ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประวัติคณะเภสัชศาสตร์

 

ubuanimate           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติการจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 21 ก. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐลำดับที่ 8 และเป็นคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งดังนี้
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด เพื่อสนองความต้องการของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเภสัชกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค  ตะวันออกเฉียงเหนือได้ในระดับหนึ่ง
  2. เพื่อดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านเภสัชศาสตร์ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสาธารณสุขของชุมชนและของประเทศ
  3. เพื่อดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเวทและสมุนไพร เพื่อการพึ่งพาตนเองทางด้านเภสัชภัณฑ์ของประเทศ
  4. เพื่อให้บริการด้านวิชาการเภสัชศาสตร์แก่สังคม โดยการจัดอบรม ประชุม และสัมมนาทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ และบริการเภสัชสนเทศ แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
  5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์เภสัชกรรมไทย และการอนุรักษ์เภสัชตำรับดั้งเดิมของไทยไว้

            ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2535 และแต่งตั้ง รศ.ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2535  เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งภายหลังการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี นับเป็นคณบดีผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          สำหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และสำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2536 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี   และเริ่มจากปีการศึกษา 2552 คณะเภสัชศาสตรได้เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านงานบริบาลเภสัชกรรม ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน  และมีบัณฑิตเภสัชศาสตร์ สำเร็จการศึกษากว่า 900 คน ซึ่งมีผลเพิ่มการกระจายตัวของเภสัชกรมายังภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเด่นชัด

          ในปีการศึกษา 2544 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารบริการสุขภาพ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการ สอนในวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดโอกาสให้กับเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขสามารถลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องลาศึกษาต่อ ต่อมาในปีการศึกษา 2547 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพิ่มอีก 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เน้นการทำวิจัยและเรียนในวันราชการได้แก่ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาเภสัชศาสตร์)

มาจากการเรียกร้องของไพร่ฟ้า   ที่ต้องการหมอยามาแก้ไข
แก้ความทุกข์ที่เกิดจากโรคภัย   โดยเฉพาะถิ่นไกลที่กันดาร
จึงก่อเกิดคณะเภสัชศาสตร์      อย่างองอาจเกรียงไกรในอิสาน
สนองเจตนารมณ์อุดมการณ์       เสริมสร้างงานเภสัชฯ พัฒนา


อุบลราชธานี ศรีเมืองแก้ว          บัวประเสริฐเกิดแล้วทรงคุณค่า
บัวจะบานสานสร้างทางปัญญา  กาลเวลายิ่งประจักษ์ในหลักการ
หลักแห่งคุณธรรมประจำจิต        สร้างบัณฑิตหนักแน่นด้วยแก่นสาร

เป็นความหวังผองไทยไปยืนนาน  เป็นเภสัชฯ บัวบานนิรันดร

เภสัชกร ดร.วุฒิพงศ์  สัตยวงศ์ทิพย์
ผู้ประพันธ์
lotus

 

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

18 ธันวาคม
พ.ศ. 2535  

 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ความเห็นชอบหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต

13 พฤษภาคม
พ.ศ. 2536

ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2536

ทบวงมหาวิทยาลัย อนุมัติการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2536

สำนักงานข้าราชการพลเรือนรับรองวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

3 มิถุนายน
พ.ศ. 2537

คณะเภสัชศาสตร์ได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงถือว่าวันนี้เป็น “วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์” อย่างเป็นทางการ

ubudome

สถานที่ตั้ง
     คณะเภสัชศาสตร์ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งห่างจากย่านชุมชน อำเภอวารินชำราบราว 10 กิโลเมตรและห่างจากอำเภอเมืองราว 15 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมติดต่อที่สะดวกจากสนามบิน สถานีรถขนส่ง และสถานีรถไฟ

pharside

สถานที่ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190

สำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์: 045-353-600-9
งานวิชาการ
โทรศัพท์:
045-353-611-2

โทรสาร: 045-353-626, 045-353-605, 045-288-384

URL: http://www.phar.ubu.ac.th