นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Title Author Journal Year Type
Preparation and Taste Improvement of  Centella asiatica Instant Tea Using Spray Drying Technique Benjabhorn Sethabouppha*, Chonladda Pitchayajittipong

Journal of Science and Technology (Vietnam Academy of Science and Technology) [ vol.51 ] 03-03-2014 Research article (Inter)
Effect of processing history on the surface interfacial properties of budesonide in carrier-based dry-powder inhalers. Shur, J., Pitchayajittipong, C., Rogueda, P., Price, R.

Therapeutic Delivery [ vol.4 ] 27-02-2014 Research article (Inter)
การศึกษาความหนืดและคุณสมบัติเชิงกลของไฮโดรเจลโครงร่างตาข่าย แบบแทรกสอดจากยางธรรมชาติและแป้ง จตุพร ประทุมเทศ1, วริษฎา ศิลาอ่อน1, ชัยวุฒิ วัดจัง2, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 27-02-2014 Research article (National)
การศึกษาความคงตัวทางเคมีและกายภาพของตำรับยาหยอดตาเซฟาโซลิน สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่เตรียมจากน้ำตาเทียม ที่มีชนิดของสารถนอมแตกต่างกัน

ธนิศา บูชารัมย์1, อิสรา กุนโท1, นฤมล คูณเจริญรัตน์2, วริษฎา ศิลาอ่อน1, ทรงพร จึงมั่นคง1, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ1*

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 27-02-2014 Research article (National)
การศึกษาการกักเก็บและปลดปล่อยยาเซฟาโซลินจากแผ่นไฮโดรเจลจากยางพารา และแป้งดัดแปร มีนรยา สำแดงไชย1, วายูน กลางประพันธ์1, ปวรรัตน์ พวงศิริ1, จตุพร ประทุมเทศ1, วริษฎา ศิลาอ่อน1, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 1*

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 27-02-2014 Research article (National)
การกักเก็บยาเซฟาโซลินปริมาณสูงในแผ่นไฮโดรเจลโครงร่างตาข่ายแบบแทรกสอดจากยางธรรมชาติและแป้งข้าวเจ้า

จตุพร ประทุมเทศ1, วริษฎา ศิลาอ่อน1, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ1*

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 27-02-2014 Research article (National)
ความแตกต่างของการตรวจ HbA1C ประจำปีระหว่างสิทธิประกันสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์

เภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.9 ] 25-02-2014 Research article (National)
Validation method of brazilin analysis by HPLC and anti Propionibacterium acnes (P. acnes) activity of Ceasalpinia sappan extract กิติยา บุญยู้, รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, วงศ์วิวัฒน์ ทํศนียกุล, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

Proceeding of การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 [ vol.29 ] 01-01-1970 Research article (National)
การรับรู้และความเข้าใจการใช้ยาของผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ชิตหทัย    สมปรารถนา1, พีระพงศ์  ภูบาล1, วริญชญา  วงศ์สว่างพานิช1, กมลรัตน์  โสมรักษ์ 2, ชมภูนุช  วีระวัธนชัย2, ทัดตา ศรีบุญเรือง1*1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  จังหวัดอุบลราชธานี

* Corresponding author= 1 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubonratchathani university, Ubonratchathani, Thailand 34190  Tel/Fax 045-353630 e-mail= phtattsr@ubu.ac.th, tatta_sri@hotmail.com

 

IJPS [ vol.9 ] 19-02-2014 Research article (National)
การสำรวจข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดสำหรับยาสมุนไพร “ยู เมดิคอล” ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฉัตรชัย  เมืองไสย1, วรรณรัชฎ์  นันทิประภา1, จินตนา นภาพร1, อนุวัฒน์   วัฒนพิชญากูล1*

IJPS [ vol.9 ] 10-02-2014 Research article (National)
นโยบายส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ= มายาคติหรือความจริง

อนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล1*, นิธิมา สุทธิพันธุ์1

 

IJPS [ vol.9 ] 10-02-2014 Research article (National)
Synthesis, biological evaluation and molecular modeling study of novel tacrineecarbazole hybrids as potential multifunctional agents for the treatment of Alzheimer’s disease

Supatra Thiratmatrakul a, Chavi Yenjai b, Pornthip Waiwut c, Opa Vajragupta d,

Prasert Reubroycharoen e, Michihisa Tohda f,g, Chantana Boonyarat a,*

European Journal of Medicinal Chemistry [ vol.75 ] 10-02-2014 Research article (Inter)
พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร ของชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สุวรรณา ภัทรเบญจพล  ทัดตา ศรีบุญเรือง
IJPS [ vol.9 ] 06-02-2014 Research article (National)
กรณีศึกษาความฉลาดทางสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประภัสสร งาแสงใส  ปดิรดา ศรสียน สุวรรณา ภัทรเบญจพล

IJPS [ vol.9 ] 06-02-2014 Research article (National)
การประเมินสุขภาพจิตและความเครียด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชาญวุฒิ ธิติรัตนโชติ  ณัฐญาดา เหล่าคงธรรม  วิสันต์ มาวงษ์ ทัดตา ศรีบุญเรือง

สุวรรณา ภัทรเบญจพล

 

IJPS [ vol.9 ] 06-02-2014 Research article (National)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สุวรรณา ภัทรเบญจพล  อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

IJPS [ vol.9 ] 06-02-2014 Research article (National)
Characterization of Statin-Associated Myopathy Case Reports in Thailand Using the Health Product Vigilance Center Database Boonmuang P, Nathisuwan S, Chaiyakunapruk N, Suwankesawong W, Pokhagul P, Teerawattanapong N, Supsongserm P

Drug Safety [ vol.0 ] 02-09-2013 Research article (Inter)

A Systematic Review of the Burden of Multidrug-Resistant Healthcare-Associated Infections Among Intensive Care Unit Patients in Southeast Asia: The Rise of Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii

Teerawattanapong N1, Panich P2, Kulpokin D2, Na Ranong S3, Kongpakwattana K4, Saksinanon A4, Goh BH4, Lee LH4, Apisarnthanarak A5, Chaiyakunapruk N4.

 

Affiliations
1 Division of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences,Ubon Ratchathani University,Ubon Ratchathani,Thailand.
2 Faculty of Pharmacy,Silpakorn University,Nakorn Pathom,Thailand.
3 Faculty of Pharmacy,Prince of Songkla University,Songkla,Thailand.
4 School of Pharmacy,Monash University Malaysia,Selangor,Malaysia.
5 Division of Infectious Diseases,Thammasat University Hospital,Pratumthani,Thailand.

Infect Control Hosp Epidemiol [ vol.0 ] 27-03-2018 Research article (Inter)
การสั่งใช้ยาต้นแบบและความคิดเห็นของแพทย์ต่อมาตรการลดการสั่งใช้ยาต้นแบบ สัมมนา  มูลสาร  แสวง  วัชระธนกิจ  นพพล  บัวสี  ธนพร  กองสุข นิติกานต์  หมื่่นสุข  มัญชุดา  สิทธิพรชัย

วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.22 ] 29-04-2013 Research article (National)
การศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่งของยาเตรียมเฉพาะคราวรูปแบบยานํ้าแขวนตะกอนและผงแห้งผสมกระสายยาก่อนใช้สําหรับยานํ้าแขวนตะกอนของยาอะเซ็ตตาโซลามายด์และยาฟูโรซีมายด์ ทรงพร จึงมั่นคง, สาลินี ณ ระนอง, สิริลักษณ์ รักษ์รอด, สาโรจน์ อ่อนละออ และ วริษฎา ศิลาอ่อน

ว. เภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.9 ] 29-08-2013 Research article (National)
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรจากน้ำนมราชสีห์และน้ำนมราชสีห์เล็ก

ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา*, ฤทธิรงค์ ทองออน, เกษศิรินทร์ ภูมลี และพรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.15 ] 28-08-2013 Research article (National)
Optimization of process parameters for phenolics extraction of Cratoxylum formosum ssp. formosum leaves by response surface methodology Bancha Yingngam  Nuttapun Supaka
Wandee Rungseevijitprapa

J Food Sci Technol [ vol.13 ] 27-08-2013 Research article (Inter)
Water Absorption and Swelling Property of Interpenetrating Network Hydrogel from Crosslinked Natural Rubber and Modified Rice Starch

Water Absorption and Swelling Property of Interpenetrating Network Hydrogel from Crosslinked Natural Rubber and Modified Rice Starch

Utsana Puapermpoonsiri1, a*, Jatuporn Pratoomted1,b, Warisada Sila-on1, c, Chaiwute Vudjung 2,d

1Faculty of Pharmaceutical Sciences,

Ubon Ratchathani University, Warin Chamrab,Ubon Ratchathani, 34190 Thailand

2Faculty of Science,

Ubon Ratchathani University, Warin  Chamrab,Ubon Ratchathani, 34190 Thailand

aE-mail=utsana@gmail.com; bE-mail=summer_rose_007@hotmail.com;

cE-mail=warisada@yahoo.com; dE-mail=chaiwute2110@gmail.com

*corresponding author

Advanced Materials Research Journal [ vol.739 ] 26-08-2013 Research article (Inter)
Thermal and Mechanical Properties of Natural Rubber/Rice Starch InterpenetratingNetwork Hydrogel WarisadaSila-on1, a,*, Jatuporn Pratoomted1,b,Utsana Puapermpoonsiri1,c, Chaiwute Vudjung2, and Wiwat Pichayakorn3

Advanced Materials Research Journal [ vol.739 ] 26-08-2013 Research article (Inter)
Dihydrocapsaicin inhibits cancer cell proliferation by regulating cell cycle proteins Pornthip Waiwut1, Ikuo Saiki2, Hiroaki Sakurai3

Proceedings of the 8th International Symposium of the Protein Society of Thailand [ vol.0 ] 26-08-2013 Research article (Inter)
Survey ofcigarette dangers and attitudes toward cigarette consumption among young     primary school pupils, Ubon Ratchathani

Soontorn Serasart

Preeyaporn Pharueng

Niyom Junnual MPH

Cholada Chaikoolvatana MPH, PhD

Anun Chaikoolvatana PharmD, PhD, GTC (Cert.)

KKMJ [ vol.36 ] 20-09-2013 Research article (National)
Standard time and method for the estimation of the number of personnel required for ambulatory care clinic, HIV/AIDS unit, Warinchumrab Hospital.

อนันต์  ไชยกุลวัฒนา1  ปรัตดา  ศรีสมบัติ2   ศิรินทร์ทิพย์  ปิลอง2   ชนาธิป  กันตรง3  นิจวรรณ  ชื่นไมตรี3

Srinakarin Med J [ vol.28 ] 20-09-2013 Research article (National)
Effects of the cigarette smoking prevention program among high school students in north-eastern of Thailand= a pilot study.  J Med Assoc Thai 2013; 96(6)= 14-24.

Anun Chaikoolvatana BSc, PharmD, PhD, GTC (Cert.)*, Mereerat Manwong MPH**,

Niyom Junnual MPH**, Cholada Chaikoolvatana MPH, PhD***, Wantanee Thongnun RN****,

Jamsai Apirakmontree BE*****, Areepan Wanchai BE******, Maleewan Pongpaew BE******

J Med Assoc Thai [ vol.96 ] 20-09-2013 Research article (Inter)
Inhibitory Potentials of Five Phytoestrogens from  Pueraria candollei  var. mirifica on CYP1A1 and CYP1A2 Proteins in Mouse Liver Microsomes and  in silico  Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn, Waraporn Putalun and Thaweesak Juengwattanatrakul

Journal of Applied Biopharm aceutics and Pharmacokinetics [ vol.1 ] 27-08-2013 Research article (Inter)
Detection of carbapenemase and blaOXA-23-like gene in carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii at Sunpasitthiprasong Hospital

Sirima Suvarnakuta Jantama*, Tanyapong Kunawatanakul, Sarawut Semaram, Suppadet Sangsanon, Nidtaya Teerawattanasuk, Kaemwich Jantama

IJPS [ vol.9 ] 28-08-2013 Research article (National)
ความสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดสและปริมาณสารฟีนอลิกรวมในพืชสมุนไพรไทย 13 ชนิด

อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล, ธณวรรฒณ์ แก้วเนตร, วันทิกา เครือน้ำคำ, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, สุภารัตน์ จันทร์เหลือง

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อบ. [ vol.15 ] 30-08-2013 Research article (National)
การศึกษาฤทธิ์เอสโตรเจนจากสมุนไพรพื้นบ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ต่อการทำงานของเนื้อเยื่อที่อาศัยฮอร์โมนเอสโตรเจน

IJPS [ vol.8 ] 01-01-1970 Research article (National)
Optimization of Process Parameters for Phenolics Extraction of Cratoxylum formosum ssp. formosum Leaves by Response Surface Methodology

Bancha Yingngam, Nuttapun Supaka, Wandee Rungseevijitprapa

Journal of Food Science and Technology [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
High performance enzyme-linked immunosorbent assay for determination of miroestrol, a potent phytoestrogen from Pueraria candollei Gorawit Yusakul, Orapin Udomsin, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, Chaiyo Chaichantipyuth, Waraporn Putalun

Analytica Chimica Acta [ vol.785 ] 27-08-2013 Research article (Inter)
Highly selective and sensitive determination of deoxymiroestrol using apolyclonal antibody-based enzyme-linked immunosorbent assay Gorawit Yusakul, Orapin Udomsin,Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, Chaiyo Chaichantipyuth, Waraporn Putalun

Talanta [ vol.114 ] 27-08-2013 Research article (Inter)
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

Rungseevijitprapa, W., Brazeau, Gayle A., Simkins, James W.  and Bodmeier , R.,

European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics [ vol.69 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Production of Polyclonal Antibody Against Madecassoside and Development of Immunoassay Methods for Analysis of Triterpene Glycosides in Centella asiatica. Tassanawat P, Putalun W, Yusakul G, Sritularak B, Juengwatanatrakul T, Tanaka H.

Phytochem Analysis [ vol.24 ] 27-08-2013 Research article (Inter)
The survey of look alike/sound alike (LASA) drugs available in hospitals in Thailand Teeraporn Chanakit* 

Jintana Napaporn

Todsapon Chiempattanakajohn

Somphon Sangkhawan and Sujitra Wichakot

African Journal of Pharmacy and Pharmacology [ vol.7 ] 07-03-2013 Research article (Inter)
Case report= Heparin-induced skin necrosis

ภญ.เด่นใจ บัวทุม ภ.บ. อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คุณปัทมานันท์ ภูปา พย.บ. พยาบาลปฏิบัติการ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ภ.บ. BCPS อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภก.มานิตย์ แซ่เตียว ภ.บ. BCOP อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นพ.วีระ มหาวนากูล พ.. นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วารสารคลินิก [ vol.29 ] 05-03-2013 Review article (National)
Dietary intake of melatonin from tropical fruit altered urinary excretion of 6-sulfatoxymelatonin in healthy volunteers.

Johns NP

Johns J

Porasuphatana S

Plaimee P

Sae-Teaw M.

Journal of agriculture and food chemistry [ vol.61 ] 04-03-2013 Research article (Inter)
Cytotoxic Effect of Taraxacum officinale Extract in Cancer Cell Line

Phurich Inta1  Kewalee Sritongkul1  Oranuch Thanaketpaisan2(40) and Narongchai Chaksupa2*(60)
IJPS [ vol.9 ] 16-02-2013 Research article (National)

Effect of CYP3A4 inducer dexamethasone on hepatotoxicity of lapatinib= clinical and in vitro evidence.

Yi Ling Teo, Manit Saetaew, Suthan Chanthawong, Yoon Sim Yap, Eric Chun Yong Chan, Han Kiat Ho, Alexandre Chan
Breast Cancer Res Treat [ vol.133 ] 01-02-2012 Research article (Inter)

Survey of Primary School Students regarding

Knowledge and Attitudes towards Cigarette

Consumption

Soontorn Serasart
Preeyaporn Pharueng

Niyom Junnual MPH

Cholada Chaikoolvatana MPH, PhD

*Anun Chaikoolvatana PharmD, PhD, GTC (Cert.)

Khon Kaen Medical Journal [ vol.36 ] 01-03-2013 Research article (National)

เวลามาตรฐานการทำงานและการกำหนดอัตรากำลัง

ในงานบริบาลเภสัชกรรม คลินิกเอชไอวี/เอดส์ 

โรงพยาบาลวารินชำราบ

                                               

*อนันต์  ไชยกุลวัฒนา1  ปรัตดา  ศรีสมบัติ2   ศิรินทร์ทิพย์  ปิลอง2   ชนาธิป  กันตรง3  นิจวรรณ  ชื่นไมตรี3

1  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3  กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ อุบลราชธานี

Srinagarind Medical Journal [ vol.28 ] 01-03-2013 Research article (National)
The relationship between  social support factors and antiretroviral agent adherence in HIV/AIDS patients at Um-Najaroen province, Thailand

นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข1, อนันต์ ไชยกุลวัฒนา1*, สมเจตน์ เพียรคุ้ม2

1คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 34190 

2องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 37000

 

IJPS [ vol.8 ] 01-03-2013 Research article (National)
พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แสวง วัชระธนกิจ*  สัมมนา มูลสาร  สุนทร พันฤทธิ์ดำ  มันต์ทณัฏฐ์ หนูบ่ม

IJPS [ vol.8 ] 27-02-2013 Research article (National)
Liquisolid Systems in Pharmaceutical Applications

Oranuch Thanaketpaisarn*

Thai Pharmaceutical and Health Science Journal [ vol.7 ] 27-02-2013 Review article (National)
การศึกษาองค์ประกอบของนํ้ามันระเหยง่ายจากเหง้าขิงสดและแคปซูลขิงในประเทศไทย

ลักษณา เจริญใจ* วิภาวี เสาหิน, ปรีชา บุญจูง
เภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.9 ] 22-02-2013 Research article (National)
การพัฒนาตำรับยาเม็ด Theophylline แตกตัวเร็วในช่องปาก จุฑารัตน์ สมดี, รวีวรรณ แจ้งไชย, วิจิตรา อุดมสันติ์, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ และวริษฎา ศิลาอ่อน* Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 20-02-2013 Research article (National)
การพัฒนาตำรับผงแห้งละลายน้ำก่อนรับประทานของโซเดียมซิเตรทกับกรดซิตริก จันจิรา โพธิ์พัฒน์, ฐานมาศ เถื่อนหมื่นไวย, พิชญา วรรณสุทธิ์, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ทรงพร จึงมั่นคง และวริษฎา ศิลาอ่อน* Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 20-02-2013 Research article (National)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16