นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type
Tissue-specific characteristics of in vivo electric gene transfer by tissue and intravenous injection of plasmid DNA Thanaketpaisarn O, Nishikawa M, Yamashita F, Hashida M. Pharm Res [ vol.22 ] 09-03-2005 Research article (Inter)
Analysis of antioxidant vitamins in 30 Thai vegetables by high-performance liquid chromatography method. Sripanidkulchai B, Homhual S and Poeknapo C. IJPS [ vol.1 ] 01-01-2005 Research article (Inter)
Formulation of Andrographis paniculata gel for antibacterial activity. Silaon V, Thanaketpaisarn O, Homhual S, Juksupa N, Im-aimsap W, Sripanidkulchai B. KKU Research Journal [ vol.7 ] 01-01-2002 Research article (Inter)
The investigation and collection of Medicinal plants in Ubon Rajathanee. Suttipana N, Sripanidkulchai B and Homhual S. Journal of Ubon Rajathanee University [ vol.6 ] 01-01-2004 Research article (Inter)
Antibacterial activity of extracts from Andrographis paniculata. Silaoon V, Thanaketpaisarn O, Homhual S, Srijangwang J, Chalermrum P and Sripanidkulchai B. Journal of Ubon Rajathanee University [ vol.5 ] 01-01-2003 Research article (Inter)
Cytotoxic activity of northeastern indiginous plants using Brine shrimp lethality test. Homhual S, Wangmaneerat A, Tuisimma J, Imsontear N, Inkaew S. Journal of Ubon Rajathanee University [ vol.4 ] 01-01-2002 Research article (Inter)
Antiherpes simplex virus component isolated from Maclura cochinchinensis . Bunyapraphatsara N, Dechsree(Homhual) S, Yoosook C, Herunsalee A and Panpisutchai Y. Phytomedicine [ vol.6 ] 01-01-2000 Research article (Inter)
Bioactive Dammarane Triterpenes from the Mangrove plant Bruguiera gymnorrhiza. Homhual S, Bunyapraphatsara N, Kondratyuk T, Herunsalee A, Chaukul W, Pezzuto JM, Fong HHS, Zhang H- Journal of Natural Products [ vol.69 ] 14-10-2005 Research article (Inter)
Bruguiesulfurol, A new sulfur compound from Bruguiera gymnorrhiza. Homhual S, Zhang H-J, Bunyapraphatsara N, Kondratyuk TP, Santarsiero BD, Mesecar AD, Herunsalee A, C Planta Medica [ vol.72 ] 03-08-2005 Research article (Inter)
โรคแอนแทรกซ์ กับอาวุธชีวภาพ สุดารัตน์ หอมหวล สาร ม.อบ. [ vol.8 ] 01-10-2001 Research article (National)
วิถีไทยกับสมุนไพรรักษาโรค สุดารัตน์ หอมหวล สาร ม.อบ. [ vol.8 ] 01-02-2001 Research article (National)
การประเมินฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของสมุนไพรไทยบางชนิดด้วยวิธีการวัดการเพิ่มจำนวนของลิมโฟซัยท์ ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ และจรัสพรรณ สงวนเสริมศรี วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.1 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
การศึกษาพฤกศาสตร์พื้นบ้านของการใช้สมุนไพรเพื่อปรับภูมิคุ้มกันของร่างกายในจังหวัดอุบลราชธานี ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ และจรัสพรรณ สงวนเสริมศรี วารสารวิจัย ม.ข. [ vol.1 ] 01-01-2005 Research article (Inter)
การใช้สมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, นิธิมา สุทธิพันธ์, นุตติยา วีระวัธนชัย, จรรยา อิทรหนองไผ่ วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.2 ] 01-01-2004 Research article (Inter)
การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้ ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ และศิริมา สุวรรณกูฏ วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.2 ] 01-01-2002 Research article (Inter)
ความคงตัวและประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรท์ที่เตรียมเก็บไว้ ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วริษฎา ศิลาอ่อน, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, เพียงเ วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.1 ] 01-01-2001 Research article (Inter)
Anti-herpes simplex virus activities of crude water extracts of Thai Medicinal Plants. C.Kantasuk(Prasitpuriprecha), C.Yoosuk, N.Bunyapraphatsars and Y.Boonyakiat Phytomedicine [ vol.6 ] 01-01-2000 Research article (Inter)
การประเมินภาวะผู้นำของสาธารณสุขอำเภอกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้าสถานีอนามัย ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อนันต์ ไชยกุลวัฒนา, จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ , มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.15 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
การศึกษาเวลาที่ใช้ในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 1 (OPD1) กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สุวรรณา ภัทรเบญจพล, ธีราพร ชนะกิจ, มะลิวัลย์ สมขำ, วิภารัตน์ ชัยกิจเจริญ วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.6 ] 01-06-2004 Research article (Inter)
The evaluation of a recurrent adverse drug reaction prevention program in the North-East region of Thailand Anun Chaikoolvatana, Teeraporn Chanakit, Aranya Juengrakpong Journal of the Medical Association of Thailand [ vol.89 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในแคปซูลขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรโดยใช้โครมาโทกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสูง ปรีชา บุญจูง, วิภาวี เสาหิน, วิรัตน์ จันทร์ตรี, บัณฑิต กิตติจารุขจร, พรมมินทร์ ไกรยสินธ์ และสุลักขณา Thai Pharm Health Sci J [ vol.1 ] 01-11-2006 Research article (Inter)
The characteristics of senior projects conducted by government-contracted pharmacy students. Bung-orn Sripanidkulchai, Preecha Boonchoong, Saksit Sripa. (IPJS). 2004; 1(1), 7-24. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.1 ] 01-01-2005 Research article (Inter)
การประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ด้านความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการของโรงพยาบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ. ปรีชา บุญจูง และ สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน. วารสาร ม.อบ. [ vol.7 ] 01-01-2005 Research article (Inter)
Active Site Binding Modes of Curcumin in HIV-1 Protease and Integrase. Opa Vajragupta, Preecha Boonchoong, Arthur J. Olson and Garrett M. Morris. Bioorg Med Chem Lett. [ vol.15 ] 01-01-2005 Research article (Inter)
Manganese complexes of Curcumin Analogues: Evaluation of Hydroxyl Radical Scavenging Ability, Superoxide Dismutase Activity and Stability towards Hydrolysis. Vajragupta O, Boonchoong P, and Berliner LJ. Free Rad Res [ vol.38 ] 01-01-2004 Research article (Inter)
NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 (NQO1): Role as a superoxide scavenger. David Siegel, Daniel Gustafson, Donna L. Dehn, Jin Y. Har, Preecha Boonchoong, Lawrence J. Berliner Mol Pharmacol [ vol.65 ] 01-01-2004 Research article (Inter)
Manganese complexes of curcumin and its derivatives: evaluation for the radical scavenging ability and neuroprotective activity. Vajragupta O, Boonchoong P, Watanabe H, Tohda M, Kummasud N and Sumanont Y. Free Rad Biol Med [ vol.35 ] 01-01-2003 Research article (Inter)
Manganese complexes of Curcumin Analogues: Evaluation of Hydroxyl Radical Scavenging Ability, Superoxide Dismutase Activity and Stability towards Hydrolysis Boonchoong P, Vajragupta O and Berliner LJ. F [ vol.37 ] 01-01-2003 Research article (Inter)
Manganese Complexes of Curcumin and Its Derivatives: Evaluation for the Radical Scavenging Ability and Neuroprotective Activity. Vajragupta O, Boonchoong P, Watanabe H, Tohda M, Kummasud N and Sumanont Y. Free Rad Res [ vol.37 ] 01-01-2003 Research article (Inter)
Manganese-Based Complexes of Radical Scavengers as Neuroprotective Agents Vajragupta O, Boonchoonga P, Sumanonta Y, Watanabeb H, Wongkrajanga Y and Kammasuda N. . 2003, 11 Biorg Med Chem [ vol.11 ] 01-01-2003 Research article (Inter)
New leads of HIV-1 integrase inhibitors Vajragupta O, Boonchoong P. Mahidol J Pharm Sci [ vol.29 ] 09-10-2006 Research article (National)
Neuroprotection of Hydroxylnicotinyl Amide 18 against Lipid Peroxidation and Memory Impairment Vajragupta O, Monthakantirat O, Boonchoong P, WatanabeH and Peungvicha P. Mahidol J Pharm Sci [ vol.29 ] 01-01-2002 Research article (Inter)
Comparative Quantitative Structure-Activity Study of Radical Scavengers. Vajragupta O, Boonchoong P, Wongkrajang Y. Biorg Med Chem [ vol.8 ] 01-01-2000 Research article (Inter)
Chroman amide and nicotinyl amide derivatives: inhibition of lipid peroxidation and protection against head trauma Vajragupta O, Toasaksiri S, Boonyarat C, Wongkrajang Y, Peungvicha P, Watanabe H, Boonchoong P Free Radic Res [ vol.32 ] 01-01-2000 Research article (Inter)
mRNA expression of the ATP-binding cassette transporter subfamily A (ABCA) in rat and human brain capillary endothelial cells. Ohtsuki S, Watanabe Y, Hori S, Suzuki H, Bhongsatiern J, Fujiyoshi M, Kamoi M, Kamiya N, Takanaga H, Biol Pharm Bull. [ vol.27 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
Retinal-specific ATP-binding cassette transporter (ABCR/ABCA4) is expressed at the choroid plexus in rat brain. Bhongsatiern J, Ohtsuki S, Tachikawa M, Hori S, Terasaki T. J Neurochem. [ vol.92 ] 01-03-2007 Research article (Inter)
Antiviral and anticancer activities of Stemona collinsae Akanitapichat P, Tongngok P, Wangmaneerat A & Sripanidkulchai B Thai Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.29 ] 15-12-2005 Research article (Inter)
Anti-herpes simplex virus type 1 activities of local northeastern plants Akanitapichat P, Wangmaneerat A. & Teerawatanasuk N Thai Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.29 ] 15-12-2005 Research article (Inter)
Synergistic Effect of Phospholipid-Based Liposomes and Propylthiouracil on U-937 Cell Growth Puapermpoonsiri, U., Lipipun, V., Vardhanabhuti, N. Journal of Liposome Research [ vol.15 ] 01-01-2005 Research article (Inter)
Focal k-opioid receptor-mediated dependence and withdrawal in the nucleus paragigantocellularis S. Sinchaisuk, I.K. Ho and R.W. Rockhold Pharmacology Biochemistry and Behavior [ vol.74 ] 09-08-2002 Research article (Inter)
Changes in the brain k-opioid receptor levels of rats in withdrawal from physical dependence upon butorphanol L.W. Fan, L.T.Tien, S. Tanaka, T. Ma, N. Chudapongse, S. Sinchaisuk, R.W. Rockhold and I.K. Ho Neurosciene [ vol.121 ] 06-04-2003 Research article (Inter)
Buprenorphine as an alternative for treatment of opioid dependence Somchai Sinchaisuk Thai Journal of Pharmacology [ vol.27 ] 06-12-2005 Research article (National)
Inhibitory effects of choleretic hydroxyacetophenones on ileal bile acid transport in rats Jainuch Kanchanapoo, Mrinalini C. Rao, Samaisukh Sophasan, Apichart Suksamrarn, Pawinee Piyachatura Life Sciences [ vol.78 ] 27-07-2005 Research article (Inter)
Weanling, but not adult, rabbit colon absorbs bile acids: flux is linked to expression of putative bile acid transporters Dirk Weihrauch, Jainuch Kanchanapoo, Mei Ao, Roli Prasad, Pawinee Piyachaturawat, and Mrinalini C. R Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol [ vol.290 ] 10-09-2005 Research article (Inter)
ความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ป่วยนอกในเขตจังหวัดยโสธร อนันต์ ไชยกุลวัฒนา, สัมมนา มูลสาร, ณัฐ รัตนเดช สารศิริราช [ vol.57 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
ภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย ก่อนและขณะดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดอำนาจเจริญ สัมมนา มูลสาร, วุฒิพงษ์ สินทรัพย์ วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.15 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
ความแตกต่างของข้อมูลของยาชนิดเดียวกันระหว่างเอกสารโฆษณาในต่างประเทศและในประเทศไทย สัมมนา มูลสาร, พูลทรัพย์ ลูกคำ, สมจิต ทองกลม, หนึ่งฤทัย ไชยจิตร สารศิริราช [ vol.58 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
<p>Usage of and cost of complementary/alternative medicine in diabetic patients.Usage of and cost of complementary/alternative medicine in diabetic patients.</p>

Summana Moolasarn, Saksit Sripa, Vichittra Kuessirikiet, K Sutawee, Jeerasak Huasary, Charuntorn ChSummana Moolasarn, Saksit Sripa, Vichittra Kuessirikiet, K Sutawee, Jeerasak Huasary, Charuntorn Ch

The Journal of Medical Association of Thailand [ vol.11 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
Characterisation and functionality of inhalation anhydrous lactose Chonladda Pitchayajittipong, Robert Price, Jagdeep Shur, J.Sebastian Kaerger, Stephen Edge International journal of pharmaceutics [ vol.390 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Engineering of crystalline combination inhalation particles of a long-acting B2-agonist and a corticosteroid Chonladda Pitchayajittipong, Jagdeep Shur, and Robert Price Pharmaceutical Research [ vol.26 ] 01-01-1970 Research article (Inter)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17