นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type

Insight into the crucial binding mode and binding interaction of 4-aminoquinoline derivatives with  M. tuberculosis GyrB using MD simulation and binding free energy calculation  (Proceeding and Poster)

Naruedon Phusi1, Bunrat Tharat1, Chayanin Hanwarinroj1, Kampanart Chayajaras1, Nitima Suttipanta2, Pharit Kamsri3, Auradee Punkvang3, Patchareenart Saparpakorn4, Supa Hannongbua4, Khomson Suttisintong5 and Pornpan Pungpo

The 8th Thailand-Japan International Academic Conference 2016 [ vol.8 ] 29-10-2016

Development of an ultraviolet spectroscopic method with 2-HN derivetization for the determination of GABA in rice 

charuwan thanawiroon and tawanchai phohom

Traditional medicine, functional food, Nutrition, additional tools for healthcare delivery [ vol.1 ] 06-04-2017

Preliminary Test of Effect of Amomum villosum and other 5 Thai Hearbal Crude Extracts of Rat liver CYP3A4 Enzyme Activities in-vitro

Suttasinee Suwannakul, Wisut Hirunpongchai, Naphatsorn Samranchai, Wiriya Yotsuprom, Chanida Atsapim, Thitidaj Luetrakul, Pannarat Akanitapichat, Benjabhorn Sethabouppha

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.13 ] 15-04-2017 Research article (National)

Genome analysis of food-processing stressful-resistant probiotic Bifidobacterium animalis subsp. lactis BF052, and its potential application in fermented soymilk

Pattra Charnchai, Sirima Suvarnakuta Jantama and Kaemwich Jantama

FEMS Microbiology Letters [ vol.364 ] 18-08-2017 Research article (Inter)

PRELIMINARY TEST OF EFFECT OF AMOMUM VILLOSUM AND OTHER 5 THAI HERBAL CRUDE EXTRACTS ON RAT LIVER CYP3A4 ENZYME ACTIVITIES IN-VITRO

Suttasinee Suwannakul  Wisut Hirunpongchai Naphatsorn Samranchai Wiriya Yotsuprom Chanida Atsapim Thitidaj Luetrakul Pannarat Akanitapichat Benjabhorn Sethabouppha

IJPS [ vol.13 ] 15-04-2017 Research article (National)

COMPARATIVE STUDY ON BINDING CAPACITY OF SOME NATURAL BINDERS USING PARACETAMOL TABLET PRODUCED BY WET GRANULATION METHOD AS A MODEL

 

Oranuch Thanaketpaisarn Benjabhorn Sethabouppha Narit Phadungpattanakoon Arreewan Jantakat

IJPS [ vol.13 ] 15-04-2017 Research article (National)

การพัฒนาและศึกษาคุณลักษณะตำรับว่านชักมดลูกในระบบตัวพาไขมันแข็งขนาดนาโนเมตร

ดำรงศักดิ์ จินารัตน์ บัญชา ยิ่งงาม อภิชาติ สุขสำราญ วันดี รังสีวิจิตรประภา

เภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.13 ] 03-04-2017 Research article (National)

Insight into the crucial binding mode and binding interaction of 4-aminoquinoline derivatives with M. tuberculosis GyrB using MD simulation and binding free energy calculation

Naruedon Phusi1, Bunrat Tharat1, Chayanin Hanwarinroj1, Kampanart Chayajaras1, Nitima Suttipanta2, Pharit Kamsri3, Auradee Punkvang3, Patchareenart Saparpakorn4, Supa Hannongbua4, Khomson Suttisintong5 and Pornpan Pungpo1,

The 8th Thailand-Japan International Academic Conference 2016 [ vol.8 ] 29-10-2016

การวิเคราะห์ต้นทุนบริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานี

รัฐศาสตร์  เครือคุณ สุวรรณา ภัทรเบญจพล

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.13 ] 01-04-2017 Research article (National)

Incidences of Adverse Drug Reactions due to Systemic Antibiotics from ADRs System at a Community Hospital

Sarinya Nakdee, Suvapee Montreepo, Thanatcha Songmuang, Sawaeng Watcharathanakij, Nonglek Kunawaradisai

IJPS [ vol.17 ] 24-04-2017 Research article (National)

Rate of Drug Interaction from Overriding Automatic Drug Interaction Warning System and from Different Prescriptions

Kittitach Jaturapattarawong, Jatupol Sakultiew, Thampaphon Thawanwech, Aporn Jaturapattarawong, Nonglek Kunawaradisai, Sawaeng Watcharathanaki

IJPS [ vol.13 ] 24-04-2017 Research article (National)

The Relationship between EPS and Risperidone in Autism Spectrum Disorders by Prescription Sequence Symmetry Analysis

Chuenchanok Worathongchai, Rattawit Papralit, Chompoonuch Werawattanachai, Tatta  Sriboonruang, Sawaeng  Watcharathanakij

IJPS [ vol.13 ] 28-04-2017 Research article (National)

ประมาณการจำนวนทันตาภิบาลสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยวิธีการจับเวลาการทำงาน (Stopwatch Time Study) และวิธีการกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Opinion Standard) : กรีณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ณัฐหทัย สิงคงท์, แสวง วัชระธนกิจ, สัมมนา มูลสาร

ทันตาภิบาล [ vol.8 ] 11-09-2017 Research article (National)

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชำราบ

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.13 ] 25-04-2017 Research article (National)

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชำราบ

ทิพย์วาณี ธัญญะวัน, พิทยาธร โยมศรีเคน, รชตะ มังกรแก้ว, รณชัย ชมเมือง, กัลญารัตน์ ตั้งตระกูล, ศตพร สืบสิงห์, สถาพร มณี, สมหวัง จรรยาขันติกุล, พีรวัฒน์ จินาทองไทย และศักดิ์สิทธิ ศรีภา

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.13 ] 01-01-1970 Research article (National)

คนคุ้ยเขี่ยขยะ: วิถีชีวิต มุมมองต่ออาชีพและอันตรายต่อสุขภาพ

อนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล1* สุวรรณา  ภัทรเบญจพล1 และ นิธิมา สุทธิพันธุ์1

ม.อุบลวิจัย 2560 [ vol.1 ] 25-08-2017

Development of verapamil hydrochloride orodispersible tablets using sublimation method by microwave irradiation.

Taopatom, P., Wongjumpoo, R., Puapermpoonsiri, U., Duangjit, S., Sila-on, W.

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.13 ] 31-01-2017 Research article (National)

Effect of liquid lipid and solid lipid on physical characteristics particle size zeta-potential viscosity and pH of nanostructured lipid carriers (NLCs) fabrication.

Yatsom, S., Kumlung, T., Puapermpoonsiri, U*.

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.13 ] 31-01-2017 Research article (National)

สารทุติยภูมิและฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูกที่จำหน่ายในท้องตลาดของไทย

Secondary Metabolites and Biological Activities of Wan Chak Mod Look Distributed in Thai Markets

ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

UBU Sciences and Technology Journal [ vol.1 ] 01-04-2017 Review article (National)

Effect of sweetening agents and disintegrating agent on the properties of oral disintegrating film of verapamil hydrochloride.

Boonprakom, P., Ratsadon-arsai, C., Puapermpoonsiri, U., Duangjit, S., Sila-on, W.

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.13 ] 31-01-2017 Research article (National)

A lateral flow colloidal gold-based immunoassay for rapid detection of miroestrol in samples of White Kwao Krua, a phytoestrogen-rich plant.

Tharita Kitisripanya, Chadathorn Inyai, Jukrapun Komaikul, Supaluk Krittanai, Thaweesak Juengwatanatrakul, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto, Waraporn Putalun

Journal of Natural Medicines [ vol.71 ] 01-06-2017 Research article (Inter)

Development of an Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Determination Of Miroestrol Using an Anti-miroestrol Monoclonal Antibody

Tharita Kitisripanya, Supaluk Krittanai, Orapin Udomsin, Kamonthip Jutathis, Jukrapun Komaikul, Thaweesak Juengwatanatrakul, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto, Waraporn Putalun

Planta Med [ vol.83 ] 12-07-2017 Research article (Inter)

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชำราบ

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (National)

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมจากส่วนต่างๆ ของบัวหลวง 2 พันธุ์ 154

Antioxidant Activity and Total Phenolic Contents of Various Parts from Two Cultivars

of Nelumbo nucifera Gaertn

กุสุมา จิตแสง1*, บรรลือ สังข์ทอง2 Kusuma Jitsaeng1*, Bunleu Sungthong2

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ vol.36 ] 30-04-2017 Research article (National)

Effect of oil, water and surfactant mixture on the physicochemical properties and transdermal delivery of finasteride8loaded microemulsions:  evaluation and prediction using response surface methodology 

Supatta Rattanachitthawat, Sureewan Duangjit, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat  

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.13 ] 04-04-2017 Research article (National)

Comparison of Vesicle Formulations for Transdermal Delivery of Curcumin: Liposomes, Flexosomes and Invasomes 

Sureewan Duangjit, Sureewan Bumrungthai, Tanasait Ngawhirapat, Pakorn Kraisit
 

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.13 ] 03-04-2017 Research article (National)

Computational design strategy: an approach to enhancing the transdermal delivery of optimal capsaicin-loaded transinvasomes

Sureewan Duangjit, Tassanan Nimcharoenwan, Nutcha Chomya, Natthaporn Locharoenrat, Tanasait Ngawhirunpat

Drug Development and Industrial Pharmacy [ vol.43 ] 31-08-2017 Research article (Inter)

Cationic Niosomes for Enhanced skin Immunization of Plasmid DNA-Encoding Ovalbumin via Hollow Microneedles

Boonnada Pamornpathomkul, Nattisa Niyomtham, Boon-Ek Yingyongnarongkul, Chutinun Prasitpuriprecha, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat, and Praneet Opanasopit

 

AAPS PharmSciTech [ vol.0 ] 21-08-2017 Research article (Inter)

Method validation for metronidazole analysis by HPLC in extemporaneous suspensions.

Sa-ngeumrum, K., Bungthong, S., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U., Onlaor, S., Pitchayajittipong, C.

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.13 ] 01-04-2017 Research article (National)

การศึกษาโครงการนำร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทำงานของไตบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม.

ปัญญพร วรรณพงศ์สถิต, อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์, พัชรี  กาญจนวัฒน์, กรวรรณ ผุดผ่อง, ปริญญา วงศ์ภักดี, ธิติ ทุมเสน, ถนัดกิจ คณะบุตร, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา  และ อุไรวรรณ  อกนิตย์

 

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.13 ] 06-06-2017 Research article (National)

การศึกษาย้อนหลังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์

เมวดี สายสิญจน์, ศกลวรรณ มีคม, กรวรรณ ผุดผ่อง, ปริญญา วงศ์ภักดี, ธิติ ทุมเสน,

ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา  และ อุไรวรรณ  อกนิตย์

 

 

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.13 ] 06-06-2017 Research article (National)

The Development of Antiretroviral Therapy Order Set for Admitted Adult HIV-Infected Patients

Uraiwan Akanit, Pharm D, BCPS; Benjamin Staley, PharmD; Jennifer W. Janelle,
MD, AAHIVS; Zoe Muller, MD; Emily C. Huesgen, Pharm D, BCACP, AAHIVP;
Sam J Borgert, Pharm D; & Ann Snyder Franklin, PharmD, MEd, BCPS

 

International Journal of Medicine and Pharmacy [ vol.4 ] 05-06-2017 Research article (Inter)

Implantable drug delivery systems: Implant technologies 

Sureewan Duangjit, Sureewan Bamrungthai, Tanasait Ngawhirunpat

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.12 ] 01-10-2016 Review article (National)

Readiness and Decision of Community Pharmacy Preceptors in Providing Services with the National Health Security Office

Phayom Sookaneknun, Suntaree Watcharadamrongkun, Santiparp Sookaneknun, Surarong Chinwong, Suchada Soorapan, Wiwat Thavornwattanayong, Paweena Sonthisombat, Kornkaew Chanthapasa, Tipsuchon Aiamsa-ard, Teerapong Monmaturapoj, Montaya Sunantiwat, Anchaleephorn Losuwannakun, Sathian Phunpon, Nuttakunlaya Pipitwitaya, Kulnipa Boonsri, Kanuengnit Choochuay, Khattiya Mangkang

Journal of Health Systems Research [ vol.11 ] 01-04-2017 Research article (National)

การประเมินการตรวจติดตามการใช้ยาลิเทียมในผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล [ vol.0 ] 30-03-2017 Research article (National)

Physical and chemical properties of khamin chan tablets: Direct compression vs wet granulation method 

Worawan Saingam, Chaowalit Monton, Jirapornchai Suksaeree, Laksana Charoenchai, Thanapat Songsak, Sureewan Duangjit
 

Bulletin of Health, Science and Technology [ vol.13 ] 01-10-2016 Research article (National)

ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับกรณีศึกษาเป็นฐาน

ผ่านกิจกรรมการให้บริบาลเภสัชกรรมด้วยการออกเยี่ยมบ้าน ในรายวิชาเภสัชกรรมชุมชน

ชนิกานต์ มโนธรรมสถิต, ปริณดา นาคดี, อุไรวรรณ อกนิตย์ และจีริสุดา คำสีเขียว*

งานประชุมถอดบทเรียนเภสัชกรรมปฐมภูมิ ครั้ง 3 [ vol.0 ] 27-03-2017

ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับกรณีศึกษาเป็นฐาน

ผ่านกิจกรรมการให้บริบาลเภสัชกรรมด้วยการออกเยี่ยมบ้าน ในรายวิชาเภสัชกรรมชุมชน

ชนิกานต์ มโนธรรมสถิต, ปริณดา นาคดี, อุไรวรรณ อกนิตย์ และจีริสุดา คำสีเขียว*

งานประชุมถอดบทเรียนเภสัชกรรมปฐมภูมิ ครั้ง 3 [ vol.0 ] 27-03-2017 Research article (National)

การศึกษาโครงการนำร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทำงานของไตบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม

ปัญญพร วรรณพงศ์สถิต1, อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์1, พัชรี  กาญจนวัฒน์2, กรวรรณ ผุดผ่อง3, ปริญญา วงศ์ภักดี3, ธิติ ทุมเสน3, ถนัดกิจ คณะบุตร3, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา4  และ อุไรวรรณ  อกนิตย์5

1 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

2 ภม., หัวหน้างานวิชาการและเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

3 ภบ., เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

4 Ph.D., อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

5 Pharm.D., BCPS, AAHIVP, อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ

จ.อุบลราชธานี

 

9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017: [ vol.0 ] 30-11--0001

Development of HPLC analysis method for quality control ofCinnamon stomachic mixture

Chanapat Auttapanya, Suttinee Silasalai, Zongporn Juengmunkong, Kusuma Jitsaeng,

Rawiwun Kaewamatawong*

Proceeding HTM 2017 [ vol.2 ] 20-01-2017 Research article (Inter)

การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการยึดเกาะของสารยึดเกาะที่ได้จากธรรมชาติโดยการใช้ยาเม็ดพาราเซตามอลที่ผลิตโดยวิธีแกรนูลเปียกเป็นโมเดล

อรนุช ธนเขตไพศาล1*, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา1, นริศ ผดุงพัฒนากูล2, อารีวรรณ จันทคาต2

IJPS [ vol.1 ] 30-04-2017 Research article (National)

Dietary supplementation of thai black rice bran extract and yeasty beta-glucan protects the dextran sodium sulphate mediated colitis induced rat.

RSC advances [ vol.7 ] 03-01-2017 Research article (Inter)

Development, Characterization and Skin Interaction of Capsaicin-Loaded Microemulsion-Based Nonionic Surfactant

Sureewan Duangjit, Wisuta Chairat, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Suwannee Panomsuk, and Tanasait Ngawhirunpat

Biological and Pharmaceutical Bulletin [ vol.39 ] 01-10-2016 Research article (Inter)

Determining MMP9 activity of diarylheptanoid from Curcuma comosa Roxb on
macrophage  differentiation

 Phaijit Sritananuwat1*, Buncha Yingngam2

THE JSPS-NRCT FOLLOW-UP SEMINAR 2017 ​AND 33RD INTERNATIONAL ANNUAL MEETING IN PHARMACEUTICAL SCIENC [ vol.0 ] 03-03-2017

ผลกระทบของโรคซึมเศร้าในด้านการขาดงานและการด้อยความสามารถในผู้ป่วยคนไทยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าชนิด Major Depressive Disorder

IMPACT OF DEPRESSION ON WORK LOSS AND DISABILITIES IN THAI PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DIOSRDER

วีระ ดุลย์ชูประภา, ชมภูนุช วีระวัธนชัย, ทวนธน บุญลือ

ไทยไภษัชยนิพนธ์ [ vol.11 ] 31-12-2016 Research article (National)

Risks Associated with Depression in Type 2 Diabetic Patients: 5-Year Follow-Up Study

Sawaeng Watcharathanakij, Aporn Jaturapattarawong

26th Federation of Asian Pharmaceutical Associations Congress “Integrating Asian Pharmacy Wisdom for [ vol.1 ] 09-11-2016

Relationship of Vancomycin Minimum Inhibitory Concentration and Treatment Outcomes among Patient with Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Bacteremia: 
A Four Year Retrospective Study

Teerapong Monmaturapoj, Warisara Jinathongthai, Khanungnit Semram

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.12 ] 02-01-2017 Research article (National)

High production yield and specific productivity of succinate fromcassava starch by
metabolically-engineered Escherichia coli KJ122

Kirin Khor, Apichai Sawisit, Sitha Chan, Sunthorn Kanchanatawee,
Sirima Suvarnakuta Jantama and Kaemwich Jantama

J Chem Technol Biotechnol [ vol.91 ] 08-02-2016 Research article (Inter)

Effects of the Food Manufacturing Chain on the Viability and Functionality of Bifidobacterium animalis through Simulated Gastrointestinal Conditions

Pattra Charnchai, Sirima Suvarnakuta Jantama, Chutinun Prasitpuriprecha,
Sunthorn Kanchanatawee, Kaemwich Jantama

PLOS ONE [ vol.11 ] 22-06-2016 Research article (Inter)

Process Optimization on Micro-Aeration Supply for High Production Yield of 2,3- Butanediol from Maltodextrin by Metabolically-Engineered Klebsiella oxytoca.

Sitha Chan, Sirima Suvarnakuta Jantama , Sunthorn Kanchanatawee , Kaemwich Jantama

PLOS ONE [ vol.11 ] 07-09-2016 Research article (Inter)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17