กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


13
ส.ค.
ประชุมวิชาการหัวข้อ ครบเครื่องเรื่องธุรกิจสมุนไพร
10
ส.ค.
ทุนวิจัย Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) และ Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS/JRS-TRF) ประจำปีการศึกกษา 2564
05
ส.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุน 2021 Thai Visit Scholar Program และ 2021 Fulbright Junior Research Scholarship Progarm ของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบร์ท)

Page : 1 2 3 4 5 6 7
แบบฟอร์มของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
201. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2552 ไตรมาสที่ 3 (Please click to open) [144] Detail
202. ม.อบ 3.5 คำร้องประเภทสภานภาพ (ลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ/ลาออก) (Please click to open) [476] Detail
203. แบบตอบรับการเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ (Please click to open) [624] Detail
204. แบบฟอร์มใบปะหน้าขออนุมัติดำเนินงานโครงการ (Please click to open) [3913] Detail
205. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี2552 ไตรมาสที่ 2 (Please click to open) [122] Detail
206. ใบรับรองการแก้ไข (Please click to open) [406] Detail
207. ใบรับรองการแก้ไข (Please click to open) [116] Detail
208. แบบฟอร์มแผนความต้องการครุภัณฑ์ ระยะ 3 ปี (2554-2556) (Please click to open) [188] Detail
209. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี2552 ไตรมาสที่ 1 (Please click to open) [164] Detail
210. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี 2552 (Please click to open) [183] Detail
211. ขอนำอุปกรณ์ - ครุภัณฑ์ ออกนอกคณะฯ (Please click to open) [602] Detail
212. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (Please click to open) [197] Detail
213. ภส.1 คำร้องทั่วไป (คณะเภสัชศาสตร์) (Please click to open) [1395] Detail
214. ภส.2 แบบคำร้องทั่วไปสำหรับผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติผิดระเบียบ (Please click to open) [528] Detail
215. ม.อบ 3.1 คำร้องทั่วไป (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) (Please click to open) [689] Detail
216. ม.อบ 3.2 คำร้องขอลงทะเบียน/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียน(หลังกำหนด) (Please click to open) [458] Detail
217. ม.อบ 3.3 คำร้องขอลงทะเบียน ต่ำ/เกินกว่าเกณฑ์ (Please click to open) [439] Detail
218. ม.อบ 3.4 คำร้องขอถอนรายวิชา (Please click to open) [405] Detail
219. ม.อบ 3.6 คำร้องขอคืนสถานภาพ (Please click to open) [361] Detail
220. ม.อบ 3.7 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (Please click to open) [438] Detail
221. ม.อบ 3.8 คำร้องขอโอนย้ายต่างสถาบัน (Please click to open) [385] Detail
222. แบบฟอร์การใช้ห้องเรียนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (Please click to open) [334] Detail
223. แบบฟอร์การใช้ห้องเรียนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (Please click to open) [352] Detail
224. แบบรายงานการทุจริตในการสอบ (Please click to open) [761] Detail
225. แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี (Please click to open) [77] Detail
226. แบบขออนุมัติผู้ปฏิบัติงานแทน (Please click to open) [194] Detail
227. แบบขอแก้ไขการลงเวลาปฏิบัติงาน (Please click to open) [166] Detail
228. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (Please click to open) [188] Detail
229. ยืมกล้องดิจิตอล (Please click to open) [580] Detail
230. ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [599] Detail
231. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบเร่งด่วน) (Please click to open) [549] Detail
232. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบปกติ) (Please click to open) [602] Detail
233. เบิกน้ำกลั่น น้ำDI น้ำแข็ง (Please click to open) [545] Detail
234. จองใช้เครื่องมือ (Please click to open) [607] Detail
235. ขออนุมัติซื้อสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [634] Detail
236. ขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (Please click to open) [721] Detail
237. ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้ามคืน (Please click to open) [627] Detail
238. ขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ (Please click to open) [604] Detail
239. แบบคำขอรับการจัดสรรเข้าพักอาศัยในมหาวิทยาลัย (Please click to open) [161] Detail
240. ขอมอบรายงานการวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตกออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ม.อุบลฯ (Please click to open) [150] Detail
241. ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม วันที่ 17-19 ธ.ค. 2551 ณ ม.นเรศวร (Please click to open) [199] Detail
242. ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งผู้เข้าอบรม (Please click to open) [119] Detail
243. แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี (Please click to open) [330] Detail
244. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (Please click to open) [104] Detail
245. แบบฟอร์มโครงการทั่วไปสำหรับตั้งคำขอรับจัดสรรงบประมาณ (Please click to open) [205] Detail
246. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (Please click to open) [0] Detail
247. แบบ ว-1สค (Please click to open) [536] Detail
248. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี 2551 (Please click to open) [120] Detail
249. รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี 2550 (Please click to open) [139] Detail
250. แบบฟอร์มจัดซื้อครุภัณฑ์ (Please click to open) [123] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 6 รายการ