กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


23
ก.ย.
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์
23
ก.ย.
กำหนดการเปิดทำการศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ และมาตรการเพื่อควบคุมและปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
16
ก.ย.
รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU-Test ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Page : 1 2 3 4 5
รายงานการประชุมของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
201. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2551 (Please click to open) [451] Detail
202. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2551 (Please click to open) [451] Detail
203. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2551 (Please click to open) [451] Detail
204. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2551 (Please click to open) [451] Detail
205. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2551 (Please click to open) [451] Detail
206. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2551 (Please click to open) [451] Detail
207. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2551 (Please click to open) [451] Detail
208. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2551 (Please click to open) [451] Detail
209. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2551 (Please click to open) [451] Detail
210. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2551 (Please click to open) [451] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 3 รายการ