นโยบายการประกันฯ /โครงสร้างและระบบ /แผนงาน-ปฏิทินฯ /รายงานการประเมินตนเอง /รายงานประจำปี /คู่มือประกันคุณภาพ /การดำเนินงาน EdPex /KM /บริการคอมพิวเตอร์ฯ /ข่าวสาร


Template สำหรับการนำเสนอ

Download  Template Powerpoint สำหรับการนำเสนอผลงาน

Template powerpoint UBU

Template powerpoint UBU แบบที่ 2 

 

Download  Template Poster สำหรับการนำเสนอผลงาน

สำหรับใช้กับโปรแกรม Adobe Illustrator  UBU Poster_Ai.rar

สำหรับใช้กับโปรแกรม Powerpoint (Mac) UBU Poster_for_mac.rar

สำหรับใช้กับโปรแกรม Powerpoint (Window) UBU Poster_for_win2013.rar

สำหรับใช้กับโปรแกรมทุกโปรแกรม (ไฟล์ JPEG) UBU Poster_JPEG.rar

สำหรับใช้กับโปรแกรม Adobe photoshop UBU Poster_PSD.rar  

คำแนะนำสำหรับการเตรียมโปสเตอร์เพื่อนำเสนอ

Font ที่ควรใช้: Tahoma Arial หรือ Times New Roman
ขนาดตัวอักษรที่ควรใช้:  หัวโปสเตอร์ควรใช้ขนาด 130 - 160 pt
                                       หัวข้อควรใช้ขนาด 40 - 60 pt
                                       เนื้อหาควรใช้ขนาด 35 - 40 pt
ความละเอียด (Resolution) ที่ควรกำหนด: 300 Pixels/inch