นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Title Author Journal Year Type
Prevalence and factors influencing smoking behaviors among vocational and technical students in a North-Eastern Province of Thailand Anan Chaikoolvatana* Mereerat Manwong**
Cholada Chaikoolvatana*** Nawaporn Saisingh****
Sukwasan Wongthanu***** Mattana Kwangtong**

chu med j [ vol.60 ] 28-03-2016 Research article (National)
Transdermal delivery of fluorescein isothiocyanate-dextrans using the combination of microneedles and low-frequency sonophoresis Boonnada Pamornpathomkul,Sureewan Duangjit, Suvida Laohapatarapant,Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit,Tanasait Ngawhirunpat Asian Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.10 ] 25-03-2016 Research article (Inter)
Effect of Terpene on Physicochemical Properties and Skin Permeability of Capsaicin loaded Solid Lipid Nanoparticles 

Sureewan Duangjit,Chanida Pucharean,Pajeemon Yoddee, Kulda Kanlayawuttipong,Tanasait Ngawhirunpat

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 25-03-2016 Research article (National)
An approach for determining the accelerated stability during the optimization of ellagic acid loaded transfersomes using the computer program

Sureewan Duangjit,Pattaraporn Ruangkarnjanapaisarn,Thanattha Inta,WandeeRungseevijitprapa

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 25-03-2016 Research article (National)
Development of curcumin and piperine floating microspheres in acidic condition

Sureewan Duangjit,Wikanda Seepanbal,Nalintip Neanghemmarach,Wandee Rungseevijitprapa

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 25-03-2016 Research article (National)
Effect of cholesterol and oleic acid on physicochemical properties and stability of liposomes 

Sureewan Duangjit,Thanattha Inta,Pattaraporn Ruangkarnjanapaisarn,Wandee Rungseevijitprapa

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 25-03-2016 Research article (National)
Novel Alternative Drugs for Hospital-acquired Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infection Teerapong Monmaturapoj

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 29-03-2016 Review article (National)
Thai stakeholders’ perceptions of the pharmacy curriculum change= A qualitative study

Chanakit, Teeraporn  (40 %)

Low, Bee Yean (20 %)

Wongpoowarak Payom (5 %)

Moolasarn Summana (5 %)

Jaturapatarawong, Aporn (5 %)

Worakunphanich, Wiwan (5%)

Anderson Claire (20 %)

The Annual Education Research Day, Faculty Education Research Group, 23rd July 2015, QMC [ vol.1 ] 04-09-2015 Research article (Inter)
the current gaps in the thai pharmacy curriculum change

Chanakit, Teeraporn  (40 %)

Low, Bee Yean (20 %)

Wongpoowarak Payom (5 %)

Moolasarn Summana (5 %)

Jaturapatarawong, Aporn (5 %)

Worakunphanich, Wiwan (5%)

Anderson Claire (20 %)

student-led interdisciplinary research conference, 20 July 2015, East Midlands Conference Ce [ vol.1 ] 04-09-2015 Research article (Inter)
Stakeholders’ perspective towards formal preceptor preparation for the Doctor of Pharmacy (PharmD) programme in Thailand Teeraporn Chanakit, MSca*, Bee Yean Low, PhDb
, Payom Wongpoowarak, PhDc,   Summana   Moolasarn,   PhDd
,   Aporn   Jaturapatarawong,   MSce,   Wiwan Worakunphanich, BPharmf, Mayuree Tangkiatkumjai, PhDg, Claire Anderson, PhD
a

manchester pharmacy education conference [ vol.1 ] 04-09-2015 Research article (Inter)
Factor Affecting Selection Criteria and Behavior of Students and Staffs of Ubon Ratchathani University in Using Services from Ubon Ratchthani University Drug Store สุทธาสินี  สุวรรณกุล, สิรินดา  บัวสาย, ศรัณย์รัชต์  รัตนดาวเรือง, วรางคณา  อยู่เย็น, ชนะพล  ป้อมสุวรรณ, เจษฏา  กาญจนวงษา, จีริสุดา  คำสีเขียว, เบญจภรณ์   เศรษฐบุปผา

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 08-02-2015 Research article (National)
ระบบนำส่งยาชนิดไมโครอิมัลชันเกิดขึ้นเองของยาที่ละลายน้ำยากที่ให้โดยการรับประทาน วริษฎา  ศิลาอ่อน

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.17 ] 31-08-2015 Research article (National)
Survey of community pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in community pharmacy settings

TeerapornChanakit, MSca*, Bee Yean Low, PhDb, PayomWongpoowarak, PhDc, SummanaMoolasarn, PhDd, ApornJaturapatarawong, MSce, WiwanWorakunphanich, BPharmf, MayureeTangkiatkumjai, PhDg, Claire Anderson, PhDa

Monash Pharmacy Education Symposium [ vol.1 ] 28-08-2015 Research article (Inter)
Health care providers’ perceptions of pharmaceutical care provided by the Doctor of Pharmacy (PharmD) graduates in hospital settings in Thailand

Teeraporn Chanakit, MSc a*, Bee Yean Low, PhD b, Payom Wongpoowarak, PhD c, Summana Moolasarn, PhD d, Aporn Jaturapatarawong, MSce, Wiwan Worakunphanich, BPharmf, Mayuree Tangkiatkumjai, PhDg, Claire Anderson, PhD a

Monash Pharmacy Education Symposium [ vol.1 ] 28-08-2015 Research article (Inter)
Survey of hospital pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in hospital settings Teeraporn Chanakit, MSc a*, Bee Yean Low, PhD b, PayomWongpoowarak, PhD c, SummanaMoolasarn, PhD d, ApornJaturapatarawong, MSce, WiwanWorakunphanich, BPharmf, MayureeTangkiatkumjai, PhDg, Claire Anderson, PhD a

Monash Pharmacy Education Symposium [ vol.1 ] 28-08-2015 Research article (Inter)
Hypouricemia and Nephroprotection of Coix lacryma-jobi L. Seed Extract Taejarernwiriyakul, Ormjai, 
Anzai, Naohiko,
Jutabha, Promsuk, 
Kruanamkam, Wantika, 
Chanluang, suparat

Songklanakarin Journal of Science and Technology [ vol.37 ] 27-08-2015 Research article (Inter)
สถานการณ์ปัจจุบันของการปรับใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของร้านยาคุณภาพ แสวง  วัชระธนกิจ1*, กฤษณ์ พรหมปัญญา2 และ รัชพล ปราบพยัคฆ์2

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจ าปี [ vol.1 ] 27-08-2015 Research article (National)
การศึกษาประสิทธิภาพ ความคงตัวและสภาวะการเก็บสารละลาย Tetramethyl-p-Phenylenediamine Dihydrochloride สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์เชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa กรชนก แก่นคำ, ธนพัต วิสาพล และศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

Proceeding การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 [ vol.7 ] 27-08-2015 Research article (National)
Classification of garlic cultivars using an electronic nose Suchin Trirongjitmoah, Zongporn Juengmunkong, Kornsorn Srikulnath, Pakpum Somboon

Computers and Electronics in Agriculture [ vol.0 ] 26-08-2015 Research article (Inter)
A Model of Small-Group Problem-Based Learning In Pharmacy Education= Teaching in the Clinical Environment Jeerisuda  Khumsikiew Sisira Donsamak and Manit Saeteaw

The IAFOR Journal of Education [ vol.3 ] 26-08-2015 Research article (Inter)
นโยบายยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในมุมมองของเภสัชกรโรงพยาบาล สัมมนา มูลสาร ปร.ด.*
วีระพันธ์ เชื้อดวงผูย ภ.บ.**
สมพร สังขฤกษ์ ปวส.สค. (เทคนิคเภสัชกรรม)***

วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.24 ] 26-08-2015 Research article (National)
การศึกษาระยะยาวของการบริบาลทางเภสัชกรรม คลินิกโรคหืดอย่างง่าย แสวง วัชระธนกิจ พัชรีการญจนวัฒน์ พีรวัฒน์ จินาทองไทย

วารสารเภสัชศาตร์อีสาน [ vol.11 ] 26-08-2015 Research article (National)
Anti-Inflammatory Potential of Ethanolic Bulb Extract of Allium ascalonicum Nuttiya Werawattanachai*, Rawiwun Kaewamatawong1, Jintana Junlatat2, and Bung-orn Sripanidkulchai2

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.17 ] 25-08-2015 Research article (National)
การศึกษาประสิทธิภาพ ความคงตัวและสภาวะการเก็บสารละลาย Tetramethyl-p-Phenylenediamine Dihydrochloride สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์เชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa

กรชนก แก่นคำ, ธนพัต วิสาพล และศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

Proceeding การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 [ vol.7 ] 01-01-1970 Research article (National)
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ กรณีศึกษา คลินิกฟ้าใส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทักษิณ พิมพ์ศักดิ์ อนันต์ ไชยกุลวัฒนา เพ็ญภัคร พื้นผา

ศรีนคิรทร์เวชสาร [ vol.30 ] 25-08-2015 Research article (National)
The Evaluation of Initiating Tobacco Cessation Services in the Military-Based Hospital, Northeastern Thailand=  Challenges and Opportunities

Chaikoolvatana A  Pheunpha P Puchcharanapaponthorn P  Chaikoolvatana C Saisingh N  Suwannakoot P  Mingkhwan B

Siriraj Med J [ vol.67 ] 25-08-2015 Research article (National)
Transdermal delivery of fluorescein isothiocyanate-dextrans using the combination of microneedles and low-frequency sonophoresis

Boonnada Pamornpathomkul, Sureewan Duangjit, Suvida Laohapatarapant, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit, and Tanasait Ngawhirunpat

Asian Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Enzyme-linked immunosorbent assay by enhanced chemiluminescence detection for the standardization of estrogenic miroestrol in Pueraria candollei Graham ex Benth. Yusakul G, Udomsin O, Tanaka H, Morimoto S, Juengwatanatrakul T, Putalun W

Luminescence [ vol.30 ] 26-08-2015 Research article (National)
Efficient reduction of the formation of by-products and improvement of production yield of 2,3-butanediol by a combined deletion of alcohol dehydrogenase, acetate kinase-phosphotransacetylase, and lactate dehydrogenase genes in metabolically engineered Klebsiella oxytoca in mineralsaltsmedium

Kaemwich Jantama, Pattharasedthi Polyiam, Panwana Khunnonkwao, Sitha Chan, Maytawadee Sangproo, Kirin Khor, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee

Metabolic Engineering [ vol.30 ] 26-08-2015 Research article (Inter)
Factorial design of essential oil extraction from Fagraea fragrans Roxb. flowers and evaluation of its biological activities for perfumery and cosmetic applications Bancha Yingngam and Adelheid H. Brantner

International Journal of Cosmetic Science (2013 Impact Factor 1.451) [ vol.37 ] 26-08-2015 Research article (Inter)
Optimization of process parameters for phenolics extraction of Cratoxylum formosum ssp. formosum leaves by response surface methodology Bancha Yingngam & Nuttapun Supaka &
Wandee Rungseevijitprapa

Journal of Food Science and Technology (2013 Impact Factor 2.024) [ vol.52 ] 26-08-2015 Research article (Inter)
Avanafil: ยาใหม่ในกลุ่ม Phosphodiesterase-5 (PDE-5) Inhibitors

ศรีนครินทร์เวชสาร [ vol.29 ] 01-01-1970 Research article (National)
Relationship between formulation factors and physicochemical characteristics of microemulsions by response surface method

Sureewan Duangjit, Leilah Maria Mehr, Mont Kumpugdee-Vollrath, Tanasait Ngawhirunpat

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 09-03-2015 Research article (National)
FAQ ยา warfarin จำเป็นต้องให้ loading dose หรือ stat doseหรือไม่? ภก. พีรวัฒน์ จินาทองไทย

Warfarin Newsletter [ vol.1 ] 26-08-2015 Review article (National)
A Survey of Pharmacy Education in Thailand

Teeraporn Chanakit, MSc,a

Bee Yean Low, PhD,b

Payom Wongpoowarak, PhD,c

Summana Moolasarn,PhD,d

Claire Anderson, PhDa

American Journal of Pharmaceutical Education [ vol.78 ] 15-11-2014 Research article (Inter)
Development of Herbal Tablet Formulation Using the Combination of Fa-thalai-chon and Mangosteen Peels Extracts for Diarrhea Treatment

Benjabhorn Sethabouppha2, Rattanawan Youngfeongmon1, Thunyatip Chantornpasit1, Pichamon Tangsiriwattanakul1, Wanvisa Rattanapanudda1, Natnarin Kamlangkeng1, Santiya Chanpaka1, Oranuch Thanaketpaisarn2* 

IJPS [ vol.0 ] 04-03-2015 Research article (National)
Heptaphylline induces apoptosis in human colon adenocarcinoma cells through bid and Akt/NF-κB (p65) pathways Chantana Boonyarat1, Chavi Yenjai2, Opa Vajragupta3, Pornthip Waiwut4*

Asian Pac J Cancer Prev [ vol.15 ] 04-03-2015 Research article (Inter)
Bufotalin Promotes TRAIL-induced Apoptosis in Non-Small Lung Cancer Cells Pornthip Waiwut1*, Chantana Boonyarat2 International Journal of Technical Research and Applications [ vol.3 ] 04-03-2015 Research article (Inter)
การศึกษาแบบจําลองสถานการณ์รูปแบบการจัดซื้อเพื่อลดต้นทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑ์ กรณีศึกษา: โรงพยาบาลวารินชําราบ กิ่งแก้ว มาพงษ์ ภ.ม.*
สัมมนา มูลสาร ปร.ด.**
วิภาวี เสาหิน ปร.ด.**
อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ ภ.ม.***
* วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
** คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
*** โรงพยาบาลวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.23 ] 01-11-2014 Research article (National)
สถานการณ์การใช้ยาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทยของประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี     สัมมนา มูลสาร, วิภาวี เสาหิน, กมลชนก นิยมญาติ ,  ณัชชา โพธิสาขา

วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.24 ] 02-03-2015 Research article (National)
การสำรวจตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผลิตจากข้าวอินทรีย์ที่มีสี สุวรรณา ภัทรเบญจพล* บังอร ศรีพานิชกุลชัย บุญรัตน์ จงดี สุภาณี จงดี IJPS [ vol.10 ] 03-03-2015 Research article (National)
The relations between perceived susceptibility, perceived severity, and preventive behavior to osteoporosis of high-risk persons in five provinces inNorth-Eastern Thailand Aramwiroj M, Chaikoolvatana A, Chaikoolvatana C Chula Med J [ vol.58 ] 02-03-2015 Research article (National)
การพัฒนาสารประกอบไฮโดรเจลที่มีความพรุนจากแป้งและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ด้วยวิธีแลกเปลี่ยนตัวทำละลาย

ขนิษฐา ศรีหริ่ง

คุณากร บุญช่วย 

วริษฎา ศิลาอ่อน

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 02-03-2015 Research article (National)
ผลของปริมาณเอทานอลต่อลักษณะทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของตำรับมาส์กหน้าชนิดลอกออกที่มีส่วนผสมของสารสกัดบัวบก

จิดาภา เงินกระโทก

ปริตรา วรชื่น

 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

วริษฎา  ศิลาอ่อน

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 02-03-2015 Research article (National)
การศึกษาความคงตัวและการควบคุมคุณภาพแคปซูลบรรจุผงบัวบก

พลวัฒน์ แก้วคำสอน

ทิพสุคนธ์ รัชวัฒนะ

ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ

วริษฎา ศิลาอ่อน

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 02-03-2015 Research article (National)
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาเภสัชศาสตร์นิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จีริสุดา คำสีเขียว* ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประชมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8 [ vol.0 ] 02-03-2015 Research article (National)
A Model of Small-Group Problem-Based Learning In Pharmacy Education= Teaching in the Clinical Environment

Jeerisuda Khumsikiew, Ubon Ratchathani University, Thailand Sisira Donsamak, Ubon Ratchathani University, Thailand Manit Saeteaw, Ubon Ratchathani University, Thailand

The Asian Conference on Education Official Conference Proceedings 2014 [ vol.0 ] 02-03-2015 Research article (Inter)
สถานการณ์การใช้ยาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทยของประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี     สัมมนา มูลสาร, วิภาวี เสาหิน, กมลชนก นิยมญาติ,  ณัชชา โพธิสาขา

วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.24 ] 01-01-1970 Research article (National)
Development and Evaluation of Tamarind Seed Xyloglucan for Transdermal Patch of Clindamycin Sureewan Duangjit, Parin Buacheen, Pongsakorn Priebprom, Sittikun Limpanichkul, Panida Asavapichayont, Porntip Chaimanee and Tanasait Ngawhirunpat Advanced Materials Research [ vol.1060 ] 02-03-2015 Research article (Inter)
Relationship between lactose and microcrystalline cellulose as diluents on physical characteristics of banana extract tablet using computer program Sureewan Duangjit, Arunporn Itharat, Pakorn Kraisit Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.10 ] 02-03-2015 Research article (National)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16