นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Title Author Journal Year Type
Development of deformable liposomes for transdermal delivery of extraction from chili pepper Sureewan Duangjit, Tassanan Nimcharoenwan, Nutcha Chomya, Natthporn Locharoenrat, Tanasait Ngawhirunpat Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.10 ] 02-03-2015 Research article (National)
Role of Simplex Lattice Statistical Design in the Formulation and Optimization of Microemulsions for Transdermal Delivery Sureewan Duangjit, Leilah Maria Mehr, Mont Kumpugdee-Vollrath, Tanasait Ngawhirunpat Biological & Pharmaceutical Bulletin [ vol.37 ] 02-03-2015 Research article (Inter)
ผลของระบบตัวทำอิมัลชันต่อสูตรตำรับโลชันทากันยุงจากน้ำมันตะไคร้หอม

พิชญา วรจักร1, ภูษณิษา โทษาธรรม1, วริษฎา ศิลาอ่อน1, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ1*

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (National)

อุบัติการณ์และความชุกของการเข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

แสวง วัชระธนกิจ, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, ปาริชาติ บุตรดีมี, ณัฐวดี พิมพ์บุญมา, ภัสรา บุญมา

 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.11 ] 14-11-2015 Research article (National)
The Evaluation of Initiating Tobacco Cessation Services in the Military-Based Hospital, Northeastern Thailand

 Anun Chaikoolvatana,Pharm.D, Ph.D.*, Penpak Pheunpha, Ph.D.**, Petchnapa Puchcharanapaponthorn, RN***,  Cholada Chaikoolvatana, RN, Ph.D.****, Nawaporn Saisingh, M.Sc *****, Preeyanuch Suwannakoot, RN***, Boonyada Mingkhwan, RN***

 

*Department of Pharmaceutical Sciences, UbonRatchathani University, Warinchumrab, Ubon  

 Ratchathani 34190

**Faculty of Management Science, UbonRatchthani University, Warinchumrab, Ubon

   Ratchathani 34190

***Health Promoting Unit, Sunpasitthiprasong Military-Based Hospital, Thailand 34100

****Faculty of Nursing, Phayao University, Muang, Phayao 56000

*****Faculty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Isan-Surin, Thailand 32000

Sirirah Med J [ vol.66 ] 25-02-2015 Research article (Inter)
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้มารับบริการที่คลินิกฟ้าใส= ระยะที่ 1

ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์1, อนันต์ ไชยกุลวัฒนา2, เพ็ญพักตร์ พื้นผา3 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศรีนครินทร์เวชสาร [ vol.29 ] 27-02-2015 Research article (National)
EVALUATION OF QUIT-CALENDAR IN SMOKING CESSATION AT SANPASITHIPRASONG HOSPITAL, UBON RATCHATHANI

Junnual N1, Chaikoolvatana A2, Suebsamran P1, Thongnun W3 and Sitthibutra C3 1College of Medicine and Public Health; 2Department of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University; 3Sanpasithiprasong Hosptial, Ubon Ratchathani

SEAJTMPH [ vol.46 ] 27-02-2015 Research article (National)
การสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ผ่านทางบริการออนไลน์เครือข่ายชุมชนคนเลิกสูบบุหรี่= ระยะที่ 2 อนันต์ ไชยกุลวัฒนา1, ชลลดา ไชยกลุวัฒนา2, นวพร สายสิงห์3, เพ็ญภัคร พื้นผา4 1คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 2คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 3คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 4 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ศรีนครินทร์เวชสาร [ vol.29 ] 27-02-2015 Research article (National)
Efficient utilization of cassava pulp for succinate production by metabolically engineered Escherichia coli KJ122 Apichai Sawisit, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee, Kaemwich Jantama

Bioprocess Biosyst Eng [ vol.38 ] 27-02-2015 Research article (Inter)
Treatment of Community-Acquired Urinary Tract Infection in the Current Era of Quinolone Resistant Uropathogens Teerapong Monmaturapoj

Srinagarind Medical Journal [ vol.29 ] 26-12-2014 Review article (National)
Bootstrap resampling technique to evaluate the reliability of the optimal liposome formulation skin permeability and stability response variables

Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Jun Takayama, Kozo Takayama, Tanasait Ngawhirunpat

Biological & Pharmaceutical Bulletin [ vol.37 ] 27-02-2015 Research article (Inter)
Role of charge, carbon chain length and content of surfactant on the skin permeation of meloxicam-loaded liposomes Sureewan Duangjit, Yasuko Obata, Hiromu Sano, Yoshinori Onuki, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat, Tsubasa Miyoshi, Satoru Kato and Kozo Takayama International Journal of Nanomedicine [ vol.9 ] 27-02-2015 Research article (Inter)
A comparative study of novel ultradeformable liposomes= menthosomes, transfersomes and liposomes for enhancing skin permeation of meloxicam Sureewan Duangjit, Yasuko Obata, Hiromu Sano, Yoshinori Onuki, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat, Tsubasa Miyoshi, Satoru Kato and Kozo Takayama

Biological & Pharmaceutical Bulletin [ vol.37 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Evaluation of meloxicam-loaded cationic transfersomes as transdermal drug delivery carriers Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

AAPS PharmSciTech [ vol.14 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
The role of deformable liposome characteristics on skin permeability of meloxicam: optimal transfersomes as transdermal delivery carriers Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojarata, Yasuko Obata, Yoshinori Oniki, Kozo Takayama and Tanasait Ngawhirunpat

The Open Conference Proceedings Journal [ vol.4 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Menthosomes, novel ultradeformable vesicles for transdermal drug delivery: optimization and characterization Sureewan Duangjit, Yasuko Obata, Hiromu Sano, Shingo Kikuchi, Yoshinori Onuki, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat and Kozo Takayama

Biological & Pharmaceutical Bulletin [ vol.35 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Ultradeformable liposomes with terpenes for delivery of hydrophilic compound Thirapit Subongkot, Sureewan Duangjit, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit and Tanasait Ngawhirunpat

Journal of Liposome Research [ vol.22 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Effect of edge activator on characteristic and in vitro skin permeation ofmeloxicam loaded in elastic liposomes Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

Advanced Materials Research [ vol.194 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Effect of surfactants on characteristic and in vitro release of meloxicam loaded in deformable liposomes Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

Advanced Materials Research [ vol.506 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Characterization and in vitro skin permeation of meloxicam-loaded liposomes versus transfersomes Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

Journal of Drug Delivery [ vol.2012 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Controlled release of chlorpheiramine from resonates through surface coating with Eudragit®RS 100 Tanasait Ngawhirunpat, Evrin Goegebakan, Sureewan Duangjit, Prasert Akkaramongkolporn, Mont Kumugdee-Vollrath

International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Characterization of microemulsions loaded ketoprofen for transdermal drug delivery Boonnada Pamornpathomkul, Leilah Maria Merh, Sureewan Duangjit, Mont Kumpugdee Vollrath, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat

Proceedings CDD 2014 The 3rd Current Drug Development International Conference [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
Multivariate Statistical Approach to Optimize Menthosomes Incorporating l-menthol as Novel Ultradeformable Vesicles for Transdermal Drug Delivery Sureewan Duangjit, Yasuko Obata, Hiromu Sano, Shingo Kikuchi, Yoshinori Onuki, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit, Kozo Takayama, Yoshie Maitani and Tanasait Ngawhirunpat

Proceedings CDD 2014 The 3rd Current Drug Development International Conference [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
Physicochemical stability of meloxicam loaded vesicle formulation: effect of cholesterol Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojarata and Tanasait Ngawhirunpat

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 01-01-1970 Research article (National)
Physicochemical stability of meloxicam loaded liposome formulation: effect of cationic and anionic surfactant Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojarata and Tanasait Ngawhirunpat

The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.38 ] 01-01-1970 Research article (National)
Optimization and characterization of meloxicam-loaded deformable liposomes for transdermal delivery carriers Sureewan Duangjit, Yasuko Obata, Hiromu Sano, Shingo Kikuchi, Yoshinori Oniki, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat, Yoshie Maitani and Kozo Takayama

The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.36 ] 01-01-1970 Research article (National)
Evaluation of physicochemical properties and in vitro skin permeation of meloxicam loaded in cationic transfersomes Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2011 [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
Deformable liposomes as meloxicam transdermal drug delivery carrier Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

Proceeding CDD 2012 The 2nd Current Drug Development International Conference [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
Characterization and in vitro release of meloxicam loaded in transfersomes Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.34 ] 01-01-1970 Research article (National)
Effect of surfactants on in vitro skin permeation study of meloxicam loaded in liposomes Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

Abstract CDD 2010 The 1st Current Drug Development International Conference [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
In vitro release and characterization of meloxicam loaded in liposome Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.33 ] 01-01-1970 Research article (National)
Characterization and in vitro release of meloxicam loaded in liposomes Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

Proceeding of The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35) [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
การเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังด้วยไลโปโซมและสารช่วยเพิ่มการซึมผ่านทางผิวหนัง (Skin permeation enhancement by combination of liposomes and penetration enhancers) สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์

Pharma Time [ vol.9 ] 01-01-1970 Review article (National)
ไลโปโซม: ระบบนำส่งยาเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังและการประยุกต์ใช้ (Liposomes: skin permeation enhancement drug delivery system and applications)

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์

Pharma Time [ vol.8 ] 01-01-1970 Review article (National)
การอธิบายคุณลักษณะของผิวหนังโดยใช้เครื่องมือ(Skin preparation by scientific equipments)

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์

Pharma Time [ vol.8 ] 01-01-1970 Review article (National)
ไมโครนีดเดิ้ลและการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม (Microneedle and its application in pharmaceutical sciences)

นันทิดา วงศ์เลิศนิรันดร์, สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์

Pharma Time [ vol.7 ] 01-01-1970 Review article (National)
ไอออนโตโฟเรซิส: การเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังและการประยุกต์ใช้ (Iontophoresis: skin permeation enhancement and applications) สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ [ vol.6 ] 01-01-1970 Review article (National)
การประยุกต์ใช้อิเล็กโตรพอเรชันในการเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง (Application of Electroporation for Skin Permeation Enhancement)

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 

Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ [ vol.4 ] 01-01-1970 Review article (National)
Selection and characterization of probiotic lactic acid bacteria with heterocyclic amine binding and nitrosamine degradation properties Yodsawee Duangjitcharoen1, Duangporn Kantachote2,
Chutinun Prasitpuripreecha3, Sartjeen Peerajan4,
Chaiyavat Chaiyasut1*

Journal of Applied Pharmaceutical Science [ vol.4 ] 02-09-2014 Research article (Inter)
Development of GIS Database for Insecticide Usage and Toxicity among Thai Farmers in Ubon Ratchathani Province, Thailand 

Chaikoolvatana A1*, Saengnill W2, Wongbutdee 2, Saisingh N 3

 

1 Department of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, 34190 Thailand

2 College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University, 34190 Thailand

3Faculty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Isan Surin, 32000 Thailand

Applied Environmental Research [ vol.36 ] 02-09-2014 Research article (Inter)
The relations between perceived susceptibility, perceived severity, and preventive behavior to osteoporosis of high-risk persons in five provinces in North-Eastern Thailand

Monnapat Aramwiro, Anun Chaikoolvatana, Cholada Chaikoolvatana

Chula Med J [ vol.58 ] 29-08-2014 Research article (National)
Ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from Cratoxylum formosum ssp. formosum using central composite design and evaluation of its protective ability against H2O2-induced cell death Bancha Yingngam, Marlene Monschein, Adelheid H. Brantner

Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine [ vol.4 ] 29-08-2014 Research article (Inter)
Use of the CRUSADE Bleeding Risk Score in the Prediction of Major Bleeding for Patients with Acute Coronary Syndrome Receiving Enoxaparin in Thailand Peerawat Jinatongthai, Narinee Khaisombut, MSc Pharmb, Khanchit Likittanasombat, Nathorn Chaiyakunapruk, Sawaeng Watcharathanakij, Surakit Nathisuwan

Heart, Lung and Circulation [ vol.1 ] 29-08-2014 Research article (Inter)
การอนรักษ์และพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สีผึ้งเพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ

โสภิตา พงษ์มะลิวัลย์1, สุธารัตน์ คำแพงตา1, บัญชา ยิ่งงาม1, วันดี รังสีวิจิตรประภา1,*

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 03-03-2014 Research article (National)
การพัฒนาสูตรตำรับนีโอโซมเพื่อบรรจุสารสกัดตรีผลา ธนิสสา รามฤทธิ์1, บัญชา ยิ่งงาม1, วันดี รังสีวิจิตรประภา1*

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 03-03-2014 Research article (National)
การกักเก็บของสารประกอบพอลีฟีนอลิกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดใบติ้วในระบบนำส่งตัวพาไขมันแข็งขนาดนาโนเมตรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ณัฐชา พฤษสุภี1, พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์1, ชนัญญา รักษ์เรืองนาม1,

 บัญชา ยิ่งงาม1, ณัฐพันธุ์ ศุภกา2, วันดี รังสีวิจิตรประภา1,*

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 03-03-2014 Research article (National)
การพัฒนายา Theophylline ชนิดผงฟู่ด้วยเทคนิคพ่นแห้งเพื่อนำส่งยาทางปอด ธีระวุฒิ สีตะวัน,  ปรัชพล  ธารสุวรรณ, วัชรา  จันทร์เขียว, จินตนา นภาพร

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 03-03-2014 Research article (National)
 GIS –Based Surveillance to Support DHF Control in Thailand from 2009 to 2011 

Anun Chaikoolvatana1, Pratap Singhasivanon2, Peter Haddawy3,

Wacharapong Saengnill4

1Pharmacy Department, Ubon Ratchathani University, Thailand

2Tropical Medicine Department, Mahidol University, Thailand

3United Nations University, Macao

4College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University, Thailand

 

Dengue Bulletin [ vol.0 ] 03-03-2014 Research article (Inter)
 ผลสำรวจสถานการณ์การบริโภคยาเส้นและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิษภัยยาเส้น ในพื้นที่ตัวอย่าง ตำบลเมืองศรีไคและธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี  อนันต์ ไชยกุลวัฒนา1* เมรีรัตน์ มั่นวงศ์2  วิชชุตา ศรีภูวงศ์ 1 ธนัชชัย คมใส1  พรรศักดิ์ ไพรสณฑ์ 1 ชลลดา ไชยกุลวัฒนา3

1คณะเภสัชศาสตร์ (คลินิกฟ้าใส) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

 3คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

IJPS [ vol.9 ] 03-03-2014 Research article (National)
การพัฒนาและสำรวจความพึงพอใจของเวปไซต์ออนไลน์เครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่= ระยะที่ 1(Development of a Smoke-Free Community and Smoking Cessation Online Service (SFC-SCOS) in Thailand= Phase I.)    ชลลดา ไชยกุลวัฒนา1 อนันต์ ไชยกุลวัฒนา2, นวพร สายสิงห์3, อนุชิต สิงห์คำ4, ศักราช วรรัตน์กุล5, อานนท์ ทูมริน5

Srinakarin Med J [ vol.29 ] 03-03-2014 Research article (National)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16