP  
     
     
Digital Camera DSLR NO. รุ่น/ยี่ห้อ รหัสครุภัณฑ์
1 OLYMPUS E510  

 

 

รายงานการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 (ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา)

รายงาน การปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการงานคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 (ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา)