นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type
คุณภาพของยาน้ำแผนโบราณสำหรับเด็กและสตรีที่ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี วิภาวี เสาหิน, กาญจนา มหาพล, ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ และจรรยา อินทรหนองไผ่ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.1 ] 01-09-2002 Research article (Inter)
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แสวง วัชระธนกิจ, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, วิภาวี เสาหิน, กาญจนา แก้วพรหม และสุนันทา ทาทิพย์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.2 ] 01-01-2002 Research article (Inter)
Anti-herpes virus activity of Dunbaria bella Prain Akanitapichat P, Wangmaneerat A, Wilairat P & Bastow KF Journal of Ethnopharmacology [ vol.105 ] 01-06-2005 Research article (Inter)
De Novo Ligand Design of Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs) Joomprabutra S. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Science [ vol.30 ] 01-07-2003 Research article (Inter)
Genotypic analysis of Nomuraea rileyi collected from various noctuid hosts Sirima Suwannakut, Drion G. Boucias and Chanpen Wiwat Journal of Invertebrate Pathology [ vol.90 ] 28-02-2007 Research article (Inter)
การปฏิบัติตามเกณฑ์ร้านยาคุณภาพภายหลังการรับรองมาตรฐานโดยสภาเภสัชกรรม. น้องเล็ก บุญจูงและคณะ วารสารวิชาวิจัย มข. [ vol.12 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
การปฏิบัติตามเกณฑ์ร้านยาคุณภาพภายหลังการรับรองมาตรฐานโดยสภาเภสัชกรรม น้องเล็ก บุญจูง ธีราพร ชนะกิจ ภกรกิจ ดอกรักกลาง ภูมิวศิษฐ์ วงษา ศักดิ์โกสินทร์ สูตสนธิ์ ศุภักษรา ยศป วารสารวิจัย มข. [ vol.12 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองกับนอกเขตอำเภอเมือง รุ่นปีการศึกษา 2542-2543 พัชรี น้าวานิช, สัมมนา มูลสาร 2550: 9 (1); 111- 124. วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.9 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ วิภาวี เสาหิน, เมธินันธ์ ผิวขำ, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, สัมมนา มูลสาร วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.15 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
การเปลี่ยนพฤติกรรมการสั่งใช้ยาของแพทย์ สัมมนา มูลสาร สารศิริราช [ vol.54 ] 27-02-2007 Research article (National)
การจัดการเกี่ยวกับข้อมูลที่สูญหายในการวิจัยทางการแพทย์ สัมมนา มูลสาร และ ศรีสุดา หลาวทอง สารศิริราช [ vol.53 ] 27-02-2007 Research article (National)
ยาสูตรผสมแก้แพ้ท้อง (DebendoxR) อันตรายจริงหรือ? สัมมนา มูลสาร สารศิริราช [ vol.46 ] 27-02-2007 Research article (National)
Mortality risks of pneumonia patients with different levels of health insurance coverage status in Thailand Summana Moolasarn, Nattee S. Pacharavanich, Saksit Sripa Siriraj Hospital Gazette [ vol.55 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
Comparison of Responders and Non-responders to Mailed Surveys in a Longitudinal Study of Depressive Symptoms Ried L.D., Moolasarn S., Tueth M Amer Pharm Assoc [ vol.41 ] 27-02-2007 Research article (Inter)
Meta-analysis: Nifedipine and myocardial infarction. Summana Moolasarn, Ried LD, Christopher AN Pharmacoepidemiology and Drug Safety [ vol.7 ] 27-02-2007 Research article (Inter)
การประเมินผลการรักษาโรคกลากเกลื้อนด้วยกระเทียม สัมมนา มูลสาร, ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์, วิโรจน์ ทิสะเส, วุฒิชัย สุทธิถวิล Medical Journal of Srisaket, Surin, Buriram Hospitals [ vol.6 ] 27-02-2007 Research article (Inter)
Rubella vaccination, rubella immunity and seroconversion after vaccination. ศิริวัฒน์ มโนธรรม, สุวรรณา ปัญญาศิริ, สัมมนา มูลสาร, สมบัติ ปิ่นทอง Medical Journal of Ubon Hospital [ vol.88 ] 27-02-2007 Research article (Inter)
เหตุผลและความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการฝังเข็มของผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลสรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี น้องเล็ก บุญจูง อัจฉรียา จันทร์ปิรักษ์ และ ปุณยวัจน์ วัชรวิชานันท์ วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.9 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
The initial development of the WebMedQual scale: Domain assessment of the construct of quality of health web sites. Provost M, Koompalum D, Dong D, Martin BC International Journal of Medical Informatics [ vol.75 ] 01-07-2006 Research article (Inter)
Strategies for pharmacists in the implementation of diabetes mellitus management programs: New roles in primary and collaborative care Nichols-English GJ, Provost M, Koompalum D, Chen H, Athar M Disease Management and Health Outcomes [ vol.10 ] 01-01-2002 Research article (Inter)
The development of a computer based learning tool for diabetes management Chaikoolvatana A, Haddawy P J Med Assoc Thai [ vol.89 ] 21-10-2006 Research article (Inter)
Computer-aided learning program (CAL) in Diabetes Case History Taking for Pharmacy Students Chaikoolvatana A, Goodyer LA AJPE [ vol.69 ] 20-03-2002 Research article (Inter)
The Relationship between Health Behaviors and Pain Scale in Low Back Pain Chaikoolvatana A, Charoenchai L, Chaiyakul P SEAJTMPH [ vol.37 ] 22-04-2006 Research article (Inter)
The Evaluation of a Recurrent Adverse Drug Reactions Prevention Program in North-East Region of Thailand Chaikoolvatana A, Chanakit T, Juengrakpong A J Med Assoc Thai [ vol.89 ] 23-11-2005 Research article (Inter)
The Evaluation the Effectiveness of a Self-Learning Material in Patient History Taking of Congestive Heart Failure for Health Care Professional Students Chaikoolvatana A, Ponsri C, Pronchinawong R, Nasok A Siriraj Hosp Gaz [ vol.2 ] 23-12-2003 Research article (Inter)
The Relationship between Leaderships of District Health Officers and Job Satisfactions of Health Center Chiefs at Demonstrative Region in North-East of Thailand Chaikoolvatana A, Thanawirun J, and Arumwiroj M Journal of Health Science [ vol.15 ] 20-06-2005 Research article (Inter)
Stress and Coping Behaviors in Yasothorn Province Chaikoolvatana A, Moolasran S, Ratanadet N Siriraj Med J [ vol.57 ] 23-06-2006 Research article (Inter)
Drug Use Evaluation of Cefoperazone at Sapasithiprasong Hospital Chaikoolvatana A, Chaikoolvatana C, Thiwakornsasrithorn B, Puthiwong S Chula Med J [ vol.50 ] 20-04-2006 Research article (Inter)
Personal factors and Internal & External perceived Benefits affecting on Health Promotion Behaviors of Diabetic Elderly in Phonsai District, Roi-et, Thailand Chaikoolvatana A, Hongsawong S TJHP [ vol.16 ] 20-01-2006 Research article (Inter)
Chemical responsiveness and histochemical phenotype of electrophysiologically classified cells of the adult rat dorsal root ganglion Petruska, J.C, Napaporn, J., Johnson, R. D., and Cooper, B.Y Neuroscience [ vol.115 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
Dosage Forms: Parenterals Gayle A. Brazeau, Adam Perksy, and Jintana Napaporn Encyclopedia of Pharmaceutical Technology [ vol.1 ] 01-01-2006 Research article (National)
Myotoxicity studies of injectable biodegradable in situ forming drug delivery systems H. Kranz, G. A. Brazeau, J. Napaporn, R. L. Martin, W. Millard, and R. Bodmeier International Journal of Pharmaceutics [ vol.212 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
Subclassified acutely dissociated cells of rat DRG1: Histochemistry and Patterns of capsaicin, proton, and ATP activated currents J. C. Pertruska, J. Napaporn, R. S. Johnson, J. G. Gu, and B. Y. Cooper Journal of Neurophysiology [ vol.84 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
In situ gel formulations for gene delivery: Release and Myotoxicity studies F. A. Ismail, J. Napaporn, J. A. Hughes, and G. A. Brazeau Pharmaceutical Development and Technology [ vol.5 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
Assessment of the myotoxicity of pharmaceutical buffers using and in vitro muscle model: effect of pH, capacity, tonicity, and buffer type J. Napaporn, M. Thomas, K. A. Svetic, Z. Shahrokh, and G. A. Brazeau Pharmaceutical Development and Technology [ vol.5 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
The management and care of patients with temporomandibular disorders and orofacial pain G. A. Brazeau, J. Napaporn, B. Y. Cooper, M. B. Benson, and H. A. Gremillion Florida Pharmacy Today [ vol.63 ] 01-01-2006 Research article (National)
LC/MS Sequencing of Highly Sulfated Heparin-Derived Oligosaccharides C. Thanawiroon, K.G. Rice, R.J. Linhardt The Journal of Biological Chemistry [ vol.279 ] 10-10-2004 Research article (Inter)
The Influence of Physicochemical Properties of Preservative Compounds on Their Distribution into Various Phases of Oil in Water Submicron Emulsion Warisada Sila-on, Nontima Vardhanabhuti, Boonsri Ongpipattanakul, Poj Kulvanich PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology [ vol.60 ] 27-02-2006 Research article (Inter)
Role of specific COX-2 inhibitors in cancer prophylaxis and treatment. นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข Thai Journal Pharmacology [ vol.26 ] 01-01-2004 Research article (National)
ErbB Protein tyrosine kinases : เป้าหมายใหม่ในการรักษามะเร็ง นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ศรีนครินทร์เวชสาร [ vol.19 ] 01-01-2004 Research article (National)
Anti-invasive and antiangiogenic activities of Curcuma sp. extracts Teerawatanasuk N, Nakamura ES, Koizumi K, Wangmaneerat A, Komatsu K, Saiki I Journal of Traditional Medicines [ vol.21 ] 04-04-2004 Research article (Inter)
การศึกษาฤทธิ์ของน้ำหมักชีวภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ บัวนัส วงษ์สุด สุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์ ณรงค์ชัย จักษุพา นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข พรพรรณ สุนทรธรรม กาญจ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.7 ] 21-01-2005 Research article (Inter)
การศึกษาคุณสมบัติทั่วไป ประสิทธิภาพการชำระล้าง และความปลอดภัยของแชมพูน้ำหมักชีวภาพ สุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์ นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข บัวนัส วงษ์สุด ณรงค์ชัย จักษุพา พรพรรณ สุนทรธรรม กาญจนา วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.7 ] 21-01-2005 Research article (Inter)
การสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรและสิทธิที่ได้รับจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรณีศึกษาโรงพยาบาลบุณฑริก จ.อุบลราชธานี น้องเล็ก บุญจูง และ จารุวรรณ พุทธิผล วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.15 ] 26-02-2007 Research article (Inter)
Formulation of Andrographis paniculata gel for antibacterial activity Thanaketpaisarn O, Sila-on W, Homhual S, Juksupa N, Im-aimsap W, Sripanidkulchai B KKU Res J [ vol.7 ] 01-07-2002 Research article (Inter)
Use of lipoplex-induced nuclear factor-kappaB activation to enhance transgene expression by lipoplex in mouse lung Kuramoto T, Nishikawa M, Thanaketpaisarn O, Okabe T, Yamashita F, Hashida M. Journal of Gene Medicine [ vol.8 ] 16-01-2007 Research article (Inter)
Hepatocyte-targeted gene transfer by combination of vascularly delivered plasmid DNA and in vivo electroporation Sakai M, Nishikawa M, Thanaketpaisarn O, Yamashita F, Hashida M. Gene Therapy [ vol.12 ] 16-01-2007 Research article (Inter)
Compliance with the Sanatorium Act B.E 2541 Section 32 of non over-night Sanatorium Licensees in Ubon Ratchathani Province Nonglek Boonchoong and Sontaya Siramethee Journal of Health Science [ vol.14 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
Opinion and Related Factors on Community Pharmacy Accreditation by Pharmacy Counsil Nonglek Boonchoong, Sirisak Boonman, Siritut Kradarnpol and Sarwitree Prajongbua KKU Research Journal [ vol.10 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
Methotrexate in Rheumatoid Arthritis Nonglek Boonchoong Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.30 ] 01-01-2006 Research article (National)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17