นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type
Stakeholders’ perspective towards formal preceptor preparation for the Doctor of Pharmacy (PharmD) programme in Thailand Teeraporn Chanakit, MSca*, Bee Yean Low, PhDb
, Payom Wongpoowarak, PhDc,   Summana   Moolasarn,   PhDd
,   Aporn   Jaturapatarawong,   MSce,   Wiwan Worakunphanich, BPharmf, Mayuree Tangkiatkumjai, PhDg, Claire Anderson, PhD
a

manchester pharmacy education conference [ vol.1 ] 04-09-2015 Research article (Inter)
Factor Affecting Selection Criteria and Behavior of Students and Staffs of Ubon Ratchathani University in Using Services from Ubon Ratchthani University Drug Store สุทธาสินี  สุวรรณกุล, สิรินดา  บัวสาย, ศรัณย์รัชต์  รัตนดาวเรือง, วรางคณา  อยู่เย็น, ชนะพล  ป้อมสุวรรณ, เจษฏา  กาญจนวงษา, จีริสุดา  คำสีเขียว, เบญจภรณ์   เศรษฐบุปผา

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 08-02-2015 Research article (National)
ระบบนำส่งยาชนิดไมโครอิมัลชันเกิดขึ้นเองของยาที่ละลายน้ำยากที่ให้โดยการรับประทาน วริษฎา  ศิลาอ่อน

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.17 ] 31-08-2015 Research article (National)
Survey of community pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in community pharmacy settings

TeerapornChanakit, MSca*, Bee Yean Low, PhDb, PayomWongpoowarak, PhDc, SummanaMoolasarn, PhDd, ApornJaturapatarawong, MSce, WiwanWorakunphanich, BPharmf, MayureeTangkiatkumjai, PhDg, Claire Anderson, PhDa

Monash Pharmacy Education Symposium [ vol.1 ] 28-08-2015 Research article (Inter)
Health care providers’ perceptions of pharmaceutical care provided by the Doctor of Pharmacy (PharmD) graduates in hospital settings in Thailand

Teeraporn Chanakit, MSc a*, Bee Yean Low, PhD b, Payom Wongpoowarak, PhD c, Summana Moolasarn, PhD d, Aporn Jaturapatarawong, MSce, Wiwan Worakunphanich, BPharmf, Mayuree Tangkiatkumjai, PhDg, Claire Anderson, PhD a

Monash Pharmacy Education Symposium [ vol.1 ] 28-08-2015 Research article (Inter)
Survey of hospital pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in hospital settings Teeraporn Chanakit, MSc a*, Bee Yean Low, PhD b, PayomWongpoowarak, PhD c, SummanaMoolasarn, PhD d, ApornJaturapatarawong, MSce, WiwanWorakunphanich, BPharmf, MayureeTangkiatkumjai, PhDg, Claire Anderson, PhD a

Monash Pharmacy Education Symposium [ vol.1 ] 28-08-2015 Research article (Inter)
Hypouricemia and Nephroprotection of Coix lacryma-jobi L. Seed Extract Taejarernwiriyakul, Ormjai, 
Anzai, Naohiko,
Jutabha, Promsuk, 
Kruanamkam, Wantika, 
Chanluang, suparat

Songklanakarin Journal of Science and Technology [ vol.37 ] 27-08-2015 Research article (Inter)
สถานการณ์ปัจจุบันของการปรับใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของร้านยาคุณภาพ แสวง  วัชระธนกิจ1*, กฤษณ์ พรหมปัญญา2 และ รัชพล ปราบพยัคฆ์2

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจ าปี [ vol.1 ] 27-08-2015 Research article (National)
การศึกษาประสิทธิภาพ ความคงตัวและสภาวะการเก็บสารละลาย Tetramethyl-p-Phenylenediamine Dihydrochloride สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์เชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa กรชนก แก่นคำ, ธนพัต วิสาพล และศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

Proceeding การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 [ vol.7 ] 27-08-2015 Research article (National)
Classification of garlic cultivars using an electronic nose Suchin Trirongjitmoah, Zongporn Juengmunkong, Kornsorn Srikulnath, Pakpum Somboon

Computers and Electronics in Agriculture [ vol.0 ] 26-08-2015 Research article (Inter)
A Model of Small-Group Problem-Based Learning In Pharmacy Education= Teaching in the Clinical Environment Jeerisuda  Khumsikiew Sisira Donsamak and Manit Saeteaw

The IAFOR Journal of Education [ vol.3 ] 26-08-2015 Research article (Inter)
นโยบายยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในมุมมองของเภสัชกรโรงพยาบาล สัมมนา มูลสาร ปร.ด.*
วีระพันธ์ เชื้อดวงผูย ภ.บ.**
สมพร สังขฤกษ์ ปวส.สค. (เทคนิคเภสัชกรรม)***

วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.24 ] 26-08-2015 Research article (National)

การศึกษาระยะยาวของการบริบาลทางเภสัชกรรม คลินิกโรคหืดอย่างง่าย

แสวง วัชระธนกิจ พัชรี กาญจนวัฒน์ พีรวัฒน์ จินาทองไทย

 

วารสารเภสัชศาตร์อีสาน [ vol.11 ] 05-04-2015 Research article (National)
Anti-Inflammatory Potential of Ethanolic Bulb Extract of Allium ascalonicum Nuttiya Werawattanachai*, Rawiwun Kaewamatawong1, Jintana Junlatat2, and Bung-orn Sripanidkulchai2

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.17 ] 25-08-2015 Research article (National)
การศึกษาประสิทธิภาพ ความคงตัวและสภาวะการเก็บสารละลาย Tetramethyl-p-Phenylenediamine Dihydrochloride สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์เชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa

กรชนก แก่นคำ, ธนพัต วิสาพล และศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

Proceeding การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 [ vol.7 ] 01-01-1970 Research article (National)
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ กรณีศึกษา คลินิกฟ้าใส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทักษิณ พิมพ์ศักดิ์ อนันต์ ไชยกุลวัฒนา เพ็ญภัคร พื้นผา

ศรีนคิรทร์เวชสาร [ vol.30 ] 25-08-2015 Research article (National)
The Evaluation of Initiating Tobacco Cessation Services in the Military-Based Hospital, Northeastern Thailand=  Challenges and Opportunities

Chaikoolvatana A  Pheunpha P Puchcharanapaponthorn P  Chaikoolvatana C Saisingh N  Suwannakoot P  Mingkhwan B

Siriraj Med J [ vol.67 ] 25-08-2015 Research article (National)
Transdermal delivery of fluorescein isothiocyanate-dextrans using the combination of microneedles and low-frequency sonophoresis

Boonnada Pamornpathomkul, Sureewan Duangjit, Suvida Laohapatarapant, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit, and Tanasait Ngawhirunpat

Asian Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Enzyme-linked immunosorbent assay by enhanced chemiluminescence detection for the standardization of estrogenic miroestrol in Pueraria candollei Graham ex Benth. Yusakul G, Udomsin O, Tanaka H, Morimoto S, Juengwatanatrakul T, Putalun W

Luminescence [ vol.30 ] 26-08-2015 Research article (National)
Efficient reduction of the formation of by-products and improvement of production yield of 2,3-butanediol by a combined deletion of alcohol dehydrogenase, acetate kinase-phosphotransacetylase, and lactate dehydrogenase genes in metabolically engineered Klebsiella oxytoca in mineralsaltsmedium

Kaemwich Jantama, Pattharasedthi Polyiam, Panwana Khunnonkwao, Sitha Chan, Maytawadee Sangproo, Kirin Khor, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee

Metabolic Engineering [ vol.30 ] 26-08-2015 Research article (Inter)
Factorial design of essential oil extraction from Fagraea fragrans Roxb. flowers and evaluation of its biological activities for perfumery and cosmetic applications Bancha Yingngam and Adelheid H. Brantner

International Journal of Cosmetic Science (2013 Impact Factor 1.451) [ vol.37 ] 26-08-2015 Research article (Inter)
Optimization of process parameters for phenolics extraction of Cratoxylum formosum ssp. formosum leaves by response surface methodology Bancha Yingngam & Nuttapun Supaka &
Wandee Rungseevijitprapa

Journal of Food Science and Technology (2013 Impact Factor 2.024) [ vol.52 ] 26-08-2015 Research article (Inter)
Avanafil: ยาใหม่ในกลุ่ม Phosphodiesterase-5 (PDE-5) Inhibitors

ศรีนครินทร์เวชสาร [ vol.29 ] 01-01-1970 Research article (National)
Relationship between formulation factors and physicochemical characteristics of microemulsions by response surface method

Sureewan Duangjit, Leilah Maria Mehr, Mont Kumpugdee-Vollrath, Tanasait Ngawhirunpat

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 09-03-2015 Research article (National)
FAQ ยา warfarin จำเป็นต้องให้ loading dose หรือ stat doseหรือไม่? ภก. พีรวัฒน์ จินาทองไทย

Warfarin Newsletter [ vol.1 ] 26-08-2015 Review article (National)
A Survey of Pharmacy Education in Thailand

Teeraporn Chanakit, MSc,a

Bee Yean Low, PhD,b

Payom Wongpoowarak, PhD,c

Summana Moolasarn,PhD,d

Claire Anderson, PhDa

American Journal of Pharmaceutical Education [ vol.78 ] 15-11-2014 Research article (Inter)
Development of Herbal Tablet Formulation Using the Combination of Fa-thalai-chon and Mangosteen Peels Extracts for Diarrhea Treatment

Benjabhorn Sethabouppha2, Rattanawan Youngfeongmon1, Thunyatip Chantornpasit1, Pichamon Tangsiriwattanakul1, Wanvisa Rattanapanudda1, Natnarin Kamlangkeng1, Santiya Chanpaka1, Oranuch Thanaketpaisarn2* 

IJPS [ vol.0 ] 04-03-2015 Research article (National)
Heptaphylline induces apoptosis in human colon adenocarcinoma cells through bid and Akt/NF-κB (p65) pathways Chantana Boonyarat1, Chavi Yenjai2, Opa Vajragupta3, Pornthip Waiwut4*

Asian Pac J Cancer Prev [ vol.15 ] 04-03-2015 Research article (Inter)
Bufotalin Promotes TRAIL-induced Apoptosis in Non-Small Lung Cancer Cells Pornthip Waiwut1*, Chantana Boonyarat2 International Journal of Technical Research and Applications [ vol.3 ] 04-03-2015 Research article (Inter)
การศึกษาแบบจําลองสถานการณ์รูปแบบการจัดซื้อเพื่อลดต้นทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑ์ กรณีศึกษา: โรงพยาบาลวารินชําราบ กิ่งแก้ว มาพงษ์ ภ.ม.*
สัมมนา มูลสาร ปร.ด.**
วิภาวี เสาหิน ปร.ด.**
อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ ภ.ม.***
* วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
** คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
*** โรงพยาบาลวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.23 ] 01-11-2014 Research article (National)
สถานการณ์การใช้ยาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทยของประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี     สัมมนา มูลสาร, วิภาวี เสาหิน, กมลชนก นิยมญาติ ,  ณัชชา โพธิสาขา

วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.24 ] 02-03-2015 Research article (National)
การสำรวจตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผลิตจากข้าวอินทรีย์ที่มีสี สุวรรณา ภัทรเบญจพล* บังอร ศรีพานิชกุลชัย บุญรัตน์ จงดี สุภาณี จงดี IJPS [ vol.10 ] 03-03-2015 Research article (National)
The relations between perceived susceptibility, perceived severity, and preventive behavior to osteoporosis of high-risk persons in five provinces inNorth-Eastern Thailand Aramwiroj M, Chaikoolvatana A, Chaikoolvatana C Chula Med J [ vol.58 ] 02-03-2015 Research article (National)
การพัฒนาสารประกอบไฮโดรเจลที่มีความพรุนจากแป้งและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ด้วยวิธีแลกเปลี่ยนตัวทำละลาย

ขนิษฐา ศรีหริ่ง

คุณากร บุญช่วย 

วริษฎา ศิลาอ่อน

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 02-03-2015 Research article (National)
ผลของปริมาณเอทานอลต่อลักษณะทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของตำรับมาส์กหน้าชนิดลอกออกที่มีส่วนผสมของสารสกัดบัวบก

จิดาภา เงินกระโทก

ปริตรา วรชื่น

 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

วริษฎา  ศิลาอ่อน

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 02-03-2015 Research article (National)
การศึกษาความคงตัวและการควบคุมคุณภาพแคปซูลบรรจุผงบัวบก

พลวัฒน์ แก้วคำสอน

ทิพสุคนธ์ รัชวัฒนะ

ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ

วริษฎา ศิลาอ่อน

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 02-03-2015 Research article (National)
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาเภสัชศาสตร์นิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จีริสุดา คำสีเขียว* ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประชมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8 [ vol.0 ] 02-03-2015 Research article (National)
A Model of Small-Group Problem-Based Learning In Pharmacy Education= Teaching in the Clinical Environment

Jeerisuda Khumsikiew, Ubon Ratchathani University, Thailand Sisira Donsamak, Ubon Ratchathani University, Thailand Manit Saeteaw, Ubon Ratchathani University, Thailand

The Asian Conference on Education Official Conference Proceedings 2014 [ vol.0 ] 02-03-2015 Research article (Inter)
สถานการณ์การใช้ยาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทยของประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี     สัมมนา มูลสาร, วิภาวี เสาหิน, กมลชนก นิยมญาติ,  ณัชชา โพธิสาขา

วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.24 ] 01-01-1970 Research article (National)
Development and Evaluation of Tamarind Seed Xyloglucan for Transdermal Patch of Clindamycin Sureewan Duangjit, Parin Buacheen, Pongsakorn Priebprom, Sittikun Limpanichkul, Panida Asavapichayont, Porntip Chaimanee and Tanasait Ngawhirunpat Advanced Materials Research [ vol.1060 ] 02-03-2015 Research article (Inter)
Relationship between lactose and microcrystalline cellulose as diluents on physical characteristics of banana extract tablet using computer program Sureewan Duangjit, Arunporn Itharat, Pakorn Kraisit Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.10 ] 02-03-2015 Research article (National)
Development of deformable liposomes for transdermal delivery of extraction from chili pepper Sureewan Duangjit, Tassanan Nimcharoenwan, Nutcha Chomya, Natthporn Locharoenrat, Tanasait Ngawhirunpat Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.10 ] 02-03-2015 Research article (National)
Role of Simplex Lattice Statistical Design in the Formulation and Optimization of Microemulsions for Transdermal Delivery Sureewan Duangjit, Leilah Maria Mehr, Mont Kumpugdee-Vollrath, Tanasait Ngawhirunpat Biological & Pharmaceutical Bulletin [ vol.37 ] 02-03-2015 Research article (Inter)
ผลของระบบตัวทำอิมัลชันต่อสูตรตำรับโลชันทากันยุงจากน้ำมันตะไคร้หอม

พิชญา วรจักร1, ภูษณิษา โทษาธรรม1, วริษฎา ศิลาอ่อน1, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ1*

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (National)

อุบัติการณ์และความชุกของการเข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

แสวง วัชระธนกิจ, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, ปาริชาติ บุตรดีมี, ณัฐวดี พิมพ์บุญมา, ภัสรา บุญมา

 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.11 ] 14-11-2015 Research article (National)
The Evaluation of Initiating Tobacco Cessation Services in the Military-Based Hospital, Northeastern Thailand

 Anun Chaikoolvatana,Pharm.D, Ph.D.*, Penpak Pheunpha, Ph.D.**, Petchnapa Puchcharanapaponthorn, RN***,  Cholada Chaikoolvatana, RN, Ph.D.****, Nawaporn Saisingh, M.Sc *****, Preeyanuch Suwannakoot, RN***, Boonyada Mingkhwan, RN***

 

*Department of Pharmaceutical Sciences, UbonRatchathani University, Warinchumrab, Ubon  

 Ratchathani 34190

**Faculty of Management Science, UbonRatchthani University, Warinchumrab, Ubon

   Ratchathani 34190

***Health Promoting Unit, Sunpasitthiprasong Military-Based Hospital, Thailand 34100

****Faculty of Nursing, Phayao University, Muang, Phayao 56000

*****Faculty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Isan-Surin, Thailand 32000

Sirirah Med J [ vol.66 ] 25-02-2015 Research article (Inter)
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้มารับบริการที่คลินิกฟ้าใส= ระยะที่ 1

ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์1, อนันต์ ไชยกุลวัฒนา2, เพ็ญพักตร์ พื้นผา3 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศรีนครินทร์เวชสาร [ vol.29 ] 27-02-2015 Research article (National)
EVALUATION OF QUIT-CALENDAR IN SMOKING CESSATION AT SANPASITHIPRASONG HOSPITAL, UBON RATCHATHANI

Junnual N1, Chaikoolvatana A2, Suebsamran P1, Thongnun W3 and Sitthibutra C3 1College of Medicine and Public Health; 2Department of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University; 3Sanpasithiprasong Hosptial, Ubon Ratchathani

SEAJTMPH [ vol.46 ] 27-02-2015 Research article (National)
การสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ผ่านทางบริการออนไลน์เครือข่ายชุมชนคนเลิกสูบบุหรี่= ระยะที่ 2 อนันต์ ไชยกุลวัฒนา1, ชลลดา ไชยกลุวัฒนา2, นวพร สายสิงห์3, เพ็ญภัคร พื้นผา4 1คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 2คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 3คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 4 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ศรีนครินทร์เวชสาร [ vol.29 ] 27-02-2015 Research article (National)
Efficient utilization of cassava pulp for succinate production by metabolically engineered Escherichia coli KJ122 Apichai Sawisit, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee, Kaemwich Jantama

Bioprocess Biosyst Eng [ vol.38 ] 27-02-2015 Research article (Inter)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17