นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type

Formulation of Chewable Tablets Contain Ascorbic Acid and Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Dietary Supplement.

Benjabhorn Sethabouppha, Nithima Suttipantu, Jureerat Laliturai, Wipawee Saohin,

Oranuch Thanaketpaisarn.

Proceeding of the 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd In [ vol.0 ] 23-05-2018

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Sethabouppha B, Moolsri N, Srisawat W, Leutrakul T, Akanithapichat P, Suwannakul S. 

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.0 ] 23-05-2018

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Sethabouppha B, Moolsri N, Srisawat W, Leutrakul T, Akanithapichat P, Suwannakul S. 

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.0 ] 23-05-2018

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Sethabouppha B, Moolsri N, Srisawat W, Leutrakul T, Akanithapichat P, Suwannakul S. 

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.0 ] 23-05-2018

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Sethabouppha B, Moolsri N, Srisawat W, Leutrakul T, Akanithapichat P, Suwannakul S. 

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.0 ] 23-05-2018

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Sethabouppha B, Moolsri N, Srisawat W, Leutrakul T, Akanithapichat P, Suwannakul S. 

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.0 ] 23-05-2018

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Sethabouppha B, Moolsri N, Srisawat W, Leutrakul T, Akanithapichat P, Suwannakul S. 

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.0 ] 23-05-2018

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Sethabouppha B, Moolsri N, Srisawat W, Leutrakul T, Akanithapichat P, Suwannakul S. 

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.0 ] 23-05-2018

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Benjabhorn Sethabouppha, Nattaphon Moolsri, Wiwat Srisawat, Thitidej Leutrakul,

Pannarat Akanithapichat, Suttasinee Suwannakul

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.1 ] 23-05-2018
Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity.

Benjabhorn Sethabouppha, Nattaphon Moolsri, Wiwat Srisawat, Thitidej Leutrakul,

Pannarat Akanithapichat, Suttasinee Suwannaku

Proceeding of The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd In [ vol.5 ] 16-05-2018
การประเมินภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

มานิตย์ แซ่เตียว1*, ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์2, รมิดา มัฐผา1, โสวิภา พลเยี่ยม1

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.14 ] 01-06-2018 Research article (National)

Formulation of Chewable Tablets Contain Ascorbic Acid and Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Dietary Supplement

Benjabhorn Sethabouppha1, Nithima Suttipantu1, Jureerat Laliturai2,

Wipawee Saohin1,Oranuch Thanaketpaisarn1*

Proceeding of The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd In [ vol.5 ] 23-05-2018

Formulation of Chewable Tablets Contain Ascorbic Acid and Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Dietary Supplement

Benjabhorn Sethabouppha, Nithima Suttipantu, Jureerat Laliturai,

Wipawee Saohin,Oranuch Thanaketpaisarn

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.1 ] 23-05-2018

Booting the Essential Oil Yield from the Rhizome of Cassumunar Ginger by an Eco-friendy Solvent-free Microwave Extraction combined with Central Composite Design

Bacha Yingngam, Adelheid Brantner

Journal of Essential Oil Research [ vol.30 ] 28-09-2018 Research article (Inter)

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนา่จอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ่้านต่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

จุฑามาศ นักบุญ, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, สัมมนา มูลสาร

TNCP [ vol.2 ] 04-07-2018 Research article (National)

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Benjabhorn Sethabouppha, Nattaphon Moolsri, Wiwat Srisawat, Thitidej Leutrakul,

Pannarat Akanithapichat, Suttasinee Suwannakul

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.1 ] 23-05-2018

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

จุฑามาศ นักบุญ, น้องเล็ก คถุณวราดิศัย, สัมมนา มูลสาร

TNCP [ vol.2 ] 03-07-2018 Research article (National)

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

จุฑามาศ นักบุญ  น้องเล็ก คุณวราดิศัย  สัมมนา มูลสาร

TNCP [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (National)

Are we on the right track? Answers from a national survey of Thai graduates’ perceptions during the transition to the 6-year PharmD program

Siritree Suttajit
Puckwipa Suwannaprom
Teeraporn Supapaan
Suntara Eakanunkul
Mayuree Tangkiatkumjai
Chuenjid Kongkaew
Claire Anderson
Payom Wongpoowarak

Advances in Medical Education and Practice [ vol.2018 ] 01-10-2018 Research article (Inter)

การวิเคราะห์ชื่อการค้าของรายการยารูปแบบดัดแปรที่มีจําหน่ายในประเทศไทย

สุดาพร ทำนุ, อมรรัตน์ บุญเรือง, สุรชัย จูมพระบุตร, ธนวดี ปรีเปรม

เภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.14 ] 14-05-2018 Research article (National)

Antioxidant, Anti-Cancer, and Antimicrobial Activities of Ethanol Pandanus amaryllifolius Roxb. leaf extract (In Vitro) - A potential medical application

Suttipalin Suwannakul, Plykaeow Chaibenjawong, Suttasinee Suwannakul

J Int Dent Med Res [ vol.11 ] 01-09-2018 Research article (Inter)

Antioxidant, Anti-Cancer, and Antimicrobial Activities of Ethanol Pandanus amaryllifolius Roxb. leaf extract (In Vitro) - A potential medical application

Suttipalin Suwannakul*, Plykaeow Chaibenjawong, Suttasinee Suwannakul

J Int Dent Med Res [ vol.11 ] 03-09-2018 Research article (Inter)

Antioxidant, Anti-Cancer, and Antimicrobial Activities of Ethanol Pandanus amaryllifolius Roxb. leaf extract (In Vitro) - A potential medical application

Suttipalin Suwannakul, Plykaeow Chaibenjawong, Suttasinee Suwannakul

J Int Dent Med Res [ vol.11 ] 03-09-2018 Research article (Inter)

Computer Aided Molecular Design of 4-aminoquinolone piperidine amides Derivatives as Highly Potent Anti-Tuberculosis Agents 

ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์ และคณะ

การประชุม มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.12 ] 12-07-2018

Elucidating the structural basis of InhA inhibitors for anti-tuberculosis agents:  Ligand and structure based drug design approaches 

นฤดล ภูศรี และคณะ

การประชุม มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.12 ] 12-07-2018

Computer Aided Molecular Design of GyrB Inhibitors in a Series  of 4-Aminoquinolone Derivatives  

บงกชวรรณ พาคำวงศ์

การประชุม มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.12 ] 12-07-2018

Discovery of 4-Aminoquinoline Derivatives as Novel Mycobacterium tuberculosis DNA gyraseB Inhibitors: Molecular Docking Calculations and Molecular Dynamic Simulations 

บัณฑิต คำศรี และคณะ

การประชุม มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.12 ] 12-07-2018

ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สุภาพร ช่างคำ และ สุวรรณา ภัทรเบญจพล

การประชุม มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.12 ] 12-07-2018

Antioxidant, Anti-Cancer, and Antimicrobial Activities of Ethanol Pandanus amaryllifolius Roxb. leaf extract (In Vitro) - A potential medical application

Suttipalin Suwannakul, Plykaeow Chaibenjawong, Suttasinee Suwannakul

J Int Dent Med Res [ vol.11 ] 01-09-2018 Research article (Inter)

Antioxidant, Anti-Cancer, and Antimicrobial Activities of Ethanol Pandanus amaryllifolius Roxb. leaf extract (In Vitro) – A potential medical application

Suttipalin Suwannakul*, Plykaeow Chaibenjawong, Suttasinee Suwannakul

J Int Dent Med Res [ vol.11 ] 01-09-2018 Research article (Inter)

The evaluation of malnutrition in cancer patients who treated with concurrent chemoradiotherapy at Ubonratchathani cancer hospital

มานิตย์ แซ่เตียว, ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์, รมิดา มัฐผา, โสวิภา พลเยี่ยม

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.14 ] 29-06-2018 Research article (National)

Enzyme linked immunosorbent assay for total potent estrogenic miroestrol and deoxymiroestrol of Pueraria candollei, a Thai herb for menopause remedy.

Yusakul G, Kitisripanya T, Juengwatanatrakul T, Sakamoto S, Tanaka H, Putalun W.

J Nat Med. [ vol.72 ] 01-07-2018 Research article (Inter)

ยาใหม่หรับภาวะโรคจิตในโรคพาร์กินสัน : Pimavanserin

ทวนธน บุญลือ

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.14 ] 30-04-2018 Review article (National)

Role of Natural Antioxidants for Topical Applications: Properties, Efficacy, Safety and Novel Delivery Systems

Sureewan Duangjit, Kornkanok Suwannarat, Kullapas Kittiphinitnunta, Pichnaree Ongwisut, Sureewan Bumrungthai, Tanasait Ngawhirunpat, Ponwanit Charoenputtakun, Warisada Sila-On

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.15 ] 29-08-2018 Review article (National)

Optimization of orodispersible and conventional tablets using simplex lattice design: Relationship among excipients and banana extract
 

Sureewan Duangjit, Pakorn Kraisit
 

Carbohydrate Polymers [ vol.193 ] 27-08-2018 Research article (Inter)

Boosting the essential oil yield from the rhizomes of cassumunar ginger by an eco-friendly solvent-free microwave extraction combined with central composite design

Bancha Yingngam & Adelheid Brantner

Journal of Essential Oil Research [ vol.30 ] 14-08-2018 Research article (Inter)
Optimization of orodispersible and conventional tablets using simplex lattice design= Relationship among excipients and banana extract

Sureewan Duangjit

Pakorn Kraisit

Carbohydrate Polymers [ vol.193 ] 01-04-2018

คุณสมบัติของน้ำมันงาในการป้องกันผิวจากแสงแดดและน้ำระเหยออกจากผิว

ชาญาภา คงคะสินธุ์1, เบญจมาศ สีฤทธิ์1, วลัยพร เตียประสิทธิ์2, จินตนา นภาพร3, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา4,วันดี รังสิวิจิตรประภา5

The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC-2018) [ vol.0 ] 17-03-2018

คุณสมบัติของน้ำมันงาในการป้องกันผิวจากแสงแดดและน้ำระเหยออกจากผิว

ชาญาภา คงคะสินธุ์1, เบญจมาศ สีฤทธิ์1, วลัยพร เตียประสิทธิ์2, จินตนา นภาพร3, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา4,วันดี รังสิวิจิตรประภา5

The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC-2018) [ vol.0 ] 17-02-2018

คุณสมบัติของน้ำมันงาในการป้องกันผิวจากแสงแดดและน้ำระเหยออกจากผิว

ชาญาภา คงคะสินธุ์1, เบญจมาศ สีฤทธิ์1, วลัยพร เตียประสิทธิ์2, จินตนา นภาพร3, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา4,วันดี รังสิวิจิตรประภา5

The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC-2018) [ vol.0 ] 17-02-2018

Infect Control Hosp Epidemiol

Infect Control Hosp Epidemiol

Infect Control Hosp Epidemiol [ vol.0 ] 30-11--0001 Research article (National)

A Systematic Review of the Burden of Multidrug-Resistant Healthcare-Associated Infections Among Intensive Care Unit Patients in Southeast Asia: The Rise of Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii

Teerawattanapong N1, Panich P2, Kulpokin D2, Na Ranong S3, Kongpakwattana K4, Saksinanon A4, Goh BH4, Lee LH4, Apisarnthanarak A5, Chaiyakunapruk N4.

Infect Control Hosp Epidemiol [ vol.0 ] 27-03-2018 Research article (Inter)

A Systematic Review of the Burden of Multidrug-Resistant Healthcare-Associated Infections Among Intensive Care Unit Patients in Southeast Asia: The Rise of Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii

Teerawattanapong N1, Panich P2, Kulpokin D2, Na Ranong S3, Kongpakwattana K4, Saksinanon A4, Goh BH4, Lee LH4, Apisarnthanarak A5, Chaiyakunapruk N4

Affiliations
1 Division of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences,Ubon Ratchathani University,Ubon Ratchathani,Thailand.
2 Faculty of Pharmacy,Silpakorn University,Nakorn Pathom,Thailand.
3 Faculty of Pharmacy,Prince of Songkla University,Songkla,Thailand.
4 School of Pharmacy,Monash University Malaysia,Selangor,Malaysia.
5 Division of Infectious Diseases,Thammasat University Hospital,Pratumthani,Thailand.

Infect Control Hosp Epidemiol. [ vol.0 ] 27-03-2018 Research article (Inter)
Re-engineering Escherichia coli KJ122 to enhance the utilization of xylose and xylose/glucose mixture for efficient succinate production in mineral salt medium

PanwanaKhunnonkwao, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee,
Kaemwich Jantama*

Applied Microbiology and Biotechnology [ vol.102 ] 27-10-2017 Research article (Inter)
 Antioxidant Activities of Almond Milk Fermented with Lactic Acid Bacteria

Supasson Wansutha, Laddawan Yuenyaow, Kaemwich Jantama,
Sirima Suvarnakuta Jantama*

34th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences and 2nd CU FPhS - RIKEN CDB Symposium [ vol.42 ] 20-03-2018
Probiotic Potential of Lactic Acid Bacteria Isolated From Fermented Fish

Laddawan Yuenyaow, Supasson Wansutha, Kaemwich Jantama, Sirima Suvarnakuta Jantama*

the 7th International Graduate Research Conference (IGRC) [ vol.7 ] 20-10-2017

Incidence of chronic kidney disease in patients with diabetes mellitus and hypertension.

Yanisa Rachmanee1 , Piyawan Siriwong1 , Sawaeng Watcharathanakij2 , Nonglek Kunawaradisai2*

The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 [ vol.0 ] 17-03-2018

ปากเปล่า นานาชาติ

6

6 [ vol.6 ] 01-01-1970

โปสเตอร์ proceeding นานาชาติ

6

6 [ vol.6 ] 08-03-2018

Effect of sweetening agent on characteristics of orally disintegrating films
contained diclofenac sodium

Thanapa Khunakornsomsiri, Sirawit Thonglim, Chonladda Pitchayajittipong,
Utsana Puapermpoonsiri and Warisada Sila-on

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงาน The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 การวิจ [ vol.0 ] 08-03-2018

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17