กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


23
ก.ย.
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์
23
ก.ย.
กำหนดการเปิดทำการศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ และมาตรการเพื่อควบคุมและปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
16
ก.ย.
รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU-Test ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Page : 1 2 3 4 5 6 7
แบบฟอร์มของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. แบบฟอร์มขอสอบซ่อม (Please click to open) [452] Detail
2. แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ/ลุกจ้างชั่วคราว (Please click to open) [451] Detail
3. แบบฟอร์มขออนุมัติถือกุญแจสำรอง (Please click to open) [452] Detail
4. แบบฟอร์มการขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ภายใน/นอก อาคารคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [452] Detail
5. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [452] Detail
6. แบบฟอร์ม การรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (Please click to open) [451] Detail
7. ใบสำคัญรับเงิน (Please click to open) [451] Detail
8. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [451] Detail
9. แบบรายงานผลการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [451] Detail
10. ใบรับรองการจ่ายเงิน(กรณีใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์) (Please click to open) [451] Detail
11. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน-รับรองการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุงปีพ.ศ. 2564) (Please click to open) [451] Detail
12. แบบที่ 2 สัญญายืมเงิน (สวัสดิการ) (Please click to open) [451] Detail
13. แบบที่1 สัญญายืมเงิน (เงินเดือน) (Please click to open) [451] Detail
14. แบบที่9 สัญญายืมเงิน (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) (Please click to open) [451] Detail
15. แบบที่8 สัญญายืมเงิน (ค่าบำรุงหรือค่าธรรมเนียม) (Please click to open) [451] Detail
16. แบบที่7 สัญญายืมเงิน (ค่าพัสดุที่ผู้จำหน่ายไม่ให้สินเชื่อ) (Please click to open) [451] Detail
17. แบบที่6 สัญญายืมเงิน (วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ) (Please click to open) [451] Detail
18. แบบที่5 สัญญายืมเงิน (โครงการและหรือกิจกรรมเกิน 10,000 บาท) (Please click to open) [451] Detail
19. แบบที่4 สัญญายืมเงิน (โครงการและหรือกิจกรรมไม่เกิน 10,000 บาท) (Please click to open) [452] Detail
20. แบบที่ 3 สัญญายืมเงิน (เดินทางไปราชการ) (Please click to open) [453] Detail
21. แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ภายใน/ภายนอก (Please click to open) [451] Detail
22. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่มการประชุมวิชาการออนไลน์ (Please click to open) [452] Detail
23. แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (Please click to open) [451] Detail
24. แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (Please click to open) [452] Detail
25. แบบฟอร์มตอบรับการเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [451] Detail
26. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทไทย ครั้งที่ 42 (Please click to open) [452] Detail
27. แบบฟอร์มใบรับตัวอย่าง (Please click to open) [451] Detail
28. แบบการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและสัญญา (Please click to open) [452] Detail
29. แบบบันทึกข้อร้องเรียน (Please click to open) [451] Detail
30. แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมแซมต่างๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [451] Detail
31. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา (Please click to open) [451] Detail
32. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการขอรับเงินสนับสนุนวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [451] Detail
33. แบบคำร้องเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา (Please click to open) [452] Detail
34. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการแจ้งผลสอบเค้าโครง (Please click to open) [451] Detail
35. แบบคำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (Please click to open) [452] Detail
36. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [451] Detail
37. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [451] Detail
38. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [451] Detail
39. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [451] Detail
40. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ_2562 (Please click to open) [451] Detail
41. ใบยืมคืนเครื่องแก้ว/อุปกรณ์/สารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [452] Detail
42. ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์(สำหรับนักศึกษา senior project) (Please click to open) [451] Detail
43. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (Please click to open) [453] Detail
44. แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ปรับปรุงใหม่ 2562 (Please click to open) [451] Detail
45. ขอความอุปถัมภ์การจัดโครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรม คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [451] Detail
46. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 7 ปี (Please click to open) [451] Detail
47. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝกอบรม ประจำปี 2562 (Please click to open) [451] Detail
48. แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ราชการภายในและภายนอกเขต อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง (Please click to open) [451] Detail
49. ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิด และร่วมฟัการบรรยายพิเศษ "ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5" (Please click to open) [451] Detail
50. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ต่อต้างคอร์รับชั่น สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในห้อข้อ "ทำอย่างไร ประเทศไทยจะไรโกง" (Please click to open) [451] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 3 รายการ