นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type
Development of Rice Bran Oil in Solid Lipid Nanoparticles (SLN) for Skin Nourishment. Bancha Yingngam, Yaowaluk Phimpanit, Nattaya Wongkasemchai, Wairsada Sila-Orn, Wandee Rungseevijitpr Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. [ vol.2551 ] 01-02-2008 Research article (Inter)
Development of polymeric microparticles for oral vaccine delivery Chaowalit Monton, Sarawut Phermphoonkunarak, Oranuch Thanaketpaisarn, Uracha Ruktanonchai, Wandee Ru Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.4 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
การประกันคุณภาพงานบริการเภสัชสนเทศ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. ธีราพร ชนะกิจ, นิตยา ดาววงศ์ญาติ, ชาลี ภูมิฐาน, สำราญ นนทรักษ์, วิรัตน์ พวงจันทร์. Thai Pharm Health Sci J 2007;2(2):138-150. [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Inhibitory activities of Thai medicinal plants against herpes simplex type 1, poliovirus type 1, and measles virus Akanitapichat P., Kurokawa M., Tewtrakul S., Pramyothin P., Sripanidkulchai B., Shiraki K. & Hattori Journal of Traditional Medicine [ vol.19 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
Insertion of nuclear factor-B binding sequence into plasmid DNA for increased transgene expression in colon carcinoma cells. Oranuch Thanaketpaisarn Makiya Nishikawa Takayuki Okabe Fumiyoshi Yamashita and Mitsuru Hashida J Biotechnol [ vol.133 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
Antibacterial activity of extracts from Andrographis paniculata. Sila-on W, Thanaketpaisarn O, Homhual S, Srijangwang J, Chalermrum P, Sripanidkulchai B. Journal of Ubonratchathani University [ vol.1 ] 01-01-2003 Research article (Inter)
1,3-Dihydroxyacridone derivatives as Inhibitors of Herpes Virus Replication Akanitapichat P., Lowden C.T & Bastow K.F Antiviral Research [ vol.45 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
The antiviral agent 5-chloro-1,3-dihydroxyacridone interferes with assembly and maturation of herpes simplex virus Akanitapichat P. & Bastow K.F Antiviral Research [ vol.53 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
Attitudes and styles of women and working age towards exercise in Leongnoktha, Yasothorn Chaikoolvatana A, Kumdang S, Khumarasit W Journal of Health Science [ vol.16 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
Factors related to HIV preventive behaviors of prostitutes in Muang District, Ubon Ratchathani Chaikoolvatana A, Wongbutdee J, Boonlue P Siriraj Med J [ vol.60 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
Role of protein kinase C-{delta} in the age-dependent secretagogue action of bile acids in mammalian colon Jainuch Kanchanapoo, Mei Ao, Roli Prasad, Christopher Moore, Cynthia Kay, Pawinee Piyachaturawat and Am J Physiol Cell Physiol [ vol.293 ] 01-12-2007 Research article (Inter)
ความคิดเห็นต่องานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธาน ปรีชา บุญจูง, คนึงนิจ รินทรามี วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.10 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Factors Influencing Academic Performance of Freshman Pharmacy Students, Ubon Ratchathani University Watcharathanakij S, Sripa S, Saohin W, Kaewprom K and Tatip S UBU Journal [ vol.4 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้สดของประชาชนอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร วิภาวี เสาหิน, รำไพ ชาวระนอง, สัมมนา มูลสาร วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.16 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
คุณภาพชีวิตการทำงานของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนเทียบกับเภสัชกรโรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์ สัมมนา มูลสาร, วรวรรณ มินพิมาย, วิชญาพร จงนบกลาง, สุทธิพงษ์ จิตจักร วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.16 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
Outpatient Prescription Drug Interaction at Prasrimahabhodi Hospital Watcharathanakij S Thai Journal of Hospital Pharmacy [ vol.12 ] 01-01-2002 Research article (Inter)
Development of a Questionnaire for Patient’s Satisfaction with Outpatient Pharmacy Services Watcharathanakij S, Jaturapatarawong A, Jumpasa J, Payukjaroen K, Sudchada P Thai Journal of Hospital Pharmacy [ vol.11 ] 01-01-2001 Research article (Inter)
mono- and biflavonoids from Ochna integerrima Likhitwidayawuid, K., Kaewamatawong, R., Ruangrungsi iochemical Systematics and Ecology [ vol.33 ] 16-10-2004 Research article (Inter)
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระDPPHและปริมาณสารฟีนอลรวมของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยบางชนิด ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ ์และทรงพร จึงมั่นคง วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.8 ] 01-05-2006 Research article (National)
พฤติกรรมการบริโภคผักเเละผลไม้สดของประชาชน อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร วิภาวี เสาหิน, รำไพ ชาวระนอง เเละสัมมนา มูลสาร วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.16 ] 24-01-2008 Research article (Inter)
New strategy for the analysis of traditional chinese medicine using monoclonal antibodies Yukihiro Shoyama, Osamu Morinaga, Waraporn Putalun, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka Proceeding of The 2nd Sino-Thai International Conference 2007 [ vol.2 ] 02-12-2007 Research article (Inter)
ความเสี่ยงต่อการตายของผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบที่มีการประกันสุขภาพต่างกัน. สัมมนา มูลสาร, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, นัทที พัชราวนิช, ปพิชญา พิมพา, เยาวเรศ อินบ้าน, ปัญญา วงศ์เสนา สารศิริราช [ vol.55 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
การใช้การแพทย์ทางเลือกในผู้ป่วยมะเร็ง สัมมนา มูลสาร, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, ชลันธร ไชยศิลา, น้ำผึ้ง เชื้อชม, เสาวนีย์ แสนคาร, วิจิตรา เกื้อศ สารศิริราช [ vol.55 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
ค่าตอบแทนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยจังหวัดอำนาจเจริญ ก่อนและขณะดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สัมมนา มูลสาร, วุฒิพงษ์ สินทรัพย์ วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.15 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
The Mortality Risks of Pneumonia Patients with the Same Levels of Health Insurance Coverage in Thailand Before and After the Implementation of the Universal Care Project Summana Moolasarn, Wannarat Mungingklang, Jirawan Pitsachat, Sirichan Nacnikorn Siriraj Medical Journal [ vol.59 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่รับโดยวิธีรับตรง กับวิธีเอนทรานซ์โดยทบวงมหาวิทยาลัย รุ่นปีการศึกษา 2542-2543 พัชรี น้าวานิช, สัมมนา มูลสาร วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.9 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สมพร จันทร์จรัสจิต, สัมมนา มูลสาร, ชุฎาพร โอภาพสุ เภสัชกรรมคลินิก [ vol.14 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองและผลการรักษาของผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดปฐมภูมิ สัมมนา มูลสาร, สุกัญญา ศรีสง่า วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล [ vol.17 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
Interactive effects of histone deacetylase inhibitors and TRAIL on apoptosis in human leukemia cells= involvement of both death receptor and mitochondrial pathways

Shankar S1, Singh TR, Fandy TE, Luetrakul T, Ross DD, Srivastava RK

International Journal of Molecular Medicine [ vol.16 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Chemical constituents of polyalthia parviflora Rawiwun Kaewamatawong, Nijsiri Ruangrungsri, Kittisak Likhitwidayawuid Journal of Natural Medicines [ vol.61 ] 09-01-2007 Research article (Inter)
การประเมินการสั่งใช้ยาในศูนย์สุขภาพชุมชน: ปัญหาจากการใช้ยาและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ น้องเล็ก บุญจูง, วรางคณา ควรจริต, ธีราพร ชนะกิจ, อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์, ภม. วารสารเภสชกรรมโรงพยาบาล [ vol.3 ] 30-08-2007 Research article (Inter)
ผลการให้คำปรึกษาเรื่องยาคุมกำเนิด ธีราพร ชนะกิจ สุดารัตน์ ช้ยศรีสวัสดิ์สุข ทวีสิทธิ์ วีระวัธนชัย ชนิดา ผลเกิด ฉลวย วงกลม วิชิต สรรไพโ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.3 ] 25-06-2007 Research article (Inter)
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปรีชา บุญจูง, วิภาวี เสาหิน, ธีรวุฒิ แลหะ, ปกาศิต การกระสัง, สุรสิทธิ์ เยาว์ด้วง IJPS [ vol.3 ] 01-06-2007 Research article (Inter)
การพัฒนาแผ่นฟิลม์สมุนไพรเม็กเพื่ออนามัยในช่องปาก วันดี รังสีวิจิตรประภา, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.3 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของน้ำหมักชีวภาพที่เตรียมจากผักพื้นบ้านไทยอีสาน ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วันดีรังสีวิจิตรประภา, ไชยวัฒน์ ไชยสุต วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.3 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
Influence of Incorporation Methods on Partitioning Behavior of Lipophilic Drugs into Various Phases of a Parenteral Lipid Emulsion Warisada Sila-on, Nontima Vardhanabhuti, Boonsri Ongpipattanakul, and Poj Kulvanich AAPS Pharm Sci Tech [ vol.2007 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
Physicochemical properties of lipid emulsions formulated with high loaded all-trans retinoic acid Akhayachatra Chinsriwongkul, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat, Warisada Sila-on, Uracha Ruk PDA J Pharm Sci [ vol.2007 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
Effects of drying temperature and residual moisture content of Fa-Tha-Li (Andrographis paniculata (Burm.f.) Neees) crude powder for capsule preparation. Wipawee Saohin, Preecha Boonchoong, Supachai Iamlikikuakoon, Itthichai Jamnoiprom and Wittaya Mungde Thai J. Pharm. Sci. [ vol.31 ] 01-07-2007 Research article (Inter)
Antimicrobial activity of biological fermented products from northeastern Thai indigenous vegetables ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วันดี รังสีวิจิตรประภา และ ไชยวัฒน์ ไชยสุต Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.3 ] 01-05-2007 Research article (Inter)
development of Eugenia grata extract film strip for oral hygine วันดี รังสีวิจิตรประภา และชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.3 ] 01-05-2007 Research article (Inter)
Evaluation of biological activities of crude extracts from Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer. and Cayratia trifolia L. Domin young shoots. Homhual S, Tongngok P, Sonsrakhu S, Bonjim J. Journal of Ubon Rajathanee University [ vol.9 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
พืชอันตราย (Dangerous Plants) Homhual S ไทยเภสัชศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพ [ vol.2 ] 01-01-2007 Research article (National)
Effects of drying temperature and residual moisture content of Fa-Tha-Li (Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees) crude powder for capsule preparation Wipawee Saohin, Preecha Boonchoong, Supachai Iamlikitkuakoon, Ittichai Jamnoiprom and Wittaya Mungde Thai J.Pharm. Sci. [ vol.1 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
A class effect of selective COX-2 inhibitors on the cardiovascular risk Somchai Sinchaisuk Journal of Ubon Rajathanee University [ vol.9 ] 23-02-2007 Research article (National)
การประกันคุณภาพ งานบริการเภสัชสนเทศ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (in press) ธีราพร ชนะกิจ, นิตยา ดาววงศ์ญาติ, ชาลี ภูมิฐาน, สำราญ นนทรักษ์, วิรัตน์ พวงจันทร์ วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ [ vol.2 ] 24-05-2007 Research article (Inter)
การบริหารจัดการด้านการบริการทางกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ สุวารี เทพดารา และ จินตนา นภาพร วารสารกายภาพบำบัด [ vol.2 ] 01-01-2005 Research article (Inter)
คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ วิภาวี เสาหิน, เมธินันท์ ผิวขำ, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา และสัมมนา มูลสาร วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.6 ] 01-09-2006 Research article (Inter)
ความคงตัวของแคปซูลขิง วิภาวี เสาหิน, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ เเละกรชนก เเก่นคำ ไทยเภสัชศาสตร์เเละวิทยาการสุขภาพ [ vol.1 ] 01-07-2006 Research article (Inter)
สภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมในการผลิตแคปซูลขิง วิภาวี เสาหิน, อารี วังมณีรัตน์, ศุภร สองสีดา และปริณดา เนตรสง่า วารสารเภสัชศาสตร์อิสาณ [ vol.2 ] 05-09-2006 Research article (Inter)
คุณภาพยาเม็ดรานิติดีนที่มีจำหน่ายบางพื้นที่ในประเทศไทย เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา,สุทธาสินี สุวรรณกุล,โชติมา เผือกนาโพธิ์, นิติกร พรหมเจริญ,มนชยา วงทาแต้ม,วิภาวี วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.1 ] 01-09-2002 Research article (Inter)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17