นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Title Author Journal Year Type
Buprenorphine as an alternative for treatment of opioid dependence Somchai Sinchaisuk Thai Journal of Pharmacology [ vol.27 ] 06-12-2005 Research article (National)
Inhibitory effects of choleretic hydroxyacetophenones on ileal bile acid transport in rats Jainuch Kanchanapoo, Mrinalini C. Rao, Samaisukh Sophasan, Apichart Suksamrarn, Pawinee Piyachatura Life Sciences [ vol.78 ] 27-07-2005 Research article (Inter)
Weanling, but not adult, rabbit colon absorbs bile acids: flux is linked to expression of putative bile acid transporters Dirk Weihrauch, Jainuch Kanchanapoo, Mei Ao, Roli Prasad, Pawinee Piyachaturawat, and Mrinalini C. R Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol [ vol.290 ] 10-09-2005 Research article (Inter)
ความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ป่วยนอกในเขตจังหวัดยโสธร อนันต์ ไชยกุลวัฒนา, สัมมนา มูลสาร, ณัฐ รัตนเดช สารศิริราช [ vol.57 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
ภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย ก่อนและขณะดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดอำนาจเจริญ สัมมนา มูลสาร, วุฒิพงษ์ สินทรัพย์ วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.15 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
ความแตกต่างของข้อมูลของยาชนิดเดียวกันระหว่างเอกสารโฆษณาในต่างประเทศและในประเทศไทย สัมมนา มูลสาร, พูลทรัพย์ ลูกคำ, สมจิต ทองกลม, หนึ่งฤทัย ไชยจิตร สารศิริราช [ vol.58 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
<p>Usage of and cost of complementary/alternative medicine in diabetic patients.Usage of and cost of complementary/alternative medicine in diabetic patients.</p>

Summana Moolasarn, Saksit Sripa, Vichittra Kuessirikiet, K Sutawee, Jeerasak Huasary, Charuntorn ChSummana Moolasarn, Saksit Sripa, Vichittra Kuessirikiet, K Sutawee, Jeerasak Huasary, Charuntorn Ch

The Journal of Medical Association of Thailand [ vol.11 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
Characterisation and functionality of inhalation anhydrous lactose Chonladda Pitchayajittipong, Robert Price, Jagdeep Shur, J.Sebastian Kaerger, Stephen Edge International journal of pharmaceutics [ vol.390 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Engineering of crystalline combination inhalation particles of a long-acting B2-agonist and a corticosteroid Chonladda Pitchayajittipong, Jagdeep Shur, and Robert Price Pharmaceutical Research [ vol.26 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Enhanced plumbagin production from in vitro cultures of Drosera burmanii using elicitation Waraporn Putalun, Orapin Udomsin, Gorawit Yusakul, Thaweesak Juengwatanatrakul, Seiichi Sakamoto and Hiroyuki Tanaka Biotechnology Letters [ vol.32 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
การศึกษาค่าใช้จ่ายและผลการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร้งเม็ดเลือกขาวชนิดเฉียบพลันในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. พัชรี กาญจนวัฒน์, ฎายิน กุมภลำ, สัมมนา มูลสาร, อโนรี สุระวงศ์. วารสารเภสัการศึกษาค่าใช้จ่ายและผลการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร้งเม็ดเลือกขาวชนิดเฉียบพลันในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. ชอีสาน 2552; 5(2):140-148. ;ารสารเภสัชอีสาน [ vol.5 ] 02-11-2009 Research article (National)
เทคโนโลยีการผลิตและการประยุกต์ใช้ลิปิดอิมัลชันทางเภสัชกรรม วริษฎา ศิลาอ่อน Thai Pharmaceutical and Health Science Journal [ vol.4 ] 01-02-2010 Review article (National)
เทคโนโลยีการผลิตและการประยุกต์ใช้ลิปิดอิมัลชันทางเภสัชกรรม วริษฎา ศิลาอ่อน Thai Pharmaceutical and Health Science Journal [ vol.4 ] 01-02-2010 Review article (National)
การพัฒนาคู่มือการให้ความรู้เรื่องโรคและการใช้ยาแบบเฉพาะรายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง น้องเล็ก บุญจูง Thai Pharmaceutical and Health Science [ vol.4 ] 10-03-2010 Research article (National)
การพัฒนาคู่มือการให้ความรู้เรื่องโรคและการใช้ยาแบบเฉพาะรายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง น้องเล็ก บุญจูง, ธีราพร ชนะกิจ, ทิวาพร มะอินทร์, ธิดารัตน์ บัวแสน และ พจมาลย์ ตรีธรรมกุล Thai Pharmaceutical and Health Science [ vol.4 ] 01-01-1970 Research article (National)
การพัฒนาคู่มือการให้ความรู้เรื่องโรคและการใช้ยาแบบเฉพาะรายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง น้องเล็ก บุญจูง, ธีราพร ชนะกิจ, ทิวาพร มะอินทร์, ธิดารัตน์ บัวแสน, พจมาลย์ ตรีธรรมกุล Thai Pharmaceutical and Health Science Journal [ vol.4 ] 01-01-1970 Research article (National)
เทคโนโลยีการผลิตและการประยุกต์ใช้ลิปิดอิมัลชันทางเภสัชกรรม วริษฎา ศิลาอ่อน Thai Pharmaceutical and Health Science Journal [ vol.4 ] 01-01-1970 Research article (National)
การวิเคราะหืต้นทุนต่อหน่วยเเละอัตราส่วนการคืนทุนของบริการเเพทย์เเผนไทย โรงพยาบาลกุดชุม จ.ยโสธร จิรัญญา มุขขันธ์, วิภาวี เสาหิน เเละสัมมนา มูลสาร การเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก [ vol.6 ] 01-01-1970 Research article (National)
Engineering of crystalline combination inhalation particles of a long-acting β2-agonist and a corticosteroid. Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. Pharmaceutical Research [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Engineering of crystalline combination inhalation particles of a long-acting β2-agonist and a corticosteroid. Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. Pharmaceutical Research. [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Engineering of crystalline combination inhalation particles of a long-acting β2-agonist and a corticosteroid Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. Pharmaceutical Research [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ จิรัญญา มุขขันธ์ วิภาวี เสาหิน สัมมนา มูลสาร วิชาการ ม. [ vol.2 ] 01-05-2009 Research article (National)
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเเละอัตราส่วนการคืนทุนของบริการการเเพทย์เเผนไทย โรงพยาบาลกุดชม จ.ยโสธร จิรัญญา มุขขันธ์ วิภาวี เสาหิน สัมมนา มูลสาร การเเพทย์เ [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (National)
การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ นฤมล ท้าวอนนท์ วิภาวี เสาหิน ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา สัมมนา มูลสาร วิชาการ ม. [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (National)
ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน ต้านออกซิเดชัน และต้านจุลชีพของสารสกัดผักพื้นบ้านและสมุนไพรอีสาน ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, เอกชัย ดำเกลี้ยง, พยุงศักดิ์ สุรินต๊ะ, วสันต์ ดีล้ำ IJPS [ vol.5 ] 01-08-2009 Research article (National)
ผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการสูบบุหรี่: กรณีศึกษาชุมชนศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี น้องเล็ก บุญจูง, สุดสาคร ไชยสารและ ประกาศิต ภักดี วารสารควบค [ vol.2 ] 04-08-2009 Research article (National)
ผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการสูบบุหรี่: กรณีศึกษาชุมชนศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี น้องเล็ก บุญจูง, สุดสาคร ไชยสารและ ประกาศิต ภักดี วารสารควบค [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (National)
ผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการสูบบุหรี่: กรณีศึกษาชุมชนศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี น้องเล็ก คุณวราดิศัย, สุดสาคร ไชยสาร และ ประกาศิต ภักดี วารสารควบค [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (National)
การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ นฤมล ท้าวอนนท์ วิภาวี เสาหิน ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา สัมมนา มูลสาร วิชาการ ม. [ vol.2 ] 01-05-2009 Research article (National)
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเเละอัตราส่วนการคืนทุนของบริการการเเพทย์เเผนไทย โรงพยาบาลกุดชม จ.ยโสธร จิรัญญา มุขขันธ์ วิภาวี เสาหิน สัมมนา มูลสาร การเเพทย์เ [ vol.6 ] 03-07-2010 Research article (National)
The developement of a computer based learning program for smoking cessation counselin skills for pharmacy professional Chaikoolvatana A Kitwongsoonthorn U J Med Asso [ vol.92 ] 10-10-2009 Research article (National)
Aedes Aegypti larval survey vector and analysis risk area for dengue hemorrhagic fever Wongbuddee J Saengnill W Chaikoolvatana A Internatio [ vol.5 ] 16-05-2009 Research article (Inter)
การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ วิภาวี เสาหิน, นฤมล ท้านอนงค์, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, สัมมนา มูลสาร วารสารวิชา [ vol.11 ] 01-01-1970 Research article (National)
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และอัตราการคืนทุนของบริการการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกุดชุม จิรัญญา มุขขันธ์, วิภาวี เสาหิน, สัมมนา มูลสาร วารสารการแ [ vol.6 ] 01-01-1970 Research article (National)
De novo engineering of crystalline combination inhalation particles of a long-acting β2-agonist and corticosteroid Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. Pharmaceut [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (National)
De novo engineering of crystalline combination inhalation particles of a long-acting β2-agonist and corticosteroid Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. Pharmaceut [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
[ vol.0 ] 01-01-1970
Evaluation of a Computer Interactive Multimedia Program in Smoking Cessation & Counseling (CIMPSCC) for pharmacy professionals Chaikoolvatana A, Kitiwongsoonthorn U J Med Asso [ vol.92 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Evaluation of a Computer Interactive Multimedia Program in Smoking Cessation & Counseling (CIMPSCC) for pharmacy professionals Chaikoolvatana A, Kitiwongsonthorn U J Med Asso [ vol.92 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
5. Chaikoolvatana A, Kitiwongsoonthorn U. Evaluation of a Computer Interactive Multimedia Program in Smoking Cessation & Counseling (CIMPSCC) for pharmacy professionals Chaikoolvatana A, Kitiwongsoonthorn U J Med Asso [ vol.92 ] 01-01-1970 Research article (Inter)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16